Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физ-ра 2кл конспекти.pdf
Скачиваний:
1132
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.66 Mб
Скачать

О18524У

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

2 КЛАС

1 www.e-ranok.com.ua

УДК 37.037 ББК 74.267.5

В-19

Серія «Розробки уроків»

Рецензенти: Терентьєва Н. М., завідувач кафедри

ТМФВ Харківської державної академії фізичної культури, професор, к.б.н.; Худолій О. М., завідувач кафедри ТМФВ

Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, професор, к. п. н.

Васьков Ю. В.

В-19 Фізична культура. 2 клас. / Ю. В. Васьков. Х.: Вид-во «Ранок», 2013. 208 с. (Серія «Розробки уроків»). — 1 електронний­ опт. диск (СD-ROM).

ISBN 9786170905772

Навчальний посібник укладено на основі нової програми «Фізична культура» для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У посібнику розкриваються основні цілі й завдання з фізичної культури для учнів 2-х класів, наводиться календарне планування і плани-конспекти на 102 уроки фізичної культури.

Матеріали, що пропонуються, призначені для учителів фізичної культури, учителів початкових класів, що проводять уроки фізичної культури, та студентів відповідних вищих навчальних закладів.

УДК 37.037 ББК 74.267.5

Разом дбаємо про екологію та здоров’я

© Ю. В. Васьков, 2013

ISBN 9786170905772 © ТОВ Видавництво «Ранок», 2013

2 www.e-ranok.com.ua

ПЕРЕДМОВА

Пропонований навчально-методичний посібник укладений на основі нової діючої програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка підготовлена групою науковців на чолі з Т. Ю. Круцевич. Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є набуття учнями досвіду діяльності (навчально-піз- навальної, практичної, соціальної); формування в учнів стійкої мотивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та моральних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя. Основна мета реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань. До провідних завдань належать:

розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

розширення функціональних можливостей систем організму шляхом цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей і природних здібностей;

формування загальних уявлень про: фізичну культуру, її значення в житті людини, у збереженні та зміцненні здоров’я, фізичного розвитку;

забезпечення оптимального для кожного учня рівня фізичної підготовленості.

Особливістю змісту нової навчальної програми є те, що вона

побудована не на основі включення різних розділів (модулів), які є проекцією певних видів спорту, а передбачає формування певних «шкіл» із розвитку рухової загальнорозвивальної активності.

Зміст програми складається з таких основних розділів: І. Теоретико-методичні знання.

II.Способи рухової діяльності:

1.Школа культури рухів з елементами гімнастики.

2.Школа пересувань.

3.Школа м’яча.

4.Школа стрибків.

5.Школа активного відпочинку (рекреації).

3 www.e-ranok.com.ua

6.Школа розвитку фізичних якостей.

7.Школа постави. III. Додатки.

Фізичне виховання учнів у 2 класі планується та здійснюється на основі рухового досвіду учнів, отриманого у попередньому навчальному році. Розподіл навчального матеріалу «по школах» викликає певні труднощі у виділенні окремих його складових і відповідних їм тем. Враховуючи те, що згідно з навчальним планом на навчальний предмет «Фізична культура» відводиться 3 години на тиждень, то на навчальний рік заплановано проведення 102 уроків. Орієнтуючись на ці показники й особливості кліматичних умов, автор посібника пропонує такий розподіл навчального матеріалу на навчальний рік:

гімнастика та школа активного відпочинку (рекреація) — 33 год;

школа пересування (елементи легкої атлетики) — 21 год;

школа пересування (лижна підготовка — 10 год);

школа пересування (плавання — 10 год);

школа м’яча (елементи баскетболу — 18 год);

школа розвитку фізичних якостей (рухливі ігри — 10 год). Такий розподіл носить умовний характер, і вчитель, залежно

від умов проведення уроків, наявності спортивного обладнання та інвентарю, може змінювати запропоноване співвідношення. Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дає можливість планувати комплексні уроки, залучати до них різнопланові фізичні вправи, що посилюють зацікавленість та емоційний стан учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально. Навчальні нормативи і вимоги, представлені в програмі, слугують тільки орієнтиром для вчителів та батьків, а також дозволяють коригувати подальшу роботу. Орієнтовні навчальні нормативи й вимоги подані після кожної «школи». З метою з’ясування вихідних даних (вересень-жовтень) та динаміки фізичної підготовленості учнів проводиться визначення їхніх резервних можливостей за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей:

