Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Тема 11. Валютний ринок і валютні системи

 1. Що таке валюта?

 2. Чим різняться національна, іноземна і колективна валюти?

 3. У чому полягає суть валютних відносин?

 4. Яку роль відіграють банки на валютному ринку?

 5. Які фактори впливають на кон’юнктуру валютного ринку?

 6. Яку роль відіграє платіжний баланс у механізмі валютного регулювання?

 7. Які органи здійснюють валютне регулювання?

 8. Які існують види валютних систем?

 9. У яких випадках використовуються девальвація і ревальвація як методи валютного регулювання?

 10. Що являє собою валютний курс як економічна категорія?

 11. Які функції виконує валютний курс?

 12. Які чинники впливають на визначення валютного курсу?

 13. В яких випадках застосовуються і як реалізують себе фіксовані та гнучкі валютні курси?

 14. Як визначається валютний курс в Україні?

 15. В чому полягає специфіка валютного ринку? Якою є його структура та які функції ним виконуються?

 16. Якими є основні форми валютних операцій?

 17. Якими є механізми запобігання валютному ризикові?

 18. Що таке купівельна спроможність валюти?

 19. Чим є валютна інтервенція і який механізм її здійснення?

 20. Як визначається валютна “платоспроможність країни”?

Тема 16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

 1. У чому полягають особливості організації міжнародних валютно-кредитних установ?

 2. Яку роль відіграють міжнародні валютно-кредитні установи у міжнародному співробітництві?

 3. Яка мета створення Міжнародного валютного фонду?

 4. Які головні функції Міжнародного валютного фонду?

 5. У чому полягає участь України в роботі МВФ?

 6. Що собою являє політика траншів та механізм розширеного фінансування?

 7. Яке головне завдання групи Світового банку?

 8. Яка мета створення Міжнародного банку реконструкції і розвитку та які його основні напрямки діяльності?

 9. Які основні форми співробітництва МБРР та України?

 10. Яка основна мета створення Міжнародної асоціації розвитку (МАР)?

 11. Які функції Міжнародної асоціації розвитку та Міжнародної фінансової корпорації?

 12. Що собою являє Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ)?

 13. Що собою являє Банк міжнародних розрахунків як специфічна міжнародна валютно-кредитна установа?

 14. Які основні напрямки діяльності Банку міжнародних розрахунків?

 15. У чому полягають особливості організації регіональних валютно-кредитних установ?

 16. Яка мета створення Європейського інвестиційного банку?

 17. Яка мета створення Європейського банку реконструкції та розвитку?

 18. У чому полягає специфіка діяльності Міжнародного банку економічного співробітництва та Міжнародного інвестиційного банку?

 19. Які основні форми співробітництва Європейського банку реконструкції і розвитку з Україною?

 20. Які перспективи розвитку Міждержавного банку СНД?

6.2. Тести

Тема 1. Сутність і функції грошей

1. У кредитних вiдносинах використовується функцiя грошей:

а) засiб обiгу;

б) мiра вартостi;

в) засiб платежу;

г) засiб нагромадження.

2. Скорочення обсягiв випуску товарiв при незмiнностi iнших факторiв призведе:

а) до послаблення сталостi грошей;

б) до посилення сталостi грошей;

в) не вплине на сталiсть грошей.

3. Чим вiдрiзняються функцiї грошей як засобу платежу вiд функцiї грошей як засобу обiгу?

а) тим, що грошi протистоять обов`язкам по оплатi товарiв i послуг, а не товару;

б) тим, що грошi виступають як готiвка i в безготiвковiй формi;

в) тим, що для визначення вартостi товару не обов`язково мати гроші в наявностi.

4. У чому полягає сутність грошей?

а) загальна безпосередня обмінюваність;

б) матеріалізація загальновиробничого часу;

в) засіб реалізації загального вартісного еквіваленту;

г) законний платіжний засіб, створений державою.

5. Країна, де з’явилися першi паперовi гроші:

а) Росiя; в) США;

б) Японiя; г) Китай.

6. Щоб виконувати функцiю мiри вартостi грошi повиннi бути:

а) з благородних металiв;

б) тiльки з чистого золота;

в) товаром i обладати вартiстю;

г) загальним еквiвалентом.

7. В Українi першi монети були випущенi за часiв:

а) Богдана Хмельницького; в) Катерини II;

б) Володимира Великого; г) Петра I.

8. У чому проявляється вартiсть неповноцiнних грошей?

а) в їх купiвельнiй спроможностi;

б) у функцiї мiри вартостi;

в) у кiлькостi переходiв грошової одиницi вiд одного суб'єкта економiки до iншого.

9. В якiй функцiї грошi обслуговують процес цiноутворення?

а) у функцiї засобу нагромадження;

б) у функцiї мiри вартостi;

в) у функцiї засобу платежу.

10. В якiй функцiї грошi найбiльше потерпають вiд iнфляцiї?

а) у функцiї мiри вартостi;

б) у функцiї засобу платежу;

в) у функцiї засобу нагромадження.

11. "Квазiгрошi" – це:

а) кошти, якi знаходяться на строкових рахунках у комерцiйних банках i не можуть бути негайно використанi для здiйснення платежiв;

б) сукупнiсть готiвки, випущеної центральним банком;

в) сукупнiсть залишку коштiв комерцiйних банкiв на їх рахунках у центральному банку.

12. Що з переліченого є функцією грошей?

а) емісія; б) засіб обігу;

в) мастаб цін, г) купівельна спроможність.

13. Первісно гривнею були:

а) жіночі прикраси, в) чоловічій святковий одяг,

б) збір у Київській Русі, г) перлини.

13. Чому роль грошей у докапiталiстичних формацiях була незначною?

а) суспiльство було вiдсталим у своєму розвитку;

б) господарство мало натуральний характер;

в) грошова одиниця була не вдосконалена.

14. На чому базується вартість повноцінних і неповноцінних грошей?

а) на купівельній спроможності;

б) на вартості тієї кількості товарів іпослуг, які можна придбати в середньому за грошову одиницю;

в) на вартості матеріалу з якого вони виготовлені (золото, срібло тощо).

15. Чи всі засоби платежу, що використовуються в обігу, можна назвати законними платіжними засобами?

а) усі;

б) не всі;

в) тільки грошові знаки, які емітуються від імені держави.

Соседние файлы в папке учеба