Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кпу / 1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
951.3 Кб
Скачать

Дем. Засади підготовки і проведення рефер-в.

Проведення всеукр.(ВР) та місц.(МР) реф-мів регламентується КУ і ЗУ “Про ВР та МР”.

Підготовка і проведення ВР здійс-ся за рахунок Д-го бюджету, а МР – за рахунок відповідних місц. бюджетів.

Відп.до ЗУ “ Про ВР та МР” ств-ся структури та умови, необхідні для проведення Р.: дільниці для голосвань, комісії по проведенню Р. і списки учасників Р.

Керів-во ВР поклад-ся на ЦВК, а також спец. утворені для цього громадські органи — комісії по проведенню Р.: дільничні, тер-ні, що ств-ся в селах, селищах, районах, містах і областях, комісія АРКрим із ВР.

Важливою з т.з. захисту прав суб'єктів Р. є норма, яка перед-є можл-ть оскаржити рішення і дії комісії з Р. у вищестоячу комісію з Р., а у випадках, перед-х ЗУ, і в суд.

По аналогії із законодавством про вибори у закон-стві про Р-ми вирішено пит. про право на оскарження помилок у списку гр-н, які мають брати участь у Р.

На стадії підготовки Р. відбув-ся також широка кампанія по роз'ясненню нас-ню мети Р., змісту питань, що виносяться на нього, ознайом-ню з порядком голос-ня тощо. Відп. до ЗУ про Р, гр-нам, політ. партіям, гром-м орг-ціям, масовим рухам, труд. колек-м надається право вільної агітації за прийн-тя закону або ін. рішення, що винос-ся на Р, а також проти прийн-тя закону чи рішення.

Всі рішення щодо Р, а також проекти законів, ін. рішень, які виносяться на Р, підлягають опублікуванню засобами масової інформації. Останні висвітлюють хід підготовки і проведення Р, їхнім представникам гарантується вільний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з Р, і одержання інформації.

Найбільш відповідальну стадію Р становить голос-ня і визн-ня підсумків Р. Саме на цій стадії виявляється воля народу і відбув-ся ухвалення закону чи іншого рішення. Тому суворе і неухильне дотримання вимог процедури, всіх процесуальних гарантій набуває тут особл. значення.

Для забез-ня повної свободи волевияв-ня на Р. ЗУ перед-на сис. певних заходіві пр. гарантій щодо орг-ї і проведення голос-ня, які сприяють дотриманню таємниці голосування, недопущенню різних порушень закон-ства.

У заг. порядку голос-ня проводиться в день Р. із 7 до 20 год. Також існує процедура дострокового голос-ня, голос-ня у місцях перебування гр-н, коли вони за станом здоров'я або з інших причин не можуть прибути в приміщення для голос-ня.

Голос-ня відбувається у спец. відведених і обладнаних за законом належним чином приміщеннях. Кожний гр-н голосує особисто. Бюлетені для голос-ня заповнюються голосуючим у кабіні або кімнаті для таємного голосування. Законом перед-ься низка вимог щодо змісту і форми бюлетенів. Важлива роль у здійсненні контролю за дотриманням встан-го порядку голосування належить громадськості.

53

Референдний процес в Україні.

Проведення всеукр.(ВР) та місц.(МР) реф-мів регламентується КУ і ЗУ “Про всеукр. та місцеві реф-ми”. З точки зору порядку проведення референдум можна розглядати як референдний процес який складається з відносно само­стійних процедур, що здійснюються у певній послідовності:

  1. Призначення референдуму. На цій стадії відбувається утворення ініціативних груп Р-мів, їх реєстрація, збирання підписів ініціативними групами. Детальна регламентація цих процедур проведення Р має дуже важливе значення, оскільки передбачає низку пр. гарантій від всіляких порушень (Н-Д, гарантії,які стосуються вимог щодо форми й змісту листів для підписів громадян, по­рядку заповнення і збирання підписів).

Після завершення збирання підписів ініціативна група у 30-денний строк складає підсумковий протокол, в якому зазначається загальна кількість підписів, дата ре­єстрації ініціативної групи, дата закінчення збирання підписів. Підписні листи по акту передаються на зберігання у встановленому в законі порядку.

Після підписання цього акту в тижневий строк група ВР передає підсумковий протокол, акт і вимогу про проведення Р. до ЦВК із ВР. ЦВК забезпечує реєстрацію документів, підбиває заг. підсумки збору підписів в цілому по Укр., про що складається протокол.

Після одержання належним чином оформленої пропозиції, органи д-ї влади, до повноважень яких входить призначення Р. в місячний термін приймають одне з таких рішень:

  • про призначення Р;

  • про відхилення пропозиції про проведення Р. У разі наявності серйозних порушень закон-ства про Р-ми;

  • про прийняття рішення, пропонованого у вимозі про призначення Р.

