Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Aerospace_Workprogram_2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
318.98 Кб
Скачать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Географічний факультет

Кафедра землезнавства та геоморфології

Укладач: к.ф.-м.н., доц. Костюченко Ю.В.

АЕРОКОСМІЧНІ МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 7.070501 - ГЕОГРАФІЯ

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № __

від __ ____________ 2011 року

Зав. кафедри

Бортник С.Ю.

Декан географічного факультету

Олійник Я.Б.

Київ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни «Аерокосмічні методи географічних досліджень».

Укладач: к.ф.-м.н., доц. Костюченко Юрій Васильович

Лектор: к.ф.-м.н., доц. Костюченко Ю.В.

Викладач: к.ф.-м.н., доц. Костюченко Ю.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«___»___________2011 р.

___________________________

ВСТУП

Дисципліна «Аерокосмічні методи географічних досліджень» є спецкурсом для спеціальності “менеджмент природних ресурсів”, що викладається в 6 семестрі у обсязі 54 години, з них 28 годин лекцій, 14 годи практичних і 12 годин самостійної роботи, та в 7 семестрі у обсязі 180 годин, з них 34 годин лекцій, 34 годин практичних та 112 годин самостійної роботи. Формою підсумкового контролю є у 6 семестрі – залік, у 7 семестрі - іспит.

Курс побудовано на сучасній науково-методичній базі, в основу курсу лягли навчальні програми з фізичних і технічних основ дистанційного зондування Каліфорнійського технологічного інституту (США), Університету Арізони (США), Імперського коледжу Лондону (Великобританія) – перша частина курсу, а друга частина: програми з прикладних питань ДЗЗ Університету Вісконсіна (США), Університету Арізони (США), курсів підготовці фахівців з геологічних, географічних спеціальностей і з дистанційного зондування для Лабораторії реактивного руху (JPL NASA, США), Агенції із захисту довкілля США (US EPA) і Геологічної служби США (USGS).

Таким чином, по завершенні курсу студенти отримують набір знань, що будуть приблизно відповідати рівню провідних вищих навчальних закладів світу з застосування аерокосмічних методів в галузі наук про Землю.

Метою і завданнями навчальної дисципліни є ознайомити студентів із сучасними засобами і методами отримання даних, а також напрямками використання аерокосмічної інформації для вирішення наукових завдань у галузі географічних досліджень.

Предметом курсу «Аерокосмічні методи географічних досліджень» є ознайомлення з сучасними підходами використання даних супутникових спостережень для вирішення широкого кола географічних задач, технологіями аерокосмічної зйомки, отримання проблемно-орієнтованої географічної інформації, методами її обробки і інтерпретації.

Вимоги до знань та вмінь. Студент після прослуховування даного курсу повинен засвоїти сучасні уявлення про фізичні основи формування сигналів та способи отримання аерокосмічної інформації, оволодіти методами та загальними навичками дешифрування аерокосмічних знімків, оперувати методологією застосування аерокосмічної інформації в галузі наук про Землю, зокрема підбирати необхідні матеріали аерокосмічної зйомки для вирішення окремих галузевих завдань, знати основні напрямки використання космічної інформації у географічних дослідженнях.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Дана навчальна дисципліна є спецкурсом у системі освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності «менеджмент природних ресурсів».

Контроль знань. Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється у формі оцінювання усних відповідей, виконаних практичних завдань, тестів, самостійних робіт.

Основною формою модульного контролю є модульні контрольні роботи, по дві на кожний семестр.

Оцінювання за формами контролю:

  • змістовий модуль 1: поточний контроль - 25 балів, модульний контроль - 5, всього – 30 балів;

  • змістовий модуль 2: поточний контроль - 25 балів, модульний контроль – 5, всього – 30 балів;

  • підсумковий контроль – залік (іспит) – 40 балів.

Оцінювання змістового модулю

Форми контролю

Кількість балів

мінімальна

максимальна

Усні відповіді

4

7

Практичні роботи

4

8

Самостійна робота

4

10

Модульна контрольна робота

3

5

Всього

15 балів

30 балів

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

Відмінно

Зараховано

85-89

4

Добре

75-84

65-74

3

Задовільно

60-64

35-59

2

Незадовільно

Незараховано

1-34

При цьому кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» (достатньо);

65-74 – «задовільно»;

75-84 – «добре»;

85-89 – « дуже добре»;

90-100 – «відмінно».