швидкості — біг до 30 м;

витривалості — біг, спортивна ходьба або змішане пересування на довгі дистанції;

гнучкості — нахил тулуба вперед із положення сидячи;

сили — підтягування у висі та у висі лежачи;

спритності — «човниковий» біг 4 × 9 м із перенесенням предмета;

швидкісно-силових якостей — стрибок у довжину з місця.

4 www.e-ranok.com.ua

Визначення резервних можливостей учнів доцільно проводити кілька разів протягом навчального року. Види діяльності та час проведення вчитель визначає з урахуванням пори року та ма- теріально-спортивної бази школи. Облік (фіксація) отриманих результатів ведеться вчителем в особистому журналі. Для цього пропонуємо використовувати «Зошит учителя фізичної культури 1– 4 класів». Для контролю фізичної підготовленості школярів укладачі навчальної програми пропонують застосовувати індекси фізичної підготовленості, що вкладається у щоденник. Для цього на кожного учня заводиться лист контролю фізичної підготовленості, до якого тричі на рік записують результати вимірів тіла та рухових тестів, кількість випадків захворювань протягом року та відвідування занять із фізичної культури в позаурочний час.

Відповідно до завдань навчальної програми підвищення мотивації учнів до самовдосконалення, підхід до оцінювання рівня їхніх навчальних досягнень базується на використанні основних характеристик фізично освіченої особистості.

 

 

%

 

 

 

в оцінці

 

Компонент оцінювання

рівня

Спосіб

з/п

навчаль­

оцінювання

 

 

 

них

 

 

 

досягнень

 

 

 

 

 

 

Ставлення до уроків, від-

 

Спостереження

1

відування, участь, підго-

10 %

вчителя

 

товленість до уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навички і вміння, ви-

 

Об’єктивне тесту-

 

значені навчальною про-

 

 

 

вання, спостере-

2

грамою, вміння засто-

20 %

ження вчителя,

 

совувати їх в ігрових

 

 

 

самооцінювання

 

ситуаціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток фізичних якос-

 

 

3

тей (сила, витривалість,

20 %

Моніторинг

 

швидкість, гнучкість)

 

 

 

 

 

 

 

Особистий прогрес учня

 

 

4

у показниках фізичної

20 %

Моніторинг

 

підготовленості

 

 

 

 

 

 

5 www.e-ranok.com.ua

 

 

 

Закінчення таблиці

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

в оцінці

 

 

Компонент оцінювання

рівня

 

Спосіб

з/п

навчаль­

 

оцінювання

 

 

 

 

них

 

 

 

 

досягнень

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання та їх застосуван-

 

 

 

 

ня на практиці (основні

 

 

 

 

поняття, визначені про-

 

 

Спостереження

5

грамою, правила ігор, ро-

15 %

 

вчителя, само

зуміння процесів, що від-

 

оцінювання,

 

 

 

 

буваються в організмі

 

 

тестування

 

під час виконання вправ

 

 

 

 

тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поведінка, соціальна

 

 

 

 

поведінка, відвідуван-

 

 

Спостереження

 

ня спортивних секцій,

 

 

 

 

 

вчителя, взаємне

 

участь у змаганнях, до-

 

 

6

15 %

 

оцінювання серед

тримання правил безпеч-

 

 

 

 

учнів, самооціню-

 

ної поведінки і збережен-

 

 

 

 

 

вання

 

ня здоров’я на уроках

 

 

 

 

 

 

 

і в позаурочних заходах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

100 %

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник укладений на допомогу вчителям фізичної культури, учителям початкових класів, що проводять уроки фізичної культури, студентам відповідних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. Основними складовими матеріалів видання є програма з фізичної культури для учнів 2-го класу і навчальне планування, що включає календарний план і плани-конспекти уроків; програма з фізичної культури для другокласників, які входять до спеціальної медичної групи.

6 www.e-ranok.com.ua