Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

1. Серед прихованих ознак визначте ті, що характеризують погляди Дж. Кейнса на сутність грошей:

а) подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін;

б) гроші – один з важливих чинників формування інвестиційного попиту;

в) природа грошей має тісний зв'язок з теорією трудової вартості.

2. Сутність металістичної теорії грошей полягає в:

а) визначенні кількості грошей в обігу;

б) твердженні, що золото і срібло за своєю природою вже є грошима;

в) ототожненні грошового обігу з товарним обміном,

г) запереченні функції грошей як міри вартості;

д) запереченні товарної природи грошей.

3. Сутність номіналістичної теорії грошей полягає:

а) подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін;

б) гроші – один з важливих чинників формування інвестиційного попиту;

в) природа грошей має тісний зв'язок з теорією трудової вартості.

4. «Трансакційна версія» кількісної теорії грошей базується:

а) на рівнянні А.Пігу;

б) на рівнянні обміну;

в) на рівнянні І.Фішера;

г) на рівнянні Дж.Кейнса.

5. Згідно з рівнянням І.Фішера, кількість грошей, що необхідна для забезпечення обігу товарів і послуг:

а) прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці;

б) прямо пропорційна швидкості обігу грошової одиниці та обернено пропорційна номінальному обсягу виробництва;

в) жодна з пропорцій не правильна.

6. Представники «кембриджської версії» кількісної теорії грошей:

а) А.Пігу; в) І.Фішер;

б) Д.Робертсон; г) Д.Рікардо;

е) А.Маршал; д) Д.Юм.

7. Якщо маса грошей необхідна для обігу становить 900 млн. грн., кількість проданих товарів 100 тис. грн.., середня ціна одного товару 12 грн., то середня оборотність грошової одиниці буде:

а) 3 об./рік; б) 2,4 об./рік;

в) 1,3 об./рік.

8. Якою буде маса грошей в обігу, якщо кількість товарів для реалізації 200 тис. шт., ціна одного товару 15 грн., оборотність грошової одиниці 10 об./рік:

а) 450 тис. грн., б) 300 тис. грн.;

в) 500 тис. грн.

9. Дж.Кейнс виділив для аналізу нагромадження грошей такі мотиви:

а) узгодження; б) прибутковості;

в) обачності; г) консолідований;

д) трансакційний; е) спекулятивний.

10. Мотив зберігання грошей Дж.Кейнса, який виникає із бажання уникнути втрат капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позикового відсотка:

а) мотив обачності; б) трансакційний мотив; в) спекулятивний мотив.

11. Монетаристи - прибiчники теорiї, згiдно з якою:

а) ринкова економiка внутрiшньо стабiльна, а коливання її спричиняються зовнiшнiми факторами, зокрема змiною пропозицiї грошей;

б) ринкова економiка внутрiшньо нестабiльна i необхiдне втручання держави в економiчнi процеси;

в) джерелом суспiльного багатства є зовнiшня торгiвля.

12. Згiдно з теорiєю монетаризму:

а) кiлькiсть грошей в обiгу не впливає на формування господарської кон'юнктури;

б) кiлькiсть грошей в обiгу є визначальним фактором формування господарської кон'юнктури;

в) основою є не обiг грошей, а їх накопичення у господарських суб'єктiв.

13. Кейнсiанцi - послiдовники iдеї:

а) внутрiшньої стабiлiзацiї ринкової економiки;

б) iгнорування товарного походження грошей;

в) внутрiшньої нестабiльностi ринкової економiки i необхiдностi втручання держави в економiчнi процеси.

14. Теорiя монетаризму розроблялася:

а) для розвинутої ринкової економiчної системи;

б) для країн перехiдного перiоду;

в) для всiх країн, незалежно вiд рiвня розвитку економiки.

15. Згiдно з теорiєю монетаризму:

а) сумарний попит на грошi постiйно збiльшується i є причиною iнфляцiї;

б) сумарний попит на гроші є стабільним i не може слугувати причиною iнфляцiї;

в) сумарний попит на грошi нестабiльний i не може слугувати причиною iнфляцiї.

Соседние файлы в папке учеба