  • У рішенні про призначення Р визн-ся дата проведення Р., зазначається назва проекту закону, рішення, зміст питання, що виноситься на Р.

Дата проведення ВР призн-ся не раніше як за 3 й не пізніше як за 4міс., а МР — не раніше як за 1міс. і не пізніш як 2міс. від дня прийн-тя рішення про провед-ня Р.

Повідомлення про призначення Р. та зміст проекту закону, рішення іншого пит., що виноситься на Р., оголошуються відповідно у республіканських та місц. засобах масової інформації у 10-денний строк після прийняття рішення про його призначення.

  1. Підготовка і проведення референдуму. Відп.до ЗУ “ Про ВР та МР” ств-ся структури та умови, необхідні для проведення Р.: дільниці для голосвань, комісії по проведенню Р. і списки учасників Р.

56Керівництво ВР покладається на ЦВК, а також спец. утворені для цього громадські органи — комісії по проведенню Р.: дільничні, тер-ні, що ств-ся в селах, селищах, районах, містах і областях, комісія АРКрим із ВР.

На стадії підготовки Р. відбувається також широка кампанія по роз'ясненню нас-ню мети Р., змісту питань, що виносяться на нього, ознайомленню з порядком голос-ня тощо. Відп. до ЗУ про Р, гр-нам, політ. партіям, гром-м орг-ціям, масовим рухам, труд. колективам надається право вільної агітації за прийняття закону або ін. рішення, що виноситься на Р, а також проти прийняття закону чи рішення.

Всі рішення щодо Р, а також проекти законів, ін. рішень, які виносяться на Р, підлягають опублікуванню засобами масової інформації. Останні висвітлюють хід підготовки і проведення Р, їхнім представникам гарантується вільний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з Р, і одержання інформації.

  1. Голос-ня і визн-ня підсумків Р. Саме на цій стадії виявл-ся воля народу і відбув-ся ухвалення з-ну чи ін. рішення. Тому суворе і неухильне дотримання вимог процедури, всіх процесуальних гарантій набуває тут особл. знач-ня.

Для забез-ня повної свободи волевиявлення на Р. Законом перед-на сис. певних заходіві пр. гарантій щодо орг-ї і проведення голосування, які сприяють дотриманню таємниці голосування, недопущенню різних порушень закон-ства.

У заг. порядку голосування проводиться в день Р. із 7 до 20 год. Також існує процедура дострокового голос-ня, голос-ня у місцях перебування гр-н, коли вони за станом здоров'я або з інших причин не можуть прибути в приміщення для голос-ня.

Голос-ня відбувається у спец. відведених і обладнаних за законом належним чином приміщеннях. Кожний гр-н голосує особисто. Бюлетені для голос-ня заповнюються голосуючим у кабіні або кімнаті для таємного голосування. Законом перед-ься низка вимог щодо змісту і форми бюлетенів. Важлива роль у здійсненні контролю за дотриманням встан-го порядку голосування належить громадськості.

В укр. закон-стві про Р-ми детально врегульовані порядок підбивання підсумків голос-ня, умови дійсності бюлетенів і ті вимоги, яким мають відповідати протоколи голосувань. Відповідна комісія з Р. може визнати результати Р. недійсними через допущені в ході голос-ня або під час підрахунку голосів порушення ЗУ про Р.

Проект Закону, рішення вважається ухваленим гр-ми, якщо за нього було подано біл-ть голосів гр-н від числа тих, хто взяв участь у Р.

Р. визнається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяло участь менше половини гр-н, внесених до списків для голос-ня, а референдум з пи­тань дострокового припинення повноважень ВРУ та През. визнається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяло участь менше 2/3 від заг. кількості гр-н, внесених до списків для голос-ня.

  1. Опублікування і введення у дію законів та інших рішень, прийнятих Р. Закон, прийнятий шляхом Р, не потребує видання спеціального акту про введення його в дію.

На відміну від виборчого закон-ства, яке перед-є кілька підстав для призн-ня повтор. виборів, ЗУ “Про ВС та МР” перед-є єдину умову, яка дає право ВРУ призн-ти повтор. ВР — якщо під час його проведення були допущені грубі порушення ЗУ.

Згідно із ЗУ “Про ВР та МР”, закони, інші рішення, прийняті Р., обнародуються у встан-му закон-ством порядку опублік-ня пр. актів ВРУ і вводяться в дію з моменту їх опубл-ня, якщо у самому законі, рішенні не визначено інший термін. Датою прийняття закону чи рішення вважається день проведення Р.

54

Соседние файлы в папке кпу