Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Література

  1. Версаль Н.І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000-2006 роках // Фінансі України. – 2007. -№ 2. – С. 97.

  2. Вступ до банківської справи /За ред. Савлука М.І. – К.: Лібра, 1998.

  3. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид.,перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

  4. Левченко Л.В. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 224 с.

  5. Михайловська І.М. Гроші та кредит: Посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 432 с.

  6. Чуб О.О. Банківська діяльність в контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України. – 2008. - № 1. – С. 138-146/

Модуль 1 Вивчення теоретичного курсу дисципліни

Змістовий модуль 4. Теоретичні основи функціонування валютного ринку

Тема 11. Валютний ринок і валютні системи

Мета роботи:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про валютний ринок, валютні системи та розвиток валютної системи України

Питання для самостійного вивчення

 1. Сутність валютних відносин

 2. Еволюція світової валютної системи

 3. Валютний ринок: суть та основи функціонування

 4. Українська валютна система.

Методичні рекомендації

Розгляд першого питання почніть із з’ясування сутності таких понять як “валюта”, “валютні відносини”, “валютний курс”, “конвертованість”, “валютне регулювання”. Деякі вже знайомі з інших навчальних курсів.

Звертаємо Вашу увагу, що валютні відносини – це сукупність зовнішньоекономічних зв’язків, які виникають у процесі обміну результатами діяльності національних господарств. Валютні відносини – це особливий вид економічних відносин, які формуються у сфері міждержавних стосунків, тобто йдеться про обслуговування зовнішньої торгівлі, вивезення капіталу, надання позик і кредитів, науково-технічний обмін, розвиток туризму та інші.

Слід знати, що в процесі поглиблення міжнародного поділу праці та економічних зв‘язків відбувається взаємна інтеграція систем національних грошових і валютних відносин. Функціональні відмінності між ними поступово зникають. Нагадаємо, всі національні гроші у функції світових грошей визначаються як валюта.

Запам’ятайте, що валютна система - це форма організації валютних відносин, закріплена в державно-правових нормах та міжнародних угодах. Розрізняють світову, міжнародну (регіональну) і національну валютні системи. Необхідно вміти характеризувати кожну з них. Звертаємо увагу, що світова валютна система є функціональною організацією валютних відносин на рівні міждержавних зв’язків. Її розвиток регулюється відповідними міждержавними угодами через створені на колективних засадах міждержавні валютно-фінансові та банківські установи й організації.

Зверніть увагу на еволюційний розвиток світової валютної системи. Зауважимо, виділяють такі етапи розвитку світової валютної системи:

І етап – система золото-монетного стандарту (початок ХІХ ст. – 20-30-ті роки ХХ ст.), пов'язаний з Паризькою конференцією (1867р.), єдиним мірилом світових грошей було визнано золото.

П етап – система золотозлиткового стандарту. Другий етап пов'язаний з Генуезькою конференцією (1922р.), тоді національні кредитні гроші почали використовувати як міжнародні платіжно-резервні засоби.

Ш етап - система золотовалютного або золотодевізного (доларового) стандарту (40-50-ті роки ХХ ст. – середина 70-х років). Цей етап пов'язаний з Бреттон-Вудською конференцією (1944 р.), на якій було засновано Міжнародний валютний фонд.

IV - система паперово-валютного стандарту – (функціонує з 1976 року);

На Ямайській конференції (1976р.) було юридично завершено демонетизацію золота; замість золото-девізного стандарту офіційно впроваджено стандарт СПЗ (SDR). Більш детальну інформацію можна отримати у довідковій літературі. Поцікавтесь також, що таке спеціальні права запозичення.

У третьому питанні слід з’ясувати суть поняття “валютний ринок”. Здебільшого під ним розуміють офіційні центри, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на основі попиту і пропозиції. Вивчіть його функції та валютні операції. Останні класифікуються за кількома критеріями: за терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти, за механізмом здійснення операцій (операції СПОТ, форвардні, ф’ючерсні, опціонні), за формами здійснення (готівкові, безготівкові), за масштабами операцій.

Органічною частиною системи грошових відносин окремих держав є “національна валютна система”. Її функціонування регулюється з урахуванням норм міжнародного права національним законодавством кожної країни. Слід підкреслити, що на підвалинах такого законодавства визначається міжнародний статус національної валюти – грошової одиниці даної країни, встановлюється механізм взаємодії національних і світових грошей, спосіб їх конвертованості, котирування й регулювання валютних курсів, формування й використання міжнародної ліквідності, золотовалютного запасу, кредитних ресурсів, форми та організації міжнародних розрахунків тощо.

Необхідно знати, що до складу валютної системи України входять відповідні інфраструктурні ланки – банківські та кредитно-фінансові установи, біржі, спеціальні органи валютного контролю, інші державні та приватно-комерційні інститути.

Соседние файлы в папке учеба