Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_druk.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства План

1. Необхідністьі сутність фінансовго аналізу.

2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансовго стану підприємства.

3. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

1. Необхідність і сутність фінансовго аналізу

Підприємства, які працюють в умовах ринкових відносин, несуть повну відповідальність за своїми зобов’язаннями перед ланками фінансово-кредитної системи, постачальниками, своїми працівниками, а також за результати своєї виробничо-фінансової діяльності. Здатність підприємства вчасно погашати свої боргові зобов’язання характеризує його фінансовий стан.

Фінансовий стан — це комплексне поняття, яке є результа­том взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприє­мства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Основною метою аналізу фінансового стану підприємства є об’єктивна і комплексна його оцінка та виявлення на цій основі потенційних можливостей підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів.

За змістом аналіз фінансового стану підприємства поділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться економічною службою підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансового стану. Зовнішній аналіз здійснюється засновниками, інвесторами, банкаим, акціонерами, постачальниками, податковими і фінансовими органами з метою встановлення можливостей вигідного вкладення коштів, оцінки умов кредитування і визначення ступення ризику, вчасного отримання платежів, перевірки дотримання підприємством податкової і бюджетної дисципліни тощо.

Деталізація методики аналізу фінансового стану підприємства залежить від поставлених завдань, а також факторів інформаційного, методичного і кадрового забезпечення. За глибиною проведення аналіз фінансовго стану поділяється на експрес-аналіз та деталізований аналіз.

Метою експрес-аналізу є наочна і доступна оцінка фінансового стану й динаміки економічного розвитку підприємства шляхом розрахунку порівняно невеликої кількості найбільш важливих показників. Експрес-аналіз завершується висновком про стійкий, нестійкий (передкризовий) або кризовий фінансовий стан підприємства і доцільність або необхідність більш глибокого й детального аналізу.

Мета деталізованого аналізу – комплексна характеристика майнового і фінансового стану підприємства, оцінка динаміки фінансових результатів його діяльності, обґрунтування перспективних параметрів розвитку. Деталізований аналіз конкретизує, доповнює і розширює окремі напрями експрес-аналізу.

2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансовго стану підприємства

Інформаційною базою для оцінювання фінансовго стану підприємства є:

  • баланс (форма №1);

  • звіт про фінансові результати (форма №2);

  • звіт про рух грошових коштів (форма №3);

  • звіт про власний капітал (форма №4);

  • примітки до звітів із показниками та поясненнями, що забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів;

  • статистична звітність та оперативні дані.

Інформація, яка береться до уваги для аналізу фінансового стану підприємства, за доступністю поділяється на відкриту і зак­риту (таємну).

Інформація, що міститься в бухгалтерській та статистичній звітності й виходить за межі підприємства, є відкритою.

Але кожне підприємство розробляє свої планові і прогнозовані показники, норми, нормативи, ліміти, тарифи тощо. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й "ноу-хау". Підприємство має право тримати таку інформацію в таємниці, тобто вона є зак­ритою.

Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду, розкриття облікової політики та її змін, що робить можливим ретроспективний аналіз результатів діяльності підприємства і їх прогнозування (табл. 9.1.).

Таблиця 9.1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]