Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник_ПВШ..doc
Скачиваний:
264
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
9.73 Mб
Скачать

А. М. Москаленко

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Курс лекцій

Мелітополь – 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

А. М. Москаленко

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Курс лекцій

Мелітополь – 2010

УДК 378.01(075.8)

ББК 74.58

М 82

Рецензенти:

Люріна Т. І. – кандидат педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка

Молодиченко Н. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Москаленко А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій : навчальний посібник / А. М. Москаленко. – Мелітополь : Вид-во «Мелітополь», 2010. – 184 с.

Навчальний посібник укладено відповідно до програми курсу “Педагогіка вищої школи”.

У запропонованому посібнику в систематичній формі викладено проблеми навчання, організації навчально-виховного процесу, застосування різноманітних методів навчання, виховної роботи у вищому навчальному закладі, що сприяє становленню особистості студента як суб’єкта культури, професійного становлення та професійної діяльності викладача вищого навчального закладу.

Пропонується для студентів і викладачів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти.

УДК 378.01(075.8)

ББК 74.58

Рекомендовано до друку Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Протокол № 1 від 07 вересня 2010 р.)

© Москаленко А.М., 2010

© Вид-во «Мелітополь», 2010

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………………....…4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ…………………....5

Тема 1. Теоретико-методологічні основи педагогіки вищої школи ………………………….5

Тема 2. Методологія і методика наукового дослідження в педагогіці …………………......19

РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ………………………………….…..51

Тема 1. Заснування та діяльність перших вищих навчальних закладів в Україні.................51

Тема 2. Становлення й розвиток університетської освіти в Україні………...……………....68

РОЗДІ 3. ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ………………………………………………..107

Тема. 1. Організація навчального процесу у вищих навчальних

закладах України……………………………………………………………………………….107

Тема 2. Форми організації навчання у вищиї навчальних закладах ………...……….…….119

РОЗДІЛ 4. ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДАХ……………………………………………………………………………………145

Тема 1. Виховання студентів у вищих навчальних закладах як педагогічне явище……....145

Тема 2. Студент і студентство як об’єкт і суб’єкт виховання……………………………......153

Тема 3. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах: суть,

структура, форми роботи……………………………………………………………………....162

РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ……………171

Тема 1. Теорія і практика управління ………………………………………………………..171

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………….….182

ПЕРЕДМОВА

Сучасний розвиток Української держави, вибір курсу на демократизацію суспільства та інтеграція до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього простору, відповідно до положень Болонської декларації, передбачає впровадження нових норм і стандартів в освіті, науці й техніці України, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків, що вимагає відповідних змін у професійній підготовці майбутніх фахівців, пошуку та впровадження інноваційних підходів і технологій щодо формування нової генерації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, педагогів-лідерів. У визначених умовах зростає розуміння більшої частини українського суспільства, політичної та академічної сфери, в потребі встановлення, зміцненні інтелектуального, культурного, соціального й науково-технічного потенціалу нашої держави.

Провідні цілі та завдання реформування освітньої системи України, пріоритетні напрями та основні шляхи радикальних перетворень у системі освіти визначені Конституцією України, Державною національною програмою “Освіта” (Україна XХІ століття), Законами України: “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Декларацією про загальні засади державної молодіжної політики в Україні, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Положенням про державний вищий заклад освіти, яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1074, Положенням про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах, Методичними рекомендаціями до планування виховної роботи зі студентами у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, Методичними рекомендаціями “Про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти” та іншими нормативно-правовими документами. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті наголошено на необхідність забезпечення високої якості, конкурентоспроможності сучасних фахівців на ринку праці.

Постійне підвищення вимог до майбутнього вчителя та до обсягу знань, якими він повинен оволодіти в навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу, викликає потребу в удосконаленні педагогічної системи, умов становлення фахівця, визначення закономірностей професійної підготовки й застосування їх у практичній діяльності. Підготовка випускників закладів вищої школи до життя та праці в сучасних ринкових умовах є неможливою без сформованих управлінських умінь, готовності до професійної, менеджерської діяльності.

У запропонованому посібнику в систематичній формі викладено проблеми навчання, організації навчально-виховного процесу, застосування різноманітних методів навчання, виховної роботи у вищому навчальному закладі, що сприяє становленню особистості студента як суб’єкта культури, професійного становлення та професійної діяльності викладача вищого навчального закладу.

Навчальний посібник укладено відповідно до програми курсу “Педагогіка вищої школи”.

Пропонується для студентів і викладачів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.