Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІЕ та ЕД / vidpovidi_do_ekzamenu.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
546.82 Кб
Скачать
 1. Предмет дослідження та завдання курсу “Історія економіки та економічної думки”.

Предмет: розвиток  господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.

Мета дисципліни: сформувати здатності студентів використовувати  знання про історичний  розвиток господарств та економічної думки  країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування і розвитку економічних систем.

 

            Завдання:  на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити оволодіння ними знаннями та методами  історичного  аналізу економічних процесів.

Функції:

-          аналізувати  економічні процеси та їх відображення в економічній думці на різних етапах розвитку Європейської цивілізації;

-          володіти категоріальним апаратом дослідження історичного розвитку господарства;

-          визначити місце та роль національних економік  у системі світового господарства;

-           виявляти взаємозв’язок та спадкоємність економічної політики держав з теоретичними концепціями минулого та сучасності.

 1. Основні джерела та методи дослідження економічної історії.

Джерела інформації:

 • Статистична звітність

 • Ділова переписка

 • Архівні матеріали

 • Історичні рукописи

 • ЗМІ

 • Художня література

 • Праці класиків ЕТ

Метод – це сукупність принципів побудови, форм і способів наукового пізнання економічних явищ. Усі методи економічного дослідження поділяються на загальнонаукові та конкретно-економічні.

Загальнонаукові методи дослідження:

Метод дiалектики, сутнiсть якого полягає в пiзнаннi економiчних явищ i процесiв у їхньому загальному зв'язку i взаємозалежностi, в станi безперервного розвитку, коли накопичення кiлькiсних змiн призводить до змiни якiсного стану. Джерелом розвитку є єднiсть i боротьба протилежностей.

Дедуктивно-індуктивний метод.Економіст у своєму дослідженні може просуватися як від фактів до теорії, так і навпаки, від теорії (гіпотези) до перевірки її на практиці. Перший метод називається індукцією, а другий – дедукцією або гіпотетичним методом дослідження.

В реальному пізнанні індукція завжди виступає в єдності з дедукцією, органічно пов’язана з нею.

Метод наукової абстракції - метод поглибленого пізнання дійсності. Він полягає у виділенні найбільш суттєвих сторін процесу, що вивчається, абстрагуванні від усього другорядного, випадкового. Спочатку дається загальна характеристика явища, визначаються притаманні йому суперечності, а потім розглядаються конкретні вияви цього явища.

Метод аналізу i синтезу. Аналіз являє собою процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини, а синтез – поєднання різних елементів, сторін предмета в єдине ціле.

Метод порівнянь. Необхідність порівняння як загальнонаукового методу зумовлена тим, що в економічному житті ніщо не може бути оцінено само по собі. Будь-яке явище пізнається у порівнянні. Для того щоб пізнати невідоме, оцінювати його, потрібний критерій, яким, як правило, є вже відоме, раніше пізнане. Способи порівнянь рiзноманiтнi: порівняння ознак, властивостей, статистичних величин, економічних категорій, дії економічних законів у різних умовах тощо.

Історичне і логічне. Логiчний метод дослiдження є iсторичним методом, звiльненим вiд iсторичної форми i випадковостей iсторичного процесу. Історичний метод - досліджуються економічні теорії, ідеї, думки в порядку їх історичного виникнення. Логічний метод – досліджується еволюція теорій, концепцій, понять, їх якісні зміни та логіка розвитку. Завданням історичного методу дослідження є розкриття конкретних умов розвитку тих чи інших економічних явищ та процесів. Завданням же логічного дослідження є розкриття ролі, яку окремі елементи системи відіграють у складі розвитку цілого.

Математичні методи і моделі. Починаючи з 60-х років ХХ ст., у світовій економічній науці дуже широко використовуються математичні методи і моделі. Вони допомагають встановлювати кількісні та якісні залежності в економічних процесах, які допомагають зрозуміти суть і можливості їх розвитку, мають дуже важливе значення для програмування економічних процесів.

Спеціальні методи дослідження історії економіки та економічної думки:

 • Спостереження економічних явищ - аналіз історичних випадків, даних економічної історії. Метод спостереження дуже надійний, ефективний і найпростіший, використовується у тих випадках, коли не можна застосувати інші методи, наприклад експеримент. Найважливіша ознака методу спостереження – під час дослідження дослідник не втручається у той процес, який досліджується.

 • Економічний аналіз – це аналіз окремо взятих економічних теорій, з метою всебічного їх вивчення і предмета як цілого та виведення певних логічних висновків.

 • Статистичний аналіз - це аналіз даних, що дають кількісну характеристику економічної поведінки того чи іншого об’єкту дослідження.

 • Економічний експеримент, в якому особливе мiсце вiдводиться економiчним реформам, що здiйснюються на переломних етапах економiчного розвитку, в перiод криз i стабiлiзацiї економіки та вимагає ретельної пiдготовки, розрахунку, обґрунтування.

 • Ретроспективний метод – тут вивчається економічний досвід минулого з перспективою прогнозування майбутнього. Ретроспективний метод аналізує економічні явища і процеси після того як вони відбулися. Головний недолік ретроспективного методу в тому, що неможливо виправити вже існуюче положення.

Ці та інші методи допомагають проникнути в суть економічних явищ та дають їх цілісну характеристику.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ІЕ та ЕД