Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси (методичка).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
912.44 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ»

підготовки молодшого спеціаліста

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”

за спеціальністю 5.03050801 “Фінанси і кредит”

Чернівці

2012

Розробники: Черновська М.М., викладач першої категорії

Семенюк Ю.В., викладач

Рецензенти: Грешко Р.І., к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту

Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

Адамко І.І., заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

начальник фінансового управління Шевченківської районної у м. Чернівці ради

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 4 від 16 жовтня 2012 року

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 4

І. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 5

ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 9

Тема 1. Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів 9

Тема 2. Фінансова політика держави 20

Тема 3. Фінансова система 34

Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання 45

Тема 5. Податки 65

Тема 6. Бюджет 82

Тема 7. Державний кредит і державний борг 107

Тема 8. Місцеві фінанси 123

Тема 9. Спеціальні цільові фонди держави 142

Тема 10. Страховий ринок 158

Тема 11. Фінансовий ринок 174

Тема 12. Міжнародні фінанси 195

IІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 211

ІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 213

V. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 216

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 253

Передмова

Сучасному суспільству необхідні фахівці, здатні оперативно приймати нестандартні рішення, діяти творчо та самостійно. Основним засобом формування цих рис є самостійна робота студентів, тому в опануванні навчально-програмного матеріалу дисципліни «Фінанси» важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів на лекційних та семінарських заняттях, а й їх самостійна робота.

Знання, які отримують майбутні фахівці економічної сфери дають можливість вірно, об`єктивно оцінити тенденції про те, що відбувається в економіці, у фінансовій сфері, їх взаємовплив і взаємозалежність, розуміти зміст, особливості розвитку фінансових відносин в державі, між державами, між господарюючими та іншими суб`єктами, в рамках самих господарюючих суб`єктів, вміти визначати практичний зміст, пріоритетність тих чи інших напрямків руху фінансових потоків, фінансових відносин, знати основи фінансового механізму (фінансового планування, управління і контролю) на різних управлінських, регіональних рівнях, розуміти зміст таких важливих фінансових категорій - податки, доходи, видатки, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, субсидії, трансферти, цільові фонди, штрафи і санкції, такої поведінки держави як фінансова, бюджетна, податкова політика держави - бази економічної і соціальної та інших політик, яку роль при цьому відіграють фінансова система, фінансовий механізм, бюджетна, податкова системи, вітчизняні та міжнародні фінансові організації та інститути, як потрібно забезпечувати фінансову безпеку держави.

Самостійна робота студента має своєю метою забезпечити розширення і поглиблення теоретичних знань у сфері фінансів, а також ролі кожного з його сегментів у становленні і розвитку економіки країни; оволодіння сучасними прийомами здійснення управління фінансовими потоками в сучасних умовах національного господарства, набуття студентом уміння застосувати теоретичні знання при вирішенні конкретних проблем і ситуацій; опрацьовувати сучасні наукові праці і застосовувати їх при написанні доповідей на семінарські заняття, статей і тез на наукові студентські конференції.

У процесі самостійного опрацювання окремих питань тем навчальної дисципліни «Фінанси» студент повинен оволодіти як загальнонауковими методами теоретичного узагальнення факторів (методів діалектичної логіки), так і специфічними статистичними і економічними методами аналізу сучасних економічних відносин.

Дисципліна «Фінанси» - спеціальна базова фінансова дисципліна для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, що вивчає конкретні форми, особливості прояву економічних законів суспільства у сфері фінансових відносин, коли йде пошук, формування, розподіл, перерозподіл та використання централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів, як частини вартості ВВП.

Метою дисципліни є надання фундаментальних знань з функціонування фінансів як регулятора усіх сфер життя суспільства, як системи економічних відносин та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Предметом дисципліни є система фінансово-економічних відносин, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними особами, в різних сферах фінансової системи (фінанси суб’єктів господарювання, державні фінанси, податкова система, бюджетна система, місцеві фінанси, страховий та фінансовий ринок) з урахуванням закономірностей, принципів функціонування фінансів, фінансових відносин, коли формується економічна соціальна політика держави, відбувається ринкове регулювання всіх сфер економічного життя суспільства, з приводу формування, розподілу, використання централізованих та децентралізованих фондів у грошовій формі.

Завданням дисципліни є вивчення суті, характерних ознак фінансів, їх ролі, місця в економічній системі, закономірностей еволюційного розвитку фінансів, теоретичних основ, практичних сторін здійснення фінансової політики державою, органами місцевого самоврядування, функціонування фінансового механізму, його складових і т.д.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]