Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Варіант 11

1. Закон кількості грошей, необхідних для обігу.

2. Позичковий процент.

3. Задача. Визначити кількість грошей, необхідних для обігу, якщо сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) – 4700 млрд. грн., сума цін товарів, які продані з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав – 120 млрд. грн. Сума платежів по довгострокових зобов’язаннях, терміни сплати яких настали, - 155 млрд. грн.. Сума платежів, що взаємо погашаються – 460 млрд. грн., а середня кількість обертів грошової одиниці за рік дорівнює 10.

Тести

1. Чому роль грошей у докапiталiстичних формацiях була незначною?

а) суспiльство було вiдсталим у своєму розвитку;

б) господарство мало натуральний характер;

в) грошова одиниця була не вдосконалена.

2. Чим може визначатися механiзм регулювання грошового обiгу?

а) типом грошової системи;

б) побудовою банкiвської системи;

в) тенденцiями розвитку i закономiрнiстю функцiонування грошової системи.

3. Цілі грошово-кредитної політики ЦБ класифікують на:

а) формальні; в) тактичні;

б) проміжні; г) неформальні; д) стратегічні.

4. При яких умовах банк надає пiдприємству платiжний кредит?

а) у випадку, коли недостача коштiв виникла з причини, незалежної нi вiд позичальника, нi вiд його контрагентiв;

б) на покриття оборотних коштiв у безготiвковi розрахунки, що викликано умовами розрахункiв;

в) на покриття фiнансових проривiв, якi виникли з провини самого позичальника або його контрагентiв.

5. Якi операцiї на вiдкритому ринку здiйснюватиме центробанк, якщо йому потрiбно буде зменшити масу грошей в обiгу:

а) купувати ломбарднi позички;

б) видавати ломбарднi позички;

в) підвищувати ставку облiкового процента;

г) продавати облiгацiї державної позики.

6. Валютна операцiя "аутрайт" характеризується наступним:

а) купiвля-продаж валюти вiдбувається на умовах поставки її на другий робочий день з дня укладання угоди за курсом, зафiксованим в угодi;

б) сторони домовляються на поставку валюти через конкретний перiод пiсля укладання угоди за курсом, зафiксованим в угодi;

в) продавець зобов'язується продати, а покупець - купити валюту в установлений термiн за зафiксованим наперед курсом.

Варіант 12

1. Суть і структура грошового ринку.

2. Походження та суть кредиту.

3. Задача. Визначити індекси інфляції за умови, що вартість споживчого кошика на 01.01. – 250 грн., на 01.04. – 310 грн., на 01.07. – 275грн.

Тести

1. На чому базується вартість повноцінних і неповноцінних грошей?

а) на купівельній спроможності;

б) на вартості тієї кількості товарів іпослуг, які можна придбати в середньому за грошову одиницю;

в) на вартості матеріалу з якого вони виготовлені (золото, срібло тощо).

2. Причини виникнення паперових грошей:

а) забезпечення нормального виконання грошових функцiй; необхiднiсть мiнiмiзацiї витрат обiгу; пiдвищення економiчної могутностi держави; забезпечення потреб обiгу дiйсними грошима;

б) необхiднiсть мiнiмiзацiї витрат обiгу; пiдвищення економiчної могутностi держави; забезпечення потреб обiгу дiйсними грошима; необхiднiсть покриття дефiциту державного бюджету;

в) пiдвищення економiчної могутностi держави; забезпечення потреб обiгу дiйсними грошима; необхiднiсть покриття дефiциту державного бюджету; необхiднiсть вiрної органiзацiї грошового обiгу.

3. Основні функції фіскально-бюджетної політики (що зайве?):

а) забезпечення сталості грошового обігу;

б) забезпечення грошима сфери обігу;

в) перерозподіл національного доходу;

г) стримування інфляції;

д) боротьба з інфляцією;

е) нагромадження ресурсів для фінансування соціальних програм.

4. Фiрма хоче одержати розрахунковий кредит. При яких умовах вiн може бути виданий фiрмi банком?

а) тодi, коли недостача коштiв виникла з причини, яка не залежить нi вiд позичальника, нi вiд його контрагентiв;

б) на покриття фiнансових проривiв, якi виникли з провини самого позичальника або його контрагентiв;

в) на покриття оборотних коштiв у безготiвковi розрахунки, що викликано умовами розрахункiв.

5. Центробанк оголошує про продаж державних цiнних паперiв. Що вiдбудеться з попитом на них:

а) знизиться;

б) пiдвищиться;

в) залишиться незмiнним.

6. Валюта – це:

а) національна грошова одиниця,

б) національна грошова одиниця, законодавчо встановлена в тій чи іншій країні;

в) будь який платіжний засіб, що використовується у міжнародних розрахунках.

Соседние файлы в папке учеба