Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Варіант 21

  1. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи.

  2. Функції Центрального банку.

3. Задача. Обсяг продукту, вироблений протягом минулого року, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту становить 120 грн., фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 70% свого номінального доходу. Визначити попит на грошову масу.

Тести

1. Згідно з рівнянням І.Фішера, кількість грошей, що необхідна для забезпечення обігу товарів і послуг:

а) прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці;

б) прямо пропорційна швидкості обігу грошової одиниці та обернено пропорційна номінальному обсягу виробництва;

в) жодна з пропорцій не правильна.

2. Що вiдбудеться з грошовим ринком, якщо при чистому експортi не буде вiдпливу капiталу?

а) виникне надлишок капiталу та зниження процента;

б) виникне втрата грошей з внутрiшнього обороту та зниження процента;

в) виникнуть труднощi з реалiзацiєю нацiонального продукту (криза збуту) i зростуть банкiвськi проценти.

3. Грошові реформи на основі ревальвації можливі за умови:

а) незначного знецінення грошей та швидкого розвитку економіки і відновленні стабільності ринку;

б) приведення офiцiйного курсу у вiдповiднiсть з дiйсним;

в) пiдтримання курсу валюти на зниженому рiвнi;

г) значного знецінення нацiональної валюти, різкого падіння обсягів промислового виробництва.

4. Визначте, на яких фінансових посередників поширюється вимога обов'язкового резервування:

а) центральні банки; б) інвестиційні банки та страхові компанії;

в) комерційні банки; г) універсальні банки;

д) банки другого рівня; е) всі банки.

ж) лізингові компанії.

5. Якi з вкладiв в банку використовуються для поточних розрахункiв клiєнтiв?

а) вклади до запитання;

б) ощаднi вклади;

в) строковi вклади.

6. Коли впроваджено плаваючі валютні курси національних одиниць:

а). на Паризькій конференції (1837 р.);

б) на Паризькій конференції (1867 р.);

в) на Генуезькій конференції (1911 р.);

г) на Бреттон-Вудській конференції (1933 р.);

д) на Бреттон-Вудській конференції (1944 р.);

е) на Ямайській конференції (1967 р.);

є) на Ямайській конференції (1976 р.).

Варіант 22

1. Грошово-кредитна політика Центрального банку.

2. Незалежність центральних банків.

3. Задача. Визначити індекси інфляції за умови, що вартість споживчого кошика на 01.01. – 250 грн., на 01.04. – 310 грн., на 01.07. – 275грн.

Тести

1. Представники «кембриджської версії» кількісної теорії грошей:

а) А.Пігу; в) І.Фішер;

б) Д.Робертсон; г) Д.Рікардо;

е) А.Маршал; д) Д.Юм.

2. Грошовий потік – це:

а) сукупнiсть платежiв, якi обслуговують окремий етап (чи його частину) процесу розширеного вiдтворення;

б) сукупнiсть всiх грошових потокiв в економiцi за певний перiод;

в) рух коштiв вiд власника до їх споживача по каналах ринку через фiнансових посередникiв.

3. Деномінація – це:

а) грошова система стабiлiзацiї валютного курсу;

б) укрупнення грошової одиниці без зміни її найменування;

в) заходи щодо знецінення офiцiйного курсу національної грошової одиниці;

в) пiдтримання курсу валюти на зниженому рiвнi;

г) заміна «старих» грошей на «нові».

4. Яка з наведених класифікацій фінансових посередників найбільш повно характеризує їх склад:

а) центральний банк, комерційні банки, фінансові компанії;

б) комерційні банки, небанківські фінансові посередники;

в) банківські фінансові посередники, небанківські фінансові посередники.

5. Пасивними операцiями комерцiйних банкiв є:

а) операцiї по формуванню ресурсiв;

б) залучення рiзноманiтних внескiв;

в) емiсiя цiнних паперiв;

г) одержання кредитiв вiд iнших банкiв.

6. БМР виконує функції:

а) приймає від центральних банків депозити в іноземній валюті або золоті, проводить операції з купівлі-продажу і зберігання золота, надає центральним банкам забезпечені золотом або депозитами кредити;

б) проводить операції з купівлі-продажу акцій ТНК, надає центральним банкам забезпечені золотом або депозитами кредити;

в) розробляє документи з банківського нагляду, подає до міжнародного суду позови на неправомірні дії тих чи інших національних банків, зберігає золото та депозити, надає кредити та інші різноманітні послуги.

Соседние файлы в папке учеба