Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Варіант 9

1. Грошова маса.

2. Внесок Д.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

3. Задача. Вкладник вніс 10500 грн. у комерційний банк під 12% річних на 3 роки. Розрахувати суму вкладу через 3 роки та процентний дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються

а) прості відсотки;

б) складні відсотки.

Тести

1. В якiй функцiї грошi обслуговують процес цiноутворення?

а) у функцiї засобу нагромадження;

б) у функцiї мiри вартостi;

в) у функцiї засобу платежу.

2. При яких умовах може здiйснюватись вихiд грошей з обiгу?

а) зменшення маси товарiв у сферi обiгу; значне збiльшення швидкостi обiгу грошової одиницi;

б) зменшення маси товарiв у сферi обiгу; значне зменшення швидкостi обiгу грошової одиницi;

в) збiльшення маси товарiв у сферi обiгу; значне зменшення швидкостi обiгу грошової одиницi.

3. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється на іноземну валюту, розмінну на золото:

а) система паралельної валюти;

б) система подвійної валюти;

в) система кульгаючої валюти;

г) золотомонетний стандарт;

д) золото злитковий стандарт;

є) золотодевізний стандарт.

4. Якi види кредиту належать до товарної форми?

а) комерцiйний кредит; споживчий кредит; надання послуг населенню в кредит;

б) комерцiйний кредит; мiжгосподарський кредит; державний кредит;

в) споживчий кредит; продовольчий кредит; нацiональний кредит.

5. Якi з названих функцiй виконує банк банкiв:

а) кредитує уряд;

б) здiйснює розрахунково-касове обслуговування банкiв;

в) зберiгає золото-валютний запас країни;

г) здiйснює валютне регулювання.

6. Якi фактори визначають курс валюти тiєї чи iншої країни?

а) стан економiки країни; спiввiдноснi темпи iнфляцiї в рiзних країнах; темпи зростання продуктивностi працi у спiввiдношеннi мiж країнами; мiсце i роль країни у свiтовiй торгiвлi;

б) стан економiки країни; конвертованiсть валюти; мiсце i роль країни у свiтовiй торгiвлi; фiнансова система країни;

в) спiввiдноснi темпи iнфляцiї в рiзних країнах; темпи росту продуктивностi працi у спiввiдношеннi мiж країнами; особливостi податкової полiтики рiзних країн.

Варіант 10

1. Швидкість обігу грошей.

2. Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії.

3. Задача. На який термін потрібно покласти депозит 20 000 грн., щоб отримати процентний дохід не менше 2000 при ставці 10 % ?

Тести

1. В якiй функцiї грошi найбiльше потерпають вiд iнфляцiї?

а) у функцiї мiри вартостi;

б) у функцiї засобу платежу;

в) у функцiї засобу нагромадження.

2. Якi специфiчнi ознаки вiдрiзняють вексель вiд iнших боргових

зобов`язань?

а) конкретнiсть строку платежу; безперечнiсть; абстрактнiсть; суворо встановлена форма;

б) можливiсть переводу iншiй особi; унiверсальнiсть; конкретнiсть строку платежу; абстрактнiсть;

в) безперечнiсть; суворо встановлена форма; цiльове призначення; абстрактнiсть.

3. Інструменти прямого впливу держави на параметри грошового обігу:

а) операції на відкритому ринку;

б) готівкова емісія;

в) норма банківських резервів;

г) облікова ставка;

д) встановлення лімітів кредиту ЦБ.

4. Яким може бути кредит на формування оборотних коштiв?

а) платiжний, розрахунковий, плановий, на тимчасовi потреби;

б) плановий, розрахунковий, за необхiднiстю, випадковий;

в) розрахунковий, на тимчасовi потреби, випадковий, платiжний.

5. Для чого центральний банк купує валюту на валютному ринку?

а) щоб знизити курс iноземної валюти;

б) щоб пiдвищити курс нацiональної валюти;

в) щоб пiдвищити курс iноземної валюти.

6. Що необхідно для досягнення вільної конвертованостi валюти України?

а) стабiлiзувати грошовий обiг; провести структурну перебудову економiки; реально розпочати формування ринкового механiзму;

б) стабiлiзувати грошовий обiг; провести структурну перебудову фiнансової системи України; органiзувати надходження податкiв до бюджету;

в) провести структурну перебудову фiнансової системи України; органiзувати надходження податкiв до бюджету; реально розпочати формування ринкового механiзму.

Соседние файлы в папке учеба