Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_druk.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

Ліквідності та ризиком вкладення

Ліквідність поточних активів є головним чинником, який визначає рівень ризику вкладення оборотних коштів.

Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності підприємства) обчислюють як відношення суми всіх поточних (оборотних) активів до суми всіх поточних (короткострокових) зобов'язань підприємства.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховують як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів ( грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості) до поточних (короткострокових) зобов’язань підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначають діленням суми залишків грошових коштів та їх еквівалентів на суму поточних (короткострокових) зобов'язань підприємства.

Розрахунок показників ефективності використання обігових коштів дозволяє виявити наявні резерви зниження витрат виробництва й обігу, підвищення рентабельності діяльності підприємства та його економічного зростання.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення оборотних коштів.

 2. Дайте характеристику оборотних виробничих фондів підприємства.

 3. Охарактеризуйте фонди обігу підприємства.

 4. У чому полягає необхідність і сутність нормування оборотних коштів?

 5. Як розрахувати норматив оборотних коштів прямим методом?

 6. Як визначається потреба в оборотних коштах економічним методом?

 7. Назвіть і охарактеризуйте власні джерела формування оборотних коштів підприємства.

 8. Поясніть необхідність залучення підприємствами банківських кредитів для формування оборотних коштів.

 9. Назвіть і охарактеризуйте показники стану власних оборотних коштів підприємства.

 10. Назвіть та охарактеризуйте показники ефективності використання оборотних коштів.

 11. Як впливає розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства?

Тема 7. Кредитування підприємств План

1. Необхідність і суть кредитування підприємств.

2. Банківське кредитування підприємств.

3. Порядок отримання банківського кредиту.

4. Види небанківського кредитування підприємств.

1. Необхідність і суть кредитування підприємств

В умовах ринку роль кредиту як інструменту регулювання фінансової діяльності підприємств зростає.

Кредит — це позичка в грошовій або товарній формі, що надається банком чи юридичною або фізичною особою (кредитором) іншій особі (позичальникові) на умовах терміновості, повернення, платності, цільового характеру і забезпечення. Кредит є формою вияву кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує, й водночас є формою позичкового капіталу (у грошовій або товарній формі). За користування кредитом позичальники сплачують процент, суму якого не включають до собівартості продукції (робіт, послуг), а відносять до витрат фінансової діяльності підприємства. У податковому обліку витрати підприємства на сплату відсотків за користування кредитними ресурсами відносять до складу валових витрат підприємства, внаслідок чого зменшується сума об'єкта оподаткування податку на прибуток.

Основні чинники, які зумовлюють виникнення кредитних відносин, зображені на рис. 7.1.

Загальноекономічні

Специфічні

товарне виробництво

рух вартості у сфері товарного обміну

функціонування підприємств на засадах комерційного розрахунку

сезонний характер окремих виробництв

розбіжності між нагромадженням коштів та їх витрачанням на підприємстві

відхилення фактичного використання оборотних коштів від їх нормативу в процесі індивідуального кругообігу оборотних фондів підприємств

Рис. 7.1. Причини виникнення кредитних відносин

Об'єктами кредитних відносин є грошові та товарно-матеріальні цінності, витрати на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, платіжні та розрахункові операції підприємств, щодо яких укладають кредитний договір.

Суб'єктами кредитних відносин можуть бути будь-які самостійні суб’єкти підприємництва.

Кредити, які можуть отримувати підприємства, класифікують за кредиторами, формами та видами, метою використання, терміном надання, забезпеченням, порядком надання.

Кредиторами підприємства можуть бути банки, парабанківські установи, інші підприємства, держава, міжнародні фінансово-кредитні установи тощо, а формами кредитування — товарна і грошова.

Класифікацію кредитів за їх видами зображено на рисунку 7.2.

Консорціумний

Банківський

Комерційний

Бланковий

Іпотечний

Лізинговий

Споживчий

Рис. 7.2. Види кредитів

За метою використання розрізняють кредити:

 • для фінансування обігових коштів;

 • для фінансування необоротних активів.

За терміном надання кредити поділяють на такі:

 • короткострокові (терміном до 1 року);

 • середньострокові (терміном від 1 до 3 років);

 • довгострокові (терміном понад 3 роки).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]