Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Література

  1. Алексійчук В.М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК. – К.: ІАУ, 1998.

  2. Гальчинський А.С. Теорія грошей. К.: Основи, 1998.

  3. Грищенко А. Деньги: возникновение, сущность, функции и агрегаты // Экономика Украины. - 1999. - № 2. – C. 62-67.

  4. Гроші / Упоряд., авт. вступ. ст. А.А.Чухно . – К.: Україна, 1997.

  5. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

  6. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навч. посібник. – К.: Дакор, 2005.

  7. Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. – Вид. 2-ге, змін. й доп. Тернопіль: «Карт-бланш», 2005.

  8. Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навч. посібник. К.: Центр навч. Літератури, 2006.

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Мета роботи:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про особливості монетаристських трактувань ролі держави в регулюванні економіки та про грошово-кредитну політику України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.

Питання для самостійного вивчення

1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.

2. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

3. Внесок Д.Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.

4. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії.

Методичні рекомендації

Кількісна теорія грошей пояснює рівень товарних цін і вартість грошей кількістю грошей в обігу. Вперше цю гіпотезу висунув французький вчений Ж.Боден у ХVI ст. Представником кількісної теорії грошей був представник класичної англійської політекономії Д.Рікардо. Його погляди носили двійчастий характер: з одного боку він визнавав, що вартість грошей визначається затратами праці на їх виробництво, а з іншого боку, вважав, що в окремі періоди вартість грошової одиниці змінюється в залежності від змін кількості грошей. Студентам обов’язково необхідно ознайомитися з її основними постулатами.

Неокласичний варіант кількісної теорії знайшов своє обґрунтування в працях американського економіста І.Фішера. Він запропонував рівняння, за допомогою якого можна визначити взаємозв’язок ряду факторів: маси грошей в обігу (М), швидкістю обігу грошей (V), середнім рівнем цін (Р), кількістю товарів (реальним національним продуктом або рівнем фактичного обсягу виробництва) (Q): МV=PQ. На початку ХХ ст. кількісна теорія грошей стала панувати в західній економічній думці як важлива складова частина неокласичної теорії відтворення. Найбільшу популярність одержали два варіанти - трансакційний і кембриджський, із сутністю яких рекомендуємо познайомитися. Додамо, основні аспекти “трансакційного варіанта” І.Фішера: у рівнянні обміну розглядається динаміка грошових потоків на макрорівні; гроші виступають як засіб обігу та платежу; акцент на об’єктивні засади обігу грошей; у концепції йдеться лише про пропозицію грошей (Мs).

Вклад Дж. Кейнса в розвиток теорії грошей потребує особливо уважного вивчення. Вчений намагався відійти від традиційного і неокласичного трактування грошей як другорядного технічного інструменту. Дж. Кейнс обґрунтував висновок, що гроші активно впливають на мотиви поведінки суб’єкта економіки та господарські рішення (трансакційний, обачності, спекулятивний). Дж. Кейнс багато уваги приділяв дослідженню взаємозв’язку попиту на гроші та їх пропозиції.

У своїй моделі господарської системи Дж. Кейнс намагався перебороти «класичну дихотомію», що створила глибокий розрив між реальними і грошовими процесами. Головним каналом зв'язку між цими двома сферами слугує у нього норма процента, що зазнає впливу сил грошового ринку й одночасно впливає на прийняття рішень про майбутні капіталовкладення. Реальної важливості, за словами Дж. Кейнса, гроші набувають лише в теорії процента.

Розглядаючи четверте питання, слід звернути увагу на те, що монетаризм - це одна з неокласичних течій в політичній економіці. Великий внесок у розвиток монетаристської теорії зробили американські економісти, представники так званої “чикагської школи” М.Фрідмен і П.Шварц.

Найбільше поширення монетаризм набув в 70-ті роки. Монетаристи зосереджують увагу на аналізі ролі грошей і грошового обігу в ділових циклах. Прибічники сучасного монетаризму поглибили дослідження теорії попиту і пропозиції грошей. Монетаризм має слабкі та сильні сторони, про які необхідно дізнатися із запропонованих підручників.

Соседние файлы в папке учеба