Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦИИ І семестр.docx
Скачиваний:
322
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
417.2 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький коледж технологій та дизайну

Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Циклова комісія соціальних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора

з навчальної роботи

______________ О.В.Риженко

“______”_________20___ року

Конспект лекцій

з дисципліни історія України

Напрям підготовки 051602 Технологія виробів легкої промисловості

Спеціальність 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів

Відділення технологічне

2012

Конспект лекцій з дисципліни історія України для студентів коледжу

за напрямом підготовки 051602 Технологія виробів легкої промисловості,

спеціальністю 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів.

Розробник: Ващенкова Н.П, викладач соціальних дисциплін, вищої кваліфікаційної категорії, Донецького коледжу технологій та дизайну ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, .

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії соціальних дисциплін

Протокол № 1 від 28.08.2012 р.

Глосарій.

Абсолютизм – необмежена самодержавна влада , деспотична форма державного правління, яка ґрунтується на сваволі правителя і за якої досягається дуже високий рівень централізації державної влади.

Автономія – самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним законом (Конституцією).

Авторитаризм антидемократична та анти правова концепція і практика здійснення влади; політичний режим, якому притаманні зосередження в руках однієї людини або невеликої групи осіб необмеженої влади, повна відсутність, або фіктивність системи поділу влади.

Анархізм – ідейно-теоретична та суспільно-політична течія, в основі якої - заперечення державного управління суспільством; не визнання авторитету, порядку, дисципліни; свавілля.

Анексія – насильницьке приєднання території, або частини території іншої держави.

Асиміляція – добровільний або вимушений процес розчинення раніше самостійного народу в середовище іншого (втрата традицій, мови).

Валова продукція – показник, що характеризує загальний обсяг виробництва продукції національної економіки, окремих промислових підприємств у грошовому обчисленні.

Волюнтаризм – позиція суб’єкта політики, згідно з якою головними чинниками досягнення поставленої мети є воля, особисті устремління та політичні наміри.

Генезис – походження, виникнення, процес утворення.

Геополітика – політична концепція, яка стверджує, що в основі політики певної держави лежить співвідношення географічних чинників – просторового розташування країни, розміру території, клімату, наявності природних ресурсів, густоти населення тощо.

Громадянське суспільство – суспільство громадян із високим рівнем економічних , соціальних, політичних, культурних і моральних якостей, яке, будучи незалежними від держави, спільно з нею формує розвинуті правові відносини, взаємодіє заради спільного блага.

Гуманізм – теорія і практика, в основі якої лежить ставлення до людини як до найвищої цінності, захист права особливості на свободу, щастя.

Демографія – наука, що вивчає склад і рух населення та закономірності його розвитку.

Демократія – форма політичного та економічного устрою суспільства, заснована на визнанні народу основним джерелом влади; тип держави, яка на практиці втілює принципи народовладдя, права і свободи громадян, рівні можливості для різних політичних сил, контроль над діями влади.

Децентралізація – управлінська політична система, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування з метою оптимізації практичного вирішення питань загальнонаціональної ваги, а також реалізації регіонально-локальних програм.

Дисиденство – морально-політична опозиція до існуючого державного ладу, панівних у суспільстві ідей та цінностей.

Дискримінація – часткове чи повне обмеження або позбавлення конституційних прав певної категорії громадян за расовою чи національною належністю, політичними і релігійними переконаннями статтю тощо.

Діаспора – розпорошення, розселення по різних країнах народу, вигнаного за межи батьківщини; уся сукупність вихідців з якої країни, які проживають поза її межами.

Домінувати – переважати, панувати.

Дуумвірат – спільне правління двох найвищих службових осіб.

Експансія – активне проникнення в яку-небудь сферу; загарбання чужих територій, ринків, джерел сировини; політичне та економічне поневолення інших країн.

Імперія – велика держава, що складається з метрополії та підпорядкованих центральної владі держав, народів, які примусово інтегровані до єдиної системи політичних, економічних, соціальних та культурних взаємозв’язкив. Імперії виникають внаслідок загарбання територій, колонізації, експансії.

Інфляція – переповнення ринку масою надлишкових паперових грошей, що спричиняє знецінення їх, зростання цін на предмети першої потреби, зниження валютного курсу, реальної заробітної плати.

Інфраструктура – сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують як виробничу, так і не виробничу сфери економіки (транспорт, зв'язок, комунальне господарство, освіта, охорона здоров’я тощо).

Консерватизм – політична ідеологія і практика суспільно-політичного життя, що орієнтується на збереженні існуючих соціальних і політичних структур, традицій, маральних цінностей.

Конституція – основний закон держави, що закріплює суспільний і державний устрій, порядок утворення, принципи організації та діяльності державних структур, основні права та обов’язки громадян.

Конфедерація – союз суверенних держав, які, зберігаючи свою незалежність, об’єднуються на певний час задля досягнення певних спільних цілей.

Кон’юнктура – сукупність умов, стан речей, збіг обставин, що можуть впливати на хід і результат якось справи (наприклад економічна кон’юнктура).

