Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Agrarnoe.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
869.89 Кб
Скачать

82. Правові засади та порядок здійснення самоврядування в сільськогосподарських

підприємствах кооперативного типу.

Правовою основою функціонування сільськогосподарських кооперативів в Україні є закони України від 17 липня 1997 р. «Про сільськогосподарську кооперацію» та від 10 липня 2003 р. «Про кооперацію». ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» регулює взаємопов’язані між собою земельні, майнові, трудові, організаційно-управлінські та інші відносини, які мають місце в сільськогосподарському кооперативі.

Сільськогосподарський кооператив є юридичною особою, яка утворена фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважно членів кооперативу, користується правами та виконує обов'язки, пов’язані з його діяльністю, має самостійний баланс. Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає основні напрямки господарської діяльності. Здійснює її планування та реалізацію. Управління кооперативом здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу. Вищим органом управління кооперативу є загальні збори. До органів управління належить правління кооперативу. У разі потреби кооператив наймає виконавчого директора, утворює спостережну раду. Для підготовки окремих питань загальні збори, а в період між ними - правління кооперативу або спостережна рада можуть утворювати спеціальні комісії з членів кооперативу із залученням як консультантів найманих працівників.

83. Правові засади і порядок здійснення внутрішнього управління державними та

комунальними сільськогосподарськими підприємствами.

Державні та комунальні сільськогосподарські підприємства посідають особливе місце серед сільськогосподарських підприємств. Це зумовлено важливістю їхньої економічної ролі в агропромисловому комплексі та інших галузях народного господарства в цілому. Державні сільськогосподарські підприємства залежно від способу утворення та формування статутного фонду поділяються на унітарні (комерційні та казенні) та корпоративні. Всі комунальні підприємства є унітарними.

Державне (комунальне) унітарне сільськогосподарське підприємство – це заснований на державній (комунальній) власності самостійний статутний суб’єкт господарювання, який має статус юридичної особи публічного права і здійснює виробничу та підприємницьку діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

Державні комерційні підприємства утворюються за рахунок прибутку, до якого також відносяться спеціальні цільові фонди (амортизаційний фонд, фонд розвитку вир-ва, фонд споживання, фонд резервний та ін..) з метою покриття витрат. Порядок використання цих фондів визначається відповідно до затвердженого фін. плану і розподіл також.

ДКП не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам. Відчужувати майнові об’єкти, що належать до основних фондів державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до управління якого воно належить. Відчуження нерухомого майна здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку, з фондом державного майна України. Кошти одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до майна ДКП використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

Як зазначено в ГК, органом управління державного унітарного підприємства є керівник підприємства, який призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органу. Законом можуть бути визначені особливості статусу керівника, в тому числі встановлено підвищену відповідальність за результати роботи підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]