Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 15. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, об’єднаннями громадян

Відносини органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції. Судовий захист прав місцевого самоврядування.

Відносини органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ. Повноваження прокуратури стосовно місцевого самоврядування. Повноваження органів служби безпеки та органів внутрішніх справ стосовно місцевого самоврядування.

Відносини органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян: правова основа, принципи побудови, особливості.

Тема 16. Муніципальне право зарубіжних країн

Основні системи муніципального управління в зарубіжних країнах. Англо-американська і континентальна моделі муніципального управління. Змішана модель муніципального управління.

Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в різних країнах. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державного управління в зарубіжних країнах.

Основні світові тенденції розвитку місцевого управління і самоврядування. Досвід місцевого самоврядування в зарубіжних країнах на сучасному етапі.

Перелік рекомендованих нормативно-правових актів і літератури

Тема 1

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. − № 30. – Ст. 141.

2. Європейська Хартія про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 р. // Перспективи розвитку місцевого самоврядування: досвід України та Швеції. Аналітичний бюлетень. – К., 1998. – С. 124.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р.( станом на 1 січня 2012р.) // Відомості Верховної Ради України. − 1997. − № 24. – Ст. 170.

4. Любченко П., Святоцький О. Місцеве самоврядування в Україні // Право України. – 2009. − № 12. – С. 86 - 87.

5. Корнієнко М. Територіальна організація влади в Україні: якою вона має бути? // Право України. – 2010. − № 4. – С. 239 - 249.

6. Выступление Президента Украины на международных муниципальных слушаниях «Развитие надлежащего управления на местном и региональном уровнях»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/ru/news/21776.html.

7. Курс на реформирование местного самоуправления Украины: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mariupolnews.com.ua/descr/19825.

Тема 2

1. Ославський М., Козлів М. Правові проблеми визнання природи місцевого самоврядування // Юридична Україна. – 2006. − № 2. – С. 26 - 34.

2. Лукашова В. Админістративно- правові принципи в системі місцевого самоуправління у контексті реформування регіонального управління в Україні // Право України. – 2008. − № 1. – С. 21 - 28.

3. Ковальчук В. Проблема легітимності публічної влади в умовах формування правової демократичної держави: відчизнянний досвід // Право України. – 2008. − № 5. – С. 35 - 41.

4. Онупрієнко А. Делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування: проблемні питання // Підприємство, господарство і право. – 2009. − №6(162). – С. 7 - 12.

5. Журавель Я. Організаційно-правові засади створення органів місцевого самоврядування // Підприємство, господарство і право. – 2009. − №10(166). – С. 40 - 43.

Тема 3

 1. Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. – К.: Наукова думка, 1989. – 256 с.

 2. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХVІ - початок ХVІІ ст.): монографія / Т. Д. Гошко. − Л.: Афіша, 2002. − 255 с.

 3. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія та сучасність. Видання друге, виправлене і доповнене / За заг. редакцією В. Г. Яцуби – К., 2002. – 270 с.

 4. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-ге вид., перероб. та розшир. – К.: Критика, 2005. – 584 с.

 5. Шабельников В. І. Реформування адміністративно-територіального устрою України в 1917–1940. Монографія. − Донецьк: Вид-во Донецького національного ун-ту, 2006. – 108 с.

 6. Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження. − Львів: ЛЬВДУВС, «Край», 2008. – 468 с.

 7. Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.) − К: Цифра-друк, 2010. − 304 c.

 8. Аркуша О.Г., Бойко О.В., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інш. Історія державної служби в Україні. У 5 т. − Т. 1. − К.: "Ніка-Центр", 2009. − 544 с.

Тема 4

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (зі змінами внесеними Законом України від 1 лютого 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 3. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

 4. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – Ст. 249.

 5. Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 р. № 11 (справа про адміністративно-територіальний устрій) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – Стор. 162. – Ст. 1327. – Код акту 19478/2001.

 6. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

 7. Бориславська О. Поняття конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол. ред. В.Л. Ортинський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справпри НАВС України, 2003. – Вип. 1 – С.321-327.

 8. Лукашова В. Європейські принципи управління в системі місцевого самоврядування: організаційно-правові аспекти // Право України. – 2006. – №8. – С. 123 - 126.

 9. Лялюк О. Перспективи розвитку територіальної основи місцевого самоврядування в період реформування територіального устрою в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №1. – С. 74-77.

 10. Погорілко В. Ф., Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

 11. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. – Підручник. – КНТ. – 2011. – 532 с.

 12. Гетьман А. Реформа адміністративно-територіального устрою України: наукові підходи, основні напрямки // Юридичний вісник. – 2011. – №1. – С. 28-33.

 13. Конституція України. Науково-практичний коментар / Редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. Наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1028 с.

Тема 5

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (зі змінами від 1 лютого 2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 35 - 36. – Ст. 491.

4. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради УРСР. − 1991. − № 33. – Ст. 443.

5. Про столицю України − місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

6. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року(за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

7. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 р. № 1-рп/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. − №30. – Ст. 1283.

8. Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. № 21-рп/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. − №52. – Ст. 2829.

9. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. монографія / В. О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О. В. Батанов та ін.; За ред.: В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова, О. В. Батано­ва. − К.: Атіка, 2007. – 864 с.