Космополітизм – теорія і практика, в основі якої лежить теза про необхідність заміни національного громадянства світовим.

Криза політична – тимчасове призупинення функціонування окремих елементів або інститутів політичної системи; значне поглиблення й загострення наявних політичних конфліктів, політичної напруженості.

Культ особи – єдиновладдя тоталітарного типу, що означає раболіпство, сліпе поклоніння “божеству”.

Легітимність – визначення або підтвердження законності якогось права чи повноваження; здатність політичного режиму досягати суспільного визнання обраного політичного курсу.

Лібералізм – політична та ідеологічна течія, що об’єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємства та демократичних свобод.

Маргіналізація – незавершений, неповний перехід людини в нове соціальне середовище, за якого вона втрачає попередні соціальні зв’язки, але ще не може повною мірою пристосуватися до нових умов життя.

Менталітет – колективна, індивідуальна свідомість й підсвідомість, що визначають устремління, нахили, орієнтири людей, у яких виявляються національний характер, загально визнані цінності, суспільна психологія.

Модернізація – оновлення, удосконалення, надання будь-чому сучасного вигляду, переробка відповідно до сучасних вимог.

Монархія – форма державного правління, за якої верховна влада зосереджена в руках однієї особи – глави держави, спадкоємного правителя. Розрізняють необмежену монархію та обмежену.

Нація – історична спільнота людей, що складається в процесі формування спільності території, економічних зв’язків, мови, етнічних особливостей культури та характеру.

Олігархія – політична та економічне панування, правління невеликої групи людей, а також сама правляча група.

Опозиція – політична сила яка виступає проти діючий влади.

Охлократія – домінування в політичному житті суспільства впливу натовпу, “маси”; один із способів здійснення політичної влади, що суттєво доповнює кризові політичні режими.

Плюралізм – ідейно-регулятивний принцип суспільно-політичного та соціального розвитку, що базується на основі декількох незалежних політичних та ідеологічних по міркувань.

Популізм – схильність політиків домагатися їхньої популярності, вдаючись до простих, прийнятих для населення аргументів та пропозицій, уникаючи непопулярних, але необхідних заходів щодо вирішення суспільних проблемПрагматизм – теорія та практика, основою яких є визнання досягнення поставленої мети (нерідко за будь-яку ціну) головним критерієм результативності діяльності

Приватизація – процес перетворення будь-якої форми власності у приватну, трансформація державних підприємств та організацій в акціонерні, колективні, кооперативні, приватні.

Протекціонізм – економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземних конкуренції. Протекціонізм, як правило, реалізується через митну політику.

Революція – докорінна зміна, стрибкоподібний перехід від одного якісного стану до іншого, від старого до нового; переворот у житті суспільства, яки зумовлює ліквідацію віджилого суспільного ладу й утвердження нового.

Реформа – перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої структури.

Суверенітет – незалежність від будь-яких сил, обставин і осіб; незалежність держави в зовнішніх і внутрішніх справах.

Тенденція – напрям розвитку якогось явища.

Толерантність – терпиме ставлення до інших, чужих думок, вірувань, політичних уподобані та позицій.

Тоталітаризм – політичний режим і система державної влади з використанням насильницьких засобів у процесі управління суспільством, з відсутністю політичних прав усього населення.

Традиція – форма передачі соціального досвіду; ідеї, звичаї, норми, що передаються з покоління в покоління.

Узурпація – протизаконне захоплення влади; привласнення чиїхось прав на що-небудь.

Унітарна держава – форма державного устрою, яка базується на зверхності суверенітету єдиної держави над адміністративно-територіальними одиницями, на які вона поділена.

Фашизм – крайня, антидемократична, радикально-екстремістська політична течія, в основі якої – синтез концепції нації як вищої цінності, догматизованого принципу соціальної справедливості; різновид тоталітаризму.

Федерація – форма державного устрою; союзна держава, що складається з кількох державних утворень, кожне з яких, перед із загально федеральними, має власні законодавчі, виконавчі та судові органи.

Феномен – виняткове, незвичайне, рідкісне явище.

Централізація – зосередження керівництва, управління в єдиному центрі; зосередження більшої частини державних функцій у віданні центральних установ.

Цивілізація – будь-яка форма існування живих істот, наділених розумом; історичні типи культур, локалізованих у часі та просторі; рівень суспільного розвитку і матеріальної культури, досягнутий даним суспільством.

Шовінізм – агресивна форма націоналізму, в основі якої лежить проповідь національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої нації.

ЛЕКЦІЯ № 1

Тема: Вступ.

Мета: визначити, який період історії України вивчатиметься протягом курсу. Схарактеризувати територію й населення України на початку ХХ ст. Пояснити поняття “Новітня історія України”, “Друга світова війна”, “Велика Вітчизняна війна”, “русифікація”, “державотворення”. Ознайомити із структурою курсу та методичним забезпеченням. Сприяти виникненню у студентів зацікавленості до навчального предмета.

План:

  1. Періодизація, структура, завдання курсу.

  2. Географія розселення, господарство, соціальний склад українців.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]