Навчально-тематичний план лекцій і практичних занять

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самостійна робота

ЧАСТИНА 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОТРИМАННЯ ТА

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ АЕРОКОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ

Змістовий модуль № 1

Тема 1. Сучасний стан розвитку аерокосмічних методів отримання географічної інформації

1

Вступ

2

2

Сучасний стан розвитку дистанційного зондування Землі в Україні

2

2

6

Тема 2. Фізичні основи аерокосмічної зйомки

3

Природа і характеристики оптичних випромінювань. Вплив атмосфери

2

4

Оптичні властивості природних об’єктів

2

2

Тема 3. Аерокосмічна зйомка

5

Класифікація та види зйомок

2

6

Аерофотозйомка.

2

2

7

Особливості космічної зйомки

2

8.

Види космічної зйомки

2

1

9

Роль наземних досліджень у структурі ДЗЗ

2

Модульна контрольна робота №1

1

Змістовий модуль № 2

Тема 4. Матеріали аерокосмічної зйомки

10

Знімки як спосіб представлення дистанцій-них даних. Геометричні та зображувальні властивості знімків

2

2

6

11

Інформаційні властивості знімків

2

12

Типи космічних знімків і специфіка їх використання

2

2

Тема 5. Теоретичні основи і методи дешифрування

13

Географічне дешифрування, його види

2

14

Технологія дешифрування космічних знімків

2

1

Модульна контрольна робота № 2

1

ВСЬОГО за 6 семестр

28

14

12

ЧАСТИНА 2

використання даних супутникових спостережень у географічних дослідженнях

Змістовий модуль № 3

Тема 6. Аерокосмічні методи досліджень у метеорології і кліматології

15

Застосування супутникових спостережень для досліджень атмосфери

2

2

Тема 7. Використання космічної інформації у вивченні гідросфери

16

Застосування супутникових спостережень для досліджень світового океану

2

2

17

Застосування супутникових спостережень для досліджень снігового і льодового покриву

2

2

18

Застосування супутникових спостережень для досліджень водних ресурсів суходолу

2

1

Модульна контрольна робота № 3

1

Тема 8. Використання космічної інформації у вивчення літосфери

19

Застосування супутникових спостережень для геологічних досліджень

2

2

20

Супутникові спостереження при вирішенні гідрогеологічних задач, геологічного картування і ресурсного моніторингу

2

2

Тема 9. Використання космічної інформації у екології, географії ґрунтів, вивченні рослинного та тваринного світу

21.

Застосування супутникових спостережень для досліджень наземних екосистем

2

2

22

Застосування супутникових спостережень для вирішення задач лісового господарства та вивчення лісового покриву

2

1

Модульна контрольна робота № 4

1

Змістовий модуль № 4

Тема 10. Використання космічної інформації у вивченні взаємодії сучасних природних та антропогенних ландшафтних процесів

23

Застосування супутникових спостережень для вирішення задач сільського господарства та аналізу землекористування

2

2

24

Використання супутникових спостережень для оцінки та прогнозування продуктивності сільськогосподарських культур

2

2

25

Застосування супутникових спостережень для вивчення динаміки ландшафтів

2

2

76

26

Вивчення антропогенного впливу на навколишнє середовище з використанням космічної інформації

2

2

Тема 11. Використання космічної інформації у дослідженні урбанізованих територій

27

Застосування супутникових спостережень для вивчення міських агломерацій і урбанізованих територій

2

2

28

Функціональні типи населених пунктів та їх дешифрувальні ознаки

2

1

Модульна контрольна робота № 5

1

Тема 12. Використання космічної інформації в галузі управління соціально-екологічною безпекою територій

29

Застосування супутникових спостережень для моніторингу надзвичайних ситуацій

2

2

30

Застосування супутникових спостережень для аналізу природної і техногенної безпеки та вивчення ризиків, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями

2

2

Тема 13. Аерокосмічне картографування

31

Задачі та проблеми аерокосмічного картографування.

2

1

Модульна контрольна робота № 6

1

ВСЬОГО за 7 семестр

36

36

112

Загальний обсяг 234 год., в тому числі:

Лекції – 62 год.

Практичні - 48 год.

Самостійна робота – 124 год.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]