Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
admin_pravo1.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
19.03.2015
Размер:
489.04 Кб
Скачать

1) Загальна характеристика ап

Адміністративне право - система норм, що регулюють відносини у сфері державного управління, а саме: систему і повноваження виконавчих органів влади і посадових осіб, закріплюють права і обов'язки громадян у їх взаємовідносинах з цими органами, визначають поняття й види адміністративних правопорушень тощо. Свій регулятивний вплив на суспільні відносини адміністративне право здійснює через управління. Основна увага приділяється саме тим відносинам, які виникають із виконанням завдань і функцій державно-управлінської діяльності, тобто передбачається необхідність наявності відповідного суб'єкта виконавської влади. Управлінські відносини, що регулюються адміністративним правом, багатогранні. На сучасному етапі залежно від особливостей їх учасників вирізняють такі види управлінських відносин, що виникають, розвиваються і припиняють існування: між суб'єктами центральних і місцевих органів виконавчої влади; між суб'єктами виконавчої влади, які перебувають на однаковому організаційно-правовому рівні та безпосередньо не пов'язані; між собою підпорядкуванням; між суб'єктами виконавчої влади і підпорядкованими їм державними підприємствами, організаціями, установами; між суб'єктами виконавчої влади та державними підприємствами; між суб'єктами виконавчої влади і виконавчими органами місцевого самоврядування; між суб'єктами виконавчої влади і громадянами тощо. Отже, адміністративне право є окремою галуззю права, що складає систему правових норм, покликаних регулювати суспільні відносини управлінського характеру в сфері державно-управлінської діяльності органів виконавчої влади

2) Управління державною безпекою

Державним правоохоронним органом спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України, є Комітет СБУ. В оперативно-службовій діяльності СБУ дотримується принципів об'єднання єдиноначальності й колегіальності, гласності й конспірації. Загальне керівництво діяльністю органів СБУ здійснюють ПУ й КМУ. Голова СБУ регулярно інформує ВРУ й Комісію ВРУ з питань оборони й державної безпеки про діяльність СБУ, станів державної безпеки, дотримань чинного законодавства, забезпечення прав і воль людини й щорічно представляє ВРУ звіт про діяльність СБУ.

КМУ здійснює й контролює реалізацію конкретних заходів щодо національної безпеки органами державних служб спеціальної компетенції.

Постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності органів і підрозділів СБУ здійснюють спеціально призначені Президентом України посадові особи. Указом Президента України від 22 жовтня 1998 р. «Про контроль за діяльністю

Вищий нагляд за дотриманням і застосуванням законів СБУ здійснює Генеральний прокурор України й уповноважені їм прокурори.

Безпосереднє керівництво всією діяльністю СБУ, її Центральним керуванням здійснює голова СБУ. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на СБУ.

Для рішення основних напрямків і проблемних питань оперативно-службової діяльності й роботи з кадрами в СБУ створюються колегії. Члени колегії зобов'язані вийти зі складу членів будь-яких партій, рухів і ін. суспільних об'єднань, що ставлять перед собою політичні цілі.

Органи Служби безпеки України являють собою цілісну централізовану систему, що становлять: Центральне управління СБУ; регіональні органи СБУ; Служба безпеки АРК; органи військової контррозвідки; військові формування; навчальні, науково-дослідні та інші установи СБУ.

Діяльність СБУ здійснюється на основі дотримання прав і воль людини. Органи й співробітники СБУ повинні поважати достоїнство людини й проявляти до нього гуманне відношення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя людини. У виняткових випадках, з метою припинення й розкриття державних злочинів, окремі права й свободи особи можуть бути тимчасово обмежені в порядку й границях, певних Конституцією й законами України. На вимогу громадян України в місячний строк СБУ зобов'язана дати їм письмові пояснення із приводу обмеження їхніх прав або свобод.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]