Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Варіант 13

1. Попит на гроші.

2. Функції і роль кредиту.

3. Задача. Надлишкові резерви комерційного банку становлять 50 000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує позику в максимально можливому розмірі. Перша половина цієї позики надається у формі відкриття поточного рахунку, а друга половина – готівкою. Норма резервування становить 30%. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей за грошовим мультиплікатором М1.

Тести

1. Чи всі засоби платежу, що використовуються в обігу, можна назвати законними платіжними засобами?

а) усі;

б) не всі;

в) тільки грошові знаки, які емітуються від імені держави.

2. Грошовий обiг передбачає:

а) повернення грошей до початкового пункту;

б) постiйне вiддалення грошей вiд пункту, з якого вони почали свiй рух;

в) пiдвищення вартостi в процесi суспiльного виробництва.

3. Стратегічні цілі грошово-кредитної політики:

а) регулювання грошової;

б) пожвавлення або стримування ринкової кон’юнктури;

в) забезпечення оптимального рівня зайнятості;

г) зміна процентної ставки;

д) збалансування економічного розвитку;

е) стримування інфляції.

4. Кредит, потреба в якому виникає у випадку, коли пiдприємство-товаровиробник прагне реалiзувати виготовлений товар, але у покупця немає коштiв для його отримання, називається:

а) споживчим;

б) виробничим;

в) банкiвським;

г) комерцiйним.

5. Як змiняться темпи зростання грошової маси, якщо ЦБ пiдвищує облiкову ставку?

а) знизяться;

б) збiльшаться;

в) залишаться незмiнними.

6. На валютному ринку може здійснюватися:

а) продаж державних облігацій;

б) продаж ліцензій;

в) продаж валюти;

г) випуск казначейських зобов’язань.

Варіант 14

1. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

2. Форми і види кредиту, їх характеристика.

3. Задача. Визначити суму відсотка та кінцевого платежу, що має сплатити позичальник, якщо позику 350 тис. грн.. надали під 20% річних простих на 6 місяців.

Тести

1. "Квазiгрошi" – це:

а) кошти, якi знаходяться на строкових рахунках у комерцiйних банках i не можуть бути негайно використанi для здiйснення платежiв;

б) сукупнiсть готiвки, випущеної центральним банком;

в) сукупнiсть залишку коштiв комерцiйних банкiв на їх рахунках у центральному банку.

2. Кiлькiсть грошей, необхiдних для обiгу протягом певного часу визначається за формулою:

а) Кн =(сума ЦТ - сума П + сума К - сума ВП) / О;

б) Кн = (сума ТЦ - сума В + сума П + сума ВП) / О;

в) Кн = (сума ЦТ - сума К + сума П - сума ВП) / О;

г) Кн = (сума ЦТ - сума К - сума П + сума ВП) / О.

3. Суб’єкти грошово-кредитної політики (знайдіть помилку):

а) комерційні банки; в) кредитні спілки;

б) держава; д) урядові структури;

г) банки; е) МВФ.

4. Розрахунковий кредит надається:

а) у випадку, коли недостача коштiв виникла з причини, незалежної нi вiд позичальника, нi вiд його контрагентiв;

б) на покриття фiнансових проривiв, якi виникли з провини самого позичальника або його контрагентiв;

в) на покриття оборотних коштiв у безготiвковi розрахунки, що викликано умовами розрахункiв.

5. Як потрiбно змiнити норму обов'язкових резервiв, якщо потрiбно збiльшити масу грошей в обiгу:

а) пiдвищити;

б) знизити;

в) залишити незмiнною, але пiдвищити облiкову ставку.

6. Функції валютних ринків (що вказане помилково):

а) забезпечення своєчасності здійснення міжнародних розрахунків, страхування валютних ризиків;

б) диверсифікація валютних резервів;

в) продаж валюти;

г) отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсів валют;

д) визначення і встановлення курсу іноземної валюти до національної.

Соседние файлы в папке учеба