Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

5. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи

5.1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Згідно з навчальним планом курсу “Гроші і кредит” студенти виконують одну контрольну роботу.

Метою виконання роботи є виявлення рівня теоретичних знань студента з питань теорії грошей та кредиту та закріплення знань, набутих у ході самостійного вивчення.

До виконання контрольної роботи необхідно приступити після вивчення курсу “Гроші і кредит”, чинного законодавчого матеріалу і найновішої навчальної літератури. У посібнику надано 30 варіантів контрольних робіт. Варіанти рівноцінні за обсягом і складністю. Кожен варіант складається з двох теоретичних питань, задачі і шести тестів. Вибір варіанту контрольної роботи здійснюється за порядковим номером студента в списку групи. Якщо за списком більше ніж 30 чоловік, то 31-й виконує перший варіант, а 32-й – другий варіант і так далі.

Контрольна робота виконується на аркушах формату А4 за допомогою персонального комп’ютеру. Аркуші мають бути зшиті. При цьому слід подавати текст 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали. Всі поля мають бути 2 см.

Студенти повинні насамперед вказати варіант контрольної роботи.

Відповідаючи на питання, необхідно додержуватись загальних правил виконання контрольної роботи: вказати питання, на яке дається відповідь, чітко викласти його зміст. При розв’язанні задач необхідно вказати формулу, за якою здійснюється розрахунок того чи іншого показника, зробити розрахунки та надати висновки. При розв’язанні тестів, слід вказати його номер і варіант відповіді, яку Ви вважаєте правильною. Обсяг виконаної контрольної роботи не повинен перевищувати 20 сторінок.

Контрольну роботу слід писати грамотно, акуратно, без скорочень, розбірливим почерком, залишати поля для можливих зауважень викладача, нумерувати сторінки контрольної роботи. У кінці роботи вказується використана література, ставиться дата виконання та особистий підпис. Робота виконується українською мовою.

5.2. Завдання контрольної роботи варіант 1

1. Походження грошей.

2. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 р.).

3. Задача. У банку відкрито депозити на 10000грн. Норма обов’язкових резервів – 25%. На скільки може збільшитись кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку?

а) 7500 грн.; в) 30000 грн.;

б) 10000грн.; г) інше.

Тести

1. У кредитних вiдносинах використовується функцiя грошей:

а) засiб обiгу;

б) мiра вартостi;

в) засiб платежу;

г) засiб нагромадження.

2. Згiдно з теорiєю монетаризму:

а) сумарний попит на грошi постiйно збiльшується i є причиною iнфляцiї;

б) сумарний попит на гроші є стабільним i не може слугувати причиною iнфляцiї;

в) сумарний попит на грошi нестабiльний i не може слугувати причиною iнфляцiї.

3. Як визначалося спiввiдношення мiж золотими i срiбними монетами в умовах системи паралельної валюти?

а) стихiйно, на ринковiй основi;

б) установлювалося державою;

в) один iз видiв монет карбувався в закритому порядку.

4. У чому полягає суть кредиту:

а) це економічні відносини, пов’язані з передачею вартості від кредитора до позичальника;

б) це економічні відносини, пов’язані з перерозподілом вартості між галузями економіки та регіонами;

в) це економічні відносини з приводу перерозподілу вартості на засадах поверненості, строковості та платності;

г) це економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу перерозподілу вартості.

5. Банківський трест – це:

а) монопольне об’єднання банків, яке утворюється шляхом злиття власності банків, що входять до його складу;

б) об’єднання банків, що базується на акціонерній формі власності;

в) об’єднання банків, які мають різні форми власності.

6. Основні джерела інформації про стійкість банків:

а) статистичний звіт; звіт про сплату податків;

б) звіт про фінансові результати діяльності; баланс;

в) звіт про прибутки і збитки;

г) баланс; звіт про сплату податків;

д) звіт про сплату податків.

Соседние файлы в папке учеба