Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sbornik_2010.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
2.45 Mб
Скачать

232

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна

Соціологія у (пост)сучасності

Збірник тез доповідей

учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції

студентів та аспірантів

(15-16 квітня 2010)

м. Харків

Соціологічний факультет

Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна

Студентське наукове

товариство соціологічного факультету


Харків – 2010

УДК 316.1

ББК С5

Рекомендовано вченою радою соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, протокол № 4 від 1.04.2010

ISBN 978-966-623-578-0

Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 233 с.

У збірнику представлені тези VІІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Соціологія у (пост)сучасності» (м. Харків, 15-16 квітня 2010 р.). Матеріали конференції актуалізують такі важливі проблеми сучасності, як глобалізація, інформаційне суспільство, взаємодія політичних та економічних інститутів, проблеми культурного та мистецького життя; окреслено сучасний стан теорії та методології соціального пізнання та ін.

Збірник буде корисним студентам, науковцям, а також всім, хто цікавиться проблемами соціологічної теорії та емпіричних досліджень.

В сборнике представлены тезисы VІІI Международной научной конференции студентов и аспирантов «Социология в (пост)современности» (г. Харьков, 15-16 апреля 2010 г.). Материалы конференции актуализируют такие важные проблемы современности, как глобализация, информационное общество, взаимодействие политических и экономических институтов, проблемы культуры и искусства; очерчиваются современное состояние теории и методологии социального познания и т.д.

Сборник будет полезен для студентов, научных работников, а также для всех, кто интересуется проблемами социологической теории и эмпирических исследований.

The edition contains abstracts of the paper presentations at the VІІІ International student scientific conference “Sociology in (Post)modernitу” (Kharkiv, April 15 – 15, 2010). The topics deal with such crucial contemporary problems as globalization, informational society, interaction between the political and economical institutes, problems in spheres of culture and art etc. The contemporary state of theory and methodology of sociological knowledge are outlined.

The edition will be useful for students, scientists and for everyone, who is interested in problems of sociological theory and empirical surveys.

Редакційна рада:

Ніколаєвський В.М., к.ф.н., проф., декан соціологічного факультету; Вакуленко С.М., к.с.н., доц., заступник декана; Погарська Н.В., наук. спів., заступник декана; Шебанова Г.О., голова СНТ факультету.

Рецензенти:

Рущенко І.П., д.с.н., проф., начальник кафедри загальної соціології Харківського національного університету внутрішніх справ.

Лисиця Н.М д.с.н., проф. кафедри міжнародної економіки і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету.

Редакційна колегія:

Сокурянська Л.Г., д.с.н, проф.; Хижняк Л.М., д.с.н., проф., доц.; Вакуленко С.М., к.с.н., доц.; Коритнікова Н.В., к.с.н., доц.; Мусієздов О.О., к.с.н., доц.; Голіков О.С., к.с.н.; Слободянюк А.Г., к.с.н.; Тітарь І.О., к.с.н.; Борисов Р.І.; Бушуєва Є.Ю.; Горбенко Я.О.; Дейнеко О.О., Калашнікова А.О.; Крамаренко С.В., Малахай Є.В., Семип’ядна М.О., Купрєєва Ю.О., Пантюх К.А.; Смоквіна Т.О.; Шебанова Г.О.

Адреса редакційної колегії:

61077, Харків, пл.Свободи, 6, к.308, соціологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Електронна адреса: sno_sf@mail.ru, info@synergy.socio.com.ua http://www.synergy.socio.com.ua/conference.html

©Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2010

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]