10. Мунiципальне право України: пiдручник / [В.Ф. Погорiлко, М.О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та iн.]; за ред. М.О. Баймуратова; Представництво Органiзацiї європейського права в Українi. – 2-ге вид. – Київ: Правова єднiсть, 2009. – 720 с.

11. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред. Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2009. – 540 с.

12. Мішина Н.В. Конституційно-правове регулювання діяльності органів самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження: монографія / Н.В. Мішина. – О.: Друкарський Дім, 2009. – 298 с.

13. Камiнська Н. В. Мiсцеве самоврядування: теоретико-iсторичний i порiвняльно-правовий аналiз: навч. посiб. / Н. В. Камiнська; Київський ун-т туризму, економiки i права. – К.: КНТ, 2010. – 232 с.

Тема 6

 1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. − № 24. − Ст. 170.

 2. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон Украйни від 10липня 2010 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − № 35 - 36. − Ст. 491.

 3. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави / За ред. Ю.М. Тодики і В.А. Шумілкіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 392 с.

 4. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / За ред. Ю.М. Тодики. – Х.: «Право, 2009. – 540 с.

 5. Левківська Н.В. Поняття «Посадова особа місцевого самоврядування»: Проблемні питання правового регулювання в Україні // Державне управління та практика. – 2009. − № 1. – С. 19 - 27.

 6. Лазор О., Лазар І. Формування органів місцевого самврядування у вимірі досягнення цілей тисячоліття: гендерна паритетність // Демократичне врядування. – 2010. – Вип. 5. – С. 232 - 242.

 7. Гробова В.П. Поняття суб’єктів системи місцевого самоврядування // Форум права. – 2011. − № 3. – С. 186 - 189.

 8. Кулешов О.О. Теоретичні та правові аспекти місцевого самоврядування в світлі проведення адміністративної реформи // Право та управління. – 2011. − № 2. – С. 221 - 229.

Тема 7

1. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року (за станом на 1січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

2. Рішення Конституційного Суду України від 20 травня 2004 року № 12-рп/2004 (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим) // Юридичний вісник України. – 2004. – 12 - 18 червня.

3. Кампо В. Демократизація статусу депутатів місцевих рад. – К.: Ін-т громадян, суп-ва, 2001.

4. Чернецька О. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад як структурний елемент правового статусу // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 87 - 90.

5. Лабенська Л.Л. Правовий статус депутатів місцевих рад: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 20 с.

6. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С.Г. Серьогіної. – Х.: Право, 2005. – 256 с.

7. Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук / Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2006. – 16 с.

8. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. монографія / В.О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін.; За ред.: В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.

9. Конотопцев О. Імперативний мандат: не такий він страшний, як його малюють // Аспекти самоврядування. – 2007.– № 2 (40).– С. 12 - 17.

10. Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад / Упоряд. В. Кашевський. – Рівне: Волинський ресурсний центр, 2008. – 134 с.

11. Семко С. Поняття та система організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 122 - 125.

12. Конотопцев О. Імперативний мандат в місцевих радах: політико-правовий аналіз та практичні аспекти застосування // Державне будівництво. – 2009. – № 1. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/4/03.pdf.

13. Місцеве самоврядування в Україні. Посібник / Укладач Б.А. Руснак. – Чернівці, 2009. – 309 с.

Тема 8

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. − № 24. − Ст. 170.

2. Регламент виконавчого комітету Донецької міської ради: затверджений Рішенням виконкому міської ради від 18 вересня 2002 року № 444 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.lukyanchenko.donetsk.ua/public_echo.php?id=159.

3. Корнієнко М. І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційні системи: Навч. посіб. – К.:. Алерта, 2005. – 144 с.

4. Муніципальне право України: Підруч. / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К. : Юрінком інтер, 2006. – 592 с.

5. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія / За ред. Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2009. – 540 с.

6. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Відп. Ред. М.О. Баймуратов. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 656 с.

Тема 9

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (зі змінами внесеними Законом України від 1 лютого 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року (за станом на 28 квітня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №33. – Ст. 175.

 4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року (за станом на 30 грудня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 року (за станом на 28 квітня 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 35 - 36. – Ст. 491.

 6. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року (за станом на 31 липня 2010 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

 7. Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Стор. 214. – Ст. 1983.

 8. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 року (за станом на 1 жовтня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. – Ст. 18.

 9. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49. – Ст. 376.

 10. Питання управління державною службою в Україні: Указ Президента України від 18 липня 2011 року // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 22. – Стор. 8. – Ст. 926.

 11. Павленчик П. Служба в органах місцевого самоврядування: стан і перспектива // Вісник державної служби України. – 2000. – №1. – С. 77 - 82.

 12. Батанов О. В. Муніципальне право України: Підручник. – X.: «Одіссей», 2008. – 528 с.

 13. Розвадовський В. І. Підстави та порядок застосування конституційно-правової відповідальності до сільського, селищного, міського голови у формі дострокового припинення повноважень. – Держава і право. – Випуск 53. – С. 194 - 199.

 14. Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальций Ю.Ю.та ін. Муніципальне право України: Підручник.-2-ге вид. доп.- К.: Правова єдність,2009.- 716 с.

 15. Конституція України. Науково-практичний коментар/ Редкол.: В.Я.Тацій, О.В.Петришин,Ю.Г.Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. Наук України- 2-ге вид., переробл. і допов.- Х.: Право, 2011.- 1128 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]