Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

1. Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідрое­нергетики і водного транспорту є:

а) підприємства морського водного транспорту, який ви­користовує річковий водний шлях для заходження з моря у морський порт;

б) підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності, які використову­ють водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

в) громадяни, які використовують водні ресурси для по­бутових потреб;

г) підприємства та організації, які використовують водні ресурси виключно для протипожежних потреб;

д) правильної відповіді немає.

2. Підлягають лімітуванню такі водні ресурси:

а) вода, що проходить через турбіни ГЕС;

б) водні ресурси, якими користується водний транспорт під час експлуатації водних шляхів вантажними суднами;

в) водні ресурси, якими користується водний транспорт під час експлуатації водних шляхів пасажирськими суднами;

г) обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопоста­чання;

д) правильної відповіді немає.

3. Об'єктом обчислення збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту є:

а) фактичний обсяг води, який використовують водоко­ристувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх систе­мах водопостачання;

б) обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектрос­танцій, тоннаж-доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних та пасажирських суден;

в) вартість води, використаної водокористувачем за ціна­ми на 1 січня поточного року;

г) фактичний обсяг води, який використовують водокори­стувачі, без урахування обсягу втрат води в їх системах водопостачання;

д) правильної відповіді немає.

4. Об'єктом числення збору за спеціальне використання водних ресурсів є:

а) обсяг води, яка використана для протипожежних потреб;

б) фактичний обсяг води, що використаний водокористу­вачами з урахуванням обсягу втрат води у системах во­допостачання;

в) потужність двигуна гідротурбін, через які пропущено воду для потреб гідроенергетики;

г) тоннаж води, що пропущена через гідротурбіни;

д) правильної відповіді немає.

5. У випадку, якщо водокористувачі отримують воду із змішаного джерела, для розрахунку збору за спеціальне ви­користання водних ресурсів:

а) враховується обсяг використаних поверхневих вод за вирахуванням обсягу використаних підземних вод;

б) враховується тільки обсяг використаних поверхневих вод;

в) обсяги поверхневих водних об'єктів і підземних вод враховуються у тому співвідношенні, у якому фор­мується (наповнюється) таке змішане джерело;

г) враховується тільки обсяг використаних підземних вод;

д) правильної відповіді немає.

6. Збір за спеціальне використання водяних ресурсів не стягується, якщо вода використовується:

а) для виробничих потреб промисловими підприємствами;

б) для протипожежних потреб;

в) юридичними особами в межах ліміту використання води;

г) для потреб гідроенергетики;

д) правильної відповіді немає.

7. Збір за використання водяних ресурсів не справ­ляється, якщо вода використовується:

а) для потреб зовнішнього благоустрою території міст та населених пунктів;

б) для потреб гідроенергетики;

в) для потреб водного транспорту;

г) громадянами — суб'єктами підприємницької діяльності;

д) правильної відповіді немає.

8. Збір за використання водних ресурсів справляється за:

а) воду, що використовується для протипожежних потреб;

б) підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод;

в) воду, що забирається науково-дослідними установами для наукових досліджень у галузі рисосіяння;

г) фактичний обсяг води, який використовують водокори­стувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання;

д) правильної відповіді немає.

9. Нормативи збору за користування водами для потреб гідроенергетики установлюються:

а) в копійках за одну тоннаж-добу експлуатації вантаж­них суден та одне місце-добу експлуатації пасажирсь­ких суден;

б) в копійках за кубічний метр води, використаної для промислових потреб платника;

в) в копійках за 100 кубічних метрів води, пропущеної че­рез турбіни гідроелектростанцій;

г) в копійках за тону води, використаної для промислових потреб платника;

д) правильної відповіді немає.

10. Нарахування збору за спеціальне використання вод­них ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики здійснюється:

а) щоквартально наростаючим підсумком з початку року;

б) щомісячно наростаючим підсумком з початку року;

в) один раз на рік;

г) кожного півріччя наростаючим підсумком;

д) правильної відповіді немає.

11. За надлімітне використання води плата за воду:

а) не стягується;

б) стягується за умови надання заяви до податкових органів;

в) сплачується у п'ятикратному розмірі за рахунок при­бутку підприємств;

г) сплачується у п'ятикратному розмірі та враховується у валові витрати;

д) правильної відповіді немає.

12. Базовий податковий (звітний) період для збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за корис­тування водами для потреб гідроенергетики і водного транс­порту дорівнює:

а) календарному місяцю;

б) календарному кварталу;

в) календарному кварталу, півріччю, трьом кварталам, року;

г) календарному місяцю або календарному кварталу в за­лежності від об'єму використаної води;

д) правильної відповіді немає.

13. До лісових ресурсів державного значення належать:

а) пеньки, луб, кора, деревна зелень;

б) лісові дикорослі плоди;

в) продукти лісу, які використовуються при здійсненні побічних лісових користувань;

г) деревина від рубок головного користування і живиця;

д) правильної відповіді немає.

14. Лісорубний квиток видається на:

а) рубки, пов'язані з веденням лісового господарства;

б) заготівлю другорядних лісових матеріалів;

в) здійснення побічних лісових користувань;

г) використання корисних властивостей лісу в культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілях;

д) правильної відповіді немає.

15. У постійне користування земельні ділянки лісового фон­ду надаються:

а) іноземним юридичним особи для спеціального викори­стання лісових ресурсів, потреб мисливського госпо­дарства;

б) спеціалізованим лісогосподарським підприємствам;

в) підприємствам, установам, організаціям для проведен­ня науково-дослідних робіт;

г) об'єднання громадян для культурно-оздоровчих і тури­стичних цілей;

д) правильної відповіді немає.

16. Тимчасовими лісокористувачами ділянок лісового фонду є:

а) військові лісові господарства;

б) спеціалізовані лісогосподарські підприємства;

в) підприємства, установи, організації, які користуються ділянками лісового фонду для культурно-оздоровчих і туристичних цілей;

г) підприємства, установи, організації, у яких створено спе­ціалізовані підрозділи, для ведення лісового господар­ства;

д) правильної відповіді немає.

17. Лісотаксовий розряд при встановленні такси збору за спеціальне використання лісових ресурсів визначається в залежності від:

а) якісних характеристик деревини;

б) призначення деревини;

в) відстані від урочища до пункту призначення;

г) виду транспортного засобу, яким відбувається транс­портування;

д) правильної відповіді немає.

18. Плата за користування надрами для видобування ко­рисних копалин справляється за:

а) видобування раніше погашених запасів корисних копа­лин, що в процесі розробки родовищ були віднесені до категорії втрачених у надрах;

б) видобування корисних копалин — нафти, конденсату, природного газу, підземних вод, ропи, мінеральних грязей та мулу;

в) використання гірничо-промислових відходів, що утво­рюються в процесі переробки корисних копалин;

г) використання розкривних і супутніх порід, що утворю­ються в процесі видобування корисних копалин, не взя­тих у встановленому порядку на баланс запасів;

д) правильної відповіді немає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.