Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sbornik_2010.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
2.45 Mб
Скачать

Янкаускас Ольга

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,

(Україна, м. Луганськ)

Інформатизація вищої освіти й зміни в управлінні вищими учбовими закладами

За оцінками провідних спеціалістів світу, ХХІ століття пройде під знаком створення глобального інформаційного суспільства. Зросте вплив таких чинників соціально-економічних змін, як інформатизація суспільства, глобалізація, формування науково-технічної цивілізації.

Застосування і розвиток глобальної інформаційної інфраструктури торуватиме шлях до якісно нового суспільства знань, в економіці якого освіті буде належати ключова роль у забезпеченні зайнятості, розширенні кар’єрних можливостей випускників. «Згідно з концептуальними положеннями метатеорії глобального інформаційного суспільства, національні системи освіти потребують якісних змін» [1, с. 3].

Орієнтуючись на усвідомлену доцільність інтеграції України до Європейського Союзу, можна констатувати необхідність у середньостроковій перспективі трансформації існуючої національної системи освіти відповідно до європейських стандартів.

Вищу освіту слід розглядати як один з найважливіших опорних елементів єдиної освітньої системи, що повинна бути гнучкою, різноманітною, ефективною та чутливою до потреб економіки, заснованої на знаннях. Сьогодні якісна освіта є головним механізмом відтворення суспільного інтелекту, важливою умовою стійкого розвитку людства у ХХІ сторіччі [2].

Метою інформатизації країн світу є створення ефективної збалансованої економіки, орієнтованої на внутрішнє споживання та експорт інформаційних технологій і послуг, що базуються на принципах чіткого розмежування сфер відповідальності і принципів діяльності економіки й держави, максимального використання інтелектуального й кадрового потенціалу, гармонійного входження до світової постіндустріальної економіки на основі кооперації та інформаційної відкритості.

Під інформатизацією вищої освіти розуміють сукупність взаємопов'язаних процесів (організаційних, управлінських, науково-технічних, навчальних, виховних), що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб усіх учасників освітнього процесу (студентів, викладачів, співробітників ВНЗ), розвитку їх інтелектуального потенціалу, самореалізації і самовдосконалення, забезпечення підготовки до повноцінної професійної діяльності і життя в інформаційному суспільстві на основі створення, розвитку і використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем, мереж, ресурсів та технологій [3].

Процес інформатизації вищої освіти в Україні та країнах СНД має комплекс споріднених проблем, серед яких головною є відсутність єдиного підходу в обґрунтуванні і формуванні напрямів застосування інформаційно-комп’ютерних технологій для вдосконалення системоутворюючих елементів освітньої діяльності у ВНЗ.

У таких умовах необхідне наукове обґрунтування і прогнозування процесу інформатизації вищої освіти, встановлення критеріїв, які визначають загальний рівень інформаційної культури.

Найбільш актуальними напрямами розвитку процесу інформатизації та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес ВНЗ є [3]: створення концепції інформатизації та комп’ютеризації ВНЗ і комплексної програми її реалізації; організаційна підтримка, матеріально-технічне, програмне і кадрове забезпечення цієї програми; створення інформаційно-аналітичної системи управління ВНЗ, яка повинна охоплювати його адміністративні, фінансові, господарські, навчальні та наукові підрозділи; підготовка науково-педагогічних працівників ВНЗ до ефективного використання ІКТ у навчальній, методичній, науковій та організаційній діяльності; формування інформаційної культури студентів, їх підготовка до ефективного використання ІКТ у навчальній, науково-дослідній роботі та майбутній професійній діяльності; розвиток та вдосконалення організації навчального процесу на основі широкого використання інформаційних та телекомунікаційних технологій, неантагоністичне поєднання цих технологій з традиційними і новітніми педагогічними технологіями.

Практично в усіх розвинутих країнах світу відбуваються процеси реформування освіти, її переорієнтація на навчання щодо самостійного набуття знання. Засвоєння й узагальнення готових знань стає не метою, а одним з допоміжних засобів інтелектуального розвитку людини. Педагогічні системи не можуть у сучасних умовах дозволити собі будувати навчання в основному на засвоєнні суми готових знань.

Отже, інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства, відображає загальні тенденції глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості і соціально-економічних систем суспільства.

Інформатизація освіти є однією з найважливіших складових державної програми розбудови інформаційного суспільства на основі впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій в Україні. Прогресивний і необхідний процес інформатизації вищої освіти має певні тіньові моменти. Перетворюючи знання в інформацію, інформатизація освіти відриває засвоєння знань від інших елементів людської свідомості – емоцій та настроїв, інтуїції і багатозначності, робить знання однозначними і формально логічними, зневажає діалектичним способом мислення, виробляє «машинне мислення». Такий стиль мислення формує відповідну поведінку фахівця: відбувається соціальна ізоляція індивідів, відхід людини у віртуальний світ. В галузі освіти це призводить до втрати її гуманістичного компонента.

Література: 1.Соловей О. Удосконалення виховної системи вищого навчального закладу у світлі Болонського процесу // Рідна школа. – 2005. - № 6. – С. 3-9; 2. Андрущенко О. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Освіта. – 2004. - № 23. – С. 4-5.; 3. Шаронова Н. Інформатизація освіти та управління вищим навчальним закладом: сучасний стан та тенденції розвитку // Педагогіка і психологія. – 2002. - № 3. – С. 140-144

Наукове видання

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]