Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Структура програми навчального курсу «комунальне (муніципальне) право» Опис предмета курсу

Предмет: Комунальне (муніципальне) право

Курс

3 к. д/в

3 к. з/в

3 к. п/в

Напрям,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчального

курсу

Кількість кредитів

ects – 4

Модулів – 2

Залікових модулів: 2

Загальна кількість годин: 144

Тижневих годин: 2/1

6.03040101

Правознавство

бакалавр

Цикл професійної та практичної підготовки

Лекції (теоретична підготовка):

д/в − 36 год.

з/в – 10 год.

п/в – 10 год.

Семінари:

д/в – 18 год.

з/в – 6 год.

п/в – 6 год.

Самостійна робота:

д/в – 88,82 год.

з/в – 128 год.

п/в − 128 год.

Індивідуально-консультативна – 0,18

Консультативна – 0,17

Поточний контроль – 0,5

Вид контролю:

іспит − 0,33 год.

Мета: визначення загальних засад здійснення місцевого самоврядування в Україні і в зарубіжних країнах; формування теоретичних і практичних знань в галузі комунального (муніципального) права України, вивчення законодавства та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері місцевого самоврядування.

Структура залікового кредиту курсу «комунальне (муніципальне) право україни»

Номер і

найменування

теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна, прискорена форми навчання – аудиторні заняття

Аудиторні

заняття

Самостійна робота

Лекції

Семінари

Лекції

Семінари

1

2

3

4

5

6

Змістовний модуль №1. Загальна частина

1. Комунальне право – комплексна галузь права, наука, навчальна дисципліна

2

1

2

0,5

-

2. Поняття, принципи і функції місцевого самоврядування

2

1

2

0,5

-

3. Місцеве самоврядування в історії України

2

1

2

-

-

4. Основи місцевого самоврядування

3

2

10

1

0,5

5. Система місцевого самоврядування

2

1,5

15

1

0,5

6. Представницькі органи та посадові особи місцевого самоврядування

3

2

10

1

1

7. Правовий статус депутата місцевої ради

3

1,5

10

1

0,5

8. Виконавчі органи місцевих рад

2

1,5

10

1

0,5

Змістовний модуль №2. Особлива частина

9. Служба в органах місцевого самовряду вання

2

1

4

0,5

0,5

10. Компетенція органів місцевого самоврядування

2

1,5

4

1

0,5

11. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері бюджету, фінансів і цін

2

1

3

1

0,5

12.. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю та господарювання

3

0,5

2

0,5

0,5

13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища

2

0,5

2

-

-

14. . Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

2

0,5

4,82

0,5

0,5

15. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, об’єднаннями громадян

2

1

4

0,5

0,5

16. Муніципальне право зарубіжних країн

2

0,5

4

-

-

Всього

36

18

88,82

10

6

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]