Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Варіант 17

1. Рівновага на грошовому ринку.

2. Інвестиційні фонди, їх характеристика.

3. Задача. У комерційному банку розміщено депозит на суму 7500грн. Норма обов’язкового резервування становить 15%. Знайти розмір депозитів, обов’язкових резервів, нових кредитних ресурсів для перших 4-х банків, що користуються коштами цього депозиту, максимальну суму нових грошей, що можуть бути утворені банківською системою, а також загальний обсяг операцій банківської системи.

Тести

1. Серед прихованих ознак визначте ті, що характеризують погляди Дж. Кейнса на сутність грошей:

а) подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін;

б) гроші – один з важливих чинників формування інвестиційного попиту;

в) природа грошей має тісний зв'язок з теорією трудової вартості.

2. При бюджетнiй емiсiї, яка проводиться спецiальним органом Мiнiстерства фiнансiв, в обiг випускаються:

а) банкiвськi бiлети; в) чеки;

б) казначейськi бiлети; г) векселi.

3. Валютна iнтервенцiя - це:

а) пряме втручання ЦБ в дiяльнiсть валютного ринку з метою впливу на курс нацiональної валюти шляхом купiвлi-продажу iноземної валюти;

б) змiна облiкової ставки центральних банкiв з метою регулювання валютного курсу шляхом впливу на рух короткострокових капiталiв;

в) вирiвнювання конкурентоздатностi окремих країн.

4. Реальна процентна ставка – це:

а) рiвень процентної ставки, що фактично склався на ринку;

б) номiнальна ставка, скоригована на рiвень iнфляцiї;

в) норма доходу, яку стягує банк за позичками, наданими iншим банкам.

5. Центральний банк як агент уряду покриває державний борг чи фінансує державну програму видатків емісійними кредитами, які на мають реального забезпечення. Це називається:

а) державна емісія; б) заощадження; в) позика; г) кредитна емісія.

6. Співвідношення всієї сукупності надходження з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часу називається:

а) баланс; в) торгівельний баланс;

б) платіжний баланс; г) міжнародний баланс.

Варіант 18

1. Суть грошової системи та її елементи.

2. Фінансові компанії, їх характеристика.

3. Задача. Визначити розмір грошової маси по агрегату М3, якщо розмір строкових внесків становить 15 млрд. грн., М0 дорівнює 25 млрд. грн., сума на поточних рахунках – 25% від М0 У поточному році випущено ОВДП на суму 8 млрд. грн., з відсотком погашення 5% річних. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей відносно М1.

Тести

1. Сутність металістичної теорії грошей полягає в:

а) визначенні кількості грошей в обігу;

б) твердженні, що золото і срібло за своєю природою вже є грошима;

в) ототожненні грошового обігу з товарним обміном,

г) запереченні функції грошей як міри вартості;

д) запереченні товарної природи грошей.

2. Грошовий ринок обслуговує:

а) рух оборотних коштiв пiприємств та органiзацiй, короткострокових коштiв банкiв, установ, громадських органiзацiй, держави та населення;

б) рух основного капiталу, довго- та середньостроковi кредитнi операцiї;

в) емiсiю, купiвлю-продаж цiнних паперiв.

3. Девальвацiя – це:

а) оголошення державою знецiнених паперових грошових знакiв недiйсними;

б) офiцiйне зниження металевого складу i курсу нацiональних грошей вiдносно iноземних валют або мiжнародних розрахункових одиниць;

в) обмiн усiх старих знакiв на новi в певнiй пропорцiї з одночасним перерахунком у цiй пропорцiї усiх грошових показникiв;

г) офiцiйне пiдвищення державою золотого складу i валютного курсу або тiльки валютного курсу нацiональної валюти держави.

4. Що є джерелом сплати процента::

а) позиковий капітал;

б) дохід кредитора;

в) дохід на позиковий капітал;

г) прибуток позичальника.

5. Основні функції центрального банку (знайдіть невірне твердження):

а) валютне регулювання;

б) емісійний центр;

в) виконавець державного бюджету;

г) банк уряду;

д) державний скарбник.

6. Централізовані резерви містять (вкажіть зайве) :

а) золото; в) товари;

б) іноземну валюту; г) авуари в SDR.

Соседние файлы в папке учеба