Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРИ.doc
Скачиваний:
108
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.02 Mб
Скачать

170.Комісія єс як головний консультативний орган

Комісія є головним консультативним органом.

Зважаючи на основні функції Комісії в самому Свросоюзі ЇЇ інколи називають "останнім оплотом єврократів", які чинять перешкоди інтересам країн-членів, втручаються у внутрішньодержавні справи. Слід зазначити, що певна невдоволеність Комісією окремих держав-членів пов'язана з тим, що саме вона покликана здійснювати контроль за виконанням рішень Євросоюзу та охороняти його спільні інтереси від власних інтересів країн, які входять до складу об'єднання. Тобто, по суті, за основними засадами діяльності Комісія певним чином нагадує наддержав­ну виконавчу владу. Однак спосіб утворення та поря­док функціонування Комісії ніяким чином не схожий па такий інститут, як уряд у суверенних державах.

За загальним правилом, засідання Комісії про­ходять не рідше одного разу на тиждень та додатково у будь-який момент, коли в цьому е потреба. Голова Комісії визначає порядок денний засідання згідно із річною програмою ЇЇ діяльності. Крім того, до порядку денного можуть бути внесені й Інші питання, щодо яких необхідно отримати рішення Комісії, Будь-який з членів Комісії може вимагати відкладення розгляду окремих пунктів порядку денного па певний строк. За ініціативою Голови Комісії на засіданні може бути розглянуте й будь-яке інше питання, не включене до порядку денного. Комісія також може більшістю го­лосів зняти з розгляду певне питання порядку ден­ного.

На практиці більшість рішень Комісії прий­маються кваліфікованою більшістю голосів. Однак згідно зі ст. 7 Правил процедури Комісії для того, щоб рішення було прийняте, достатньо й більшості го­лосів. На сьогодні кворум становить 11 голосів.

Засідання Комісії с закритими, а дебати прохо­дять в умовах конфіденційності.

Роботу Комісії забезпечує її апарат, то працює у відділах, службах та інших підрозділах, які утворю­ють потужну інфраструктуру Комісії

такі основні групи повноважень Комісії:

- забезпечення застосування положень цього Договору та положень, що приймаються інсти'Іугами на його основі;

- підготовка рекомендацій та надання висновків з питань, які є предметом даного Договору, якщо це передбачено положеннями останнього або якщо Комісія вважає це за потрібне;

- повноваження приймати рішення та брати участь у розробці рішень, що їх приймають Рада та Європарламент, у спосіб, передбачений цим догово­ром; .... п

- виконання повноважень, наданих їй Радою для здійснення правил, встановлених останньою.

171.Роль голови комісії єс

Європейського Співтовариства проце­дура формування нового складу Комісії починається із обрання Голови Комісії, який призначається за зго­дою країн-членів, після чого його кандидатуру за­тверджує Європарламент.Призначення Голови Комісії врегульовано внутрішнім регламентом Європарламенту.

Він має перевагу над всіма іншими членами Комісії, про що наголошено в ст. 219 Дого­вору про заснування Європейського Співтовариства наступним чином: "Комісія працює під політичним керівництвом свого Голови". Голова відіїрає значну роль при формуванні загальних засад діяльності Комісії, особливо під час ведення переговорів із Радою та Європарламентом. Тому важливість роботи Комісії певною мірою залежить від особи, яка займає посаду Голови. Саме в зв'язку з цим багато суттєвих рішень щодо подальшої інтеграції Євросоюзу було прийнято завдяки діяльності Комісії та безпосередньо ЇЇ Голови.

Поряд з формуванням основних політичних на­прямків діяльності Комісії Голова розподіляє обов'яз­ки між комісарами, призначає засідання Комісії та визначається щодо їх порядку денного, мас право підписувати та встановлювати автентичність прото­колів та актів Комісії. Крім того, Голова представляє Комісію па зовнішньополітичній арені, підтримує зв'язки з іншими органами Євросоюзу. Разом з Голо­вою Ради він приймає вірчі грамоти іноземних ди­пломатів.. Голова Комісії визначає порядок денний засідання згідно із річною програмою ЇЇ діяльності. Крім того, до порядку денного можуть бути внесені й Інші питання, щодо яких необхідно отримати рішення Комісії, Будь-який з членів Комісії може вимагати відкладення розгляду окремих пунктів порядку денного па певний строк. За ініціативою Голови Комісії на засіданні може бути розглянуте й будь-яке інше питання, не включене до порядку денного. Комісія також може більшістю го­лосів зняти з розгляду певне питання порядку ден­ного.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]