Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_rek_dipl_proekt_TRG (1).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.16 Mб
Скачать

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган–Барановського

Кафедра економіки і управління інноваційною діяльністю

А.О. Аветисова, Н.С. Палій, Ю.Ю. Юрченко

ЕКОНОМІКА РЕСТОРАННОГО

ГОСПОДАРСТВА

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту

з використанням ПК для студентів спеціальності

7.091711/8.091711 “Технологія харчування”

денної та заочної форм навчання

(ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА)

Донецьк 2011

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган–Барановського

Кафедра економіки і управління інноваційною діяльністю

А.О. Аветисова, Н.С. Палій, Ю.Ю. Юрченко

ЕКОНОМІКА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту

з використанням ПК для студентів спеціальності

7.091711/8.091711 “Технологія харчування”

денної та заочної форм навчання

(ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА)

Затверджено на засіданні кафедри

економіки і управління інноваційною діяльністю

Протокол № 5від18.11. 2010 р.

Схвалено навчально-методичною радою університету

Протокол №_ від ____20__ р.

Донецьк 2011

Ббк 65.431. 14 я 73 а 19 удк 640.43/.45(076.5)

Рецензенти:

д-р. техн. наук, доц. Гніцевич В.А.,

канд. екон. наук, доц. Левченко М. М.

Аветисова А.О.

А 19 Економіка ресторанного господарства [Текст] : метод. рек. до викон. диплом. проекту з використанням ПК для студ. спец. 7.091711/8.091711 “Технологія харчування” ден. та заоч. форм навчання: (екон. частина) / А.О. Аветисова, Н.С. Палій, Ю. Ю. Юрченко; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. - 60 с.

Методичні рекомендації відображають цілі і задачі виконання економічної частини дипломного проекту; визначають зміст і алгоритми економічних розрахунків у комплексі з інженерними розрахунками. Методичні рекомендації містять єдину методику, яку призначено для виконання автоматизованих розрахунків (за допомогою Microsoft Office Excel).

Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту розроблено відповідно до навчального плану підготовки студентів спеціальності 7.091711/8.091711“Технологія харчування” денної та заочної форм навчання.

ББК 65.431. 14я 73

 Колектив авторів, 2011

Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського, 2011

Зміст

Стор.

Вступ...........................................................................................................

3

1. Методика планування товарообороту……………………………………..

4

2. Методика планування фонду заробітної плати.…………..…………........

12

3. Методика розрахунку амортизаційних відрахувань …………….………

19

4. Загальна методика планування витрат……………….................................

26

5. Визначення фінансових результатів бізнес-проекту..................................

29

6. Розрахунок основних економічних показників бізнес-проекту…............

31

Перелік рекомендованої літератури……………………………………

32

Додатки…………………………………………………………………...

35

ВСТУП

Економічна частина дипломних проектів виконується на основі попередніх розрахунків, що наведені в організаційно–технологічній, архітектурно-будівельній та електротехнічній частинах. Економічна частина являє собою розробку бізнес-плану підприємства, зокрема за такими показниками:

  • товарооборот;

  • показники з праці;

  • витрати підприємства;

  • доходи та прибуток.

Для проведення розрахунків товарообороту (з власної продукції та покупних товарів) необхідно взяти за основу зведену продуктову відомість, поточні ціни на сировину і товари. Рівень націнки на сировину, напівфабрикати та покупні товари слід встановити самостійно, орієнтуючись на тип підприємства, специфіку асортименту, трудомісткість продукції (послуг), місцезнаходження підприємства і т.д.

Показники з праці включають чисельність робітників (у тому числі виробництва), розрахунки якої проводяться різними методами: за нормами виробітки, за робочими місцями, за штатним розкладом. Для визначення фонду оплати праці слід керуватися встановленими державними гарантіями мінімальної заробітної плати, а також доплат і надбавок. Тарифні ставки і посадові оклади встановлюються самостійно, орієнтуючись на соціальний або комерційний напрям діяльності підприємства, форму власності тощо.

Витрати підприємства плануються за класифікаційними ознаками, відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. Застосовуються нормативи, встановлені державою (норми амортизації, норми соціальних відрахувань, податків), тарифи на комунальні послуги, що встановлені місцевими органами влади, а також нормативи витрат, що підприємство встановлює самостійно.

У розрахунках доходів та прибутків слід запланувати розподіл доходу та напрями використання чистого прибутку. При цьому потрібно керуватися нормами чинного законодавства відносно норми податку на прибуток, а також статутними документами щодо розподілу прибутку.

Економічний розділ є завершальною частиною дипломного проекту, у якій оцінюється доцільність виконання роботи. Розрахунки строку окупності дозволяють виявити можливість та ефективність залучення інвестицій у будівництво (реконструкцію) об’єкту ресторанного господарства, а розрахунки рентабельності дають змогу порівняти з середньою нормою прибутковості діяльності, зробити висновок щодо перспектив реалізації бізнес-проекту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.