Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Groshi_ta_kredit_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Тема 7. Кредит у ринковій економіці

1. Вкажiть економiчну передумову iснування кредиту:

а) функцiонування виробникiв на засадах комерцiйного розрахунку;

б) наявнiсть держави;

в) наявнiсть рiзних власникiв на засоби виробництва.

2. У чому полягає суть кредиту:

а) це економічні відносини, пов’язані з передачею вартості від кредитора до позичальника;

б) це економічні відносини, пов’язані з перерозподілом вартості між галузями економіки та регіонами;

в) це економічні відносини з приводу перерозподілу вартості на засадах поверненості, строковості та платності;

г) це економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу перерозподілу вартості.

3. Який з принципів банківського кредитування дає можливість банкам не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника?

а) цільовий характер кредиту;

б) поверненість;

в) строковість;

г) забезпеченість;

д) платність.

4. Що переходить до позичальника у тимчасове користування при укладеннi кредитного договору?

а) споживча вартiсть грошей або предметiв без змiни їх власника;

б) споживча вартiсть кредиту з наступним поверненням;

в) грошова вартiсть на умовах повернення.

5. Кредитнi вiдносини виникають з приводу перерозподiлу:

а) вартостi через банки;

б) вартостi на умовах повернення;

в) сукупного господарського продукту.

6. Кредит виконує такi функцiї:

а) перерозподiльчу; стимулюючу; контрольну;

б) замiщення дiйсних грошей кредитними; емісійну;

в) перерозподiльчу; емісійну, контрольну.

7. Який вид кредиту виконує антиципаційну функцію::

а) комерційний;

б) банківський;

в) споживчий;

г) державний;

д) міжнародний.

8. Вид кредиту, що оформлюється векселем:

а) державний;

б) комерцiйний;

в) банкiвський;

г) споживчий.

9. Кредит надається i одержується банками. Яка це форма кредиту?

а) комерцiйний;

б) банкiвський;

в) державний;

г) позабанкiвський споживчий.

10. Якi види кредиту належать до товарної форми?

а) комерцiйний кредит; споживчий кредит; надання послуг населенню в кредит;

б) комерцiйний кредит; мiжгосподарський кредит; державний кредит;

в) споживчий кредит; продовольчий кредит; нацiональний кредит.

11. Яким може бути кредит на формування оборотних коштiв?

а) платiжний, розрахунковий, плановий, на тимчасовi потреби;

б) плановий, розрахунковий, за необхiднiстю, випадковий;

в) розрахунковий, на тимчасовi потреби, випадковий, платiжний.

12. При яких умовах банк надає пiдприємству платiжний кредит?

а) у випадку, коли недостача коштiв виникла з причини, незалежної нi вiд позичальника, нi вiд його контрагентiв;

б) на покриття оборотних коштiв у безготiвковi розрахунки, що викликано умовами розрахункiв;

в) на покриття фiнансових проривiв, якi виникли з провини самого позичальника або його контрагентiв.

13. Фiрма хоче одержати розрахунковий кредит. При яких умовах вiн може бути виданий фiрмi банком?

а) тодi, коли недостача коштiв виникла з причини, яка не залежить нi вiд позичальника, нi вiд його контрагентiв;

б) на покриття фiнансових проривiв, якi виникли з провини самого позичальника або його контрагентiв;

в) на покриття оборотних коштiв у безготiвковi розрахунки, що викликано умовами розрахункiв.

14. Кредит, потреба в якому виникає у випадку, коли пiдприємство-товаровиробник прагне реалiзувати виготовлений товар, але у покупця немає коштiв для його отримання, називається:

а) споживчим;

б) виробничим;

в) банкiвським;

г) комерцiйним.

15. Розрахунковий кредит надається:

а) у випадку, коли недостача коштiв виникла з причини, незалежної нi вiд позичальника, нi вiд його контрагентiв;

б) на покриття фiнансових проривiв, якi виникли з провини самого позичальника або його контрагентiв;

в) на покриття оборотних коштiв у безготiвковi розрахунки, що викликано умовами розрахункiв.

16. Кредит населенню для купiвлi товарiв з вiдстрочкою платежу, який надається торговими органiзацiями є:

а) прямим, б) непрямим.

17. Hорма процента – це:

а) вiдношення суми капiталу, наданого в позичку, до суми рiчного доходу, отриманого на позичковий капiтал, помножене на 100%;

б) вiдношення суми рiчного доходу, отриманого на позичковий капiтал, до суми капiталу, наданого в позичку, помножене на 100%.

18. Маржа – це:

а) рiзниця мiж ставками позичкового i депозитного процента;

б) норма доходу, яку стягує банк за позичками, наданими iншим банкам;

в) рiзниця мiж рiвнем доходу найбiльш презентабельних фiнансових активiв та доходнiстю грошових активiв.

19. Реальна процентна ставка – це:

а) рiвень процентної ставки, що фактично склався на ринку;

б) номiнальна ставка, скоригована на рiвень iнфляцiї;

в) норма доходу, яку стягує банк за позичками, наданими iншим банкам.

20. Що є джерелом сплати процента:

а) позиковий капітал;

б) дохід кредитора;

в) дохід на позиковий капітал;

г) прибуток позичальника.

Соседние файлы в папке учеба