Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Мелентьєва Оксана Володимирівна

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Донецьк 2010

ЗМІСТ

ТЕМА 1 СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ

    1. Сутність податків та їх функції…………………………………….

1.2 Елементи податків та їх характеристика…………………………..

1.3 Класифікація податків за різними ознаками………………………

3

6

7

ТЕМА 2. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

2.1. Система органів податкового контролю………………………….

2.2. Права та обов'язки керівників органів податкової служби та їх заступників……………………………………………………………….

2.3 Права та обов'язки платників податків…………………………….

13

15

17

ТЕМА 3. ОЮЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

3.1. Порядок обліку платників податків – юридичних осіб………….

3.2. Порядок обліку платників ПДВ…………………………………....

3.3. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків………….

19

23

25

ТЕМА 4 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

4.1 Економічна сутність ПДВ…………………………………………..

4.2 Реєстрація осіб як платників ПДВ………………………………….

4.3 Об’єкт, база і ставка оподаткування ПДВ…………………………

4.4 Порядок обчислення і сплати ПДВ………………………………...

28

29

30

34

ТЕМА 5 МИТО

5.1. Єдиний митний тариф……………………………………………...

5.2. Мито: теоретичні положення………………………………………

5.3. Митний контроль…………………………………………………...

5.4. Митна політика……………………………………………………..

40

40

43

45

ТЕМА 6 АКЦИЗНИЙ ЗБІР

6.1 Акцизний збір як вид непрямого податку…………………………

6.2 Платники акцизного збору………………………………………….

49

51

ТЕМА 7 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

7.1 Економічна сутність податку на прибуток підприємств, платники податку, об’єкт оподаткування, порядок розрахунку……..

7.2. Склад валових доходів та валових витрат………………………...

55

56

ТЕМА 8 ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК

8.1 Сутність і економічний зміст фіксованого сільськогосподарського податку……………………………………….

8.2 Платники фіксованого сільськогосподарського податку, об’єкт оподаткування, ставки податку………………………………………...

8.3 Порядок складання звітності і сплати фіксованого сільськогосподарського податку……………………………………….

67

69

70

ТЕМА 9 ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

9.1 Економічна сутність податку з доходів фізичних осіб: платники, об'єкт оподаткування, порядок нарахування податку………………...

9. 2 Склад загального оподатковуваного доходу……………………...

9.3 Ставки податку з доходів фізичних осіб…………………………...

9.4 Податкові соціальні пільги………………………………………….

9.5 Звітність про податок з доходів фізичних осіб……………………

74

75

76

78

80

ТЕМА 10 СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

10.1 Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва: теоретичні положення та умови стягнення……………………………

10.2 Спрощена система оподаткування для фізичних осіб…………...

10.3 Спрощена система оподаткування для юридичних осіб………...

86

87

89

ТЕМА 11 ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ

11.1 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту………………………………………………………………..

11.2 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та ко­ристування земельними ділянками лісового фонду…………………..

11.3 Збір за користування надрами для видобутку корисних копалин…………………………………………………………………..

11.4 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету……………………………………………………

92

95

98

100

ТЕМА 12 УХИЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ СУБ'ЄКТАМИ

ГОСПОДАРЮВАННЯ

12.1 Сутність і негативний вплив ухилення від сплати податків на економіку держави………………………………………………………

12.2 Основні риси, що відрізняють мінімізацію податкових зобов'язань від ухилення від сплати податків…………………………

12.3 Відповідальність осіб, що порушують податкове законодавство……………………………………………………………

12.4 Головні напрямки діяльності держави по руйнуванню існуючих схем мінімізації податків……………………………………………….

107

108

113

116

ТЕМА 13 ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

13.1 Податкова політика та її основні принципи……………………...

13.2 Податкова політика в системі державного регулювання економіки…………………………………………………………………

13.3 Обмеження щодо використання податкової політики як регулюючого чинника…………………………………………………...

13.4 Податкова політика як чинник макроекономічного регулювання……………………………………………………………...

119

122

124

125

ТЕМА 14 НЕПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖИ

14.1. Структура неподаткових платежів……………………………….

14.2. Збір обов'язкове державне пенсійне страхування………………

14.3. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності…………………………………

14.4. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття………………………………………………………

14.5. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності…………………………………

130

132

136

139

142

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………..

150

Тема 1 сутність і види податків

    1. Сутність податків та їх функції

1.2 Елементи податків та їх характеристика

1.3 Класифікація податків за різними ознаками

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ: податки, податкова система, плата, збори, система оподаткування, елементи податків,

1.1 Сутність податків та їх функції

Податки є частиною загальної фінансової системи як держави, так і окремих її суб'єктів. Крім того податки виступають і як одна з категорій ринкової економіки, тобто містять у собі найбільш суттєві ознаки, якості, закономірності та взаємо­зв'язки, які притаманні даному поняттю.

За допомогою податків держава вилучає частину доходів юридичних та фізич­них осіб з метою формування свого бюджету для покриття витрат, які пов'язані з виконанням функцій.

Податки існують в сфері виробничих відносин, виражають відносини, які пов'язані з вилученням частини виробленого продукту (в грошовій формі) в доход держави. Але податки — це не стійка категорія. Вони постійно змінюються, не по­стійна і сфера їх дії. Сутність податку як економічної категорії проявляється через ті функції, які во­ни виконують. В теоретичному аспекті виділяють три головні функції податків (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Функції, які виконують податки

Фіскальна функція є однією з головних функцій податків, її сутність полягає в забезпеченні фінансування та надходження грошових коштів до державного бю­джету. В будь-якому суспільстві ця функція є такою, що послідовно реалізовується. За її допомогою відбувається формування фінансових ресурсів держави, які акумулюються в державному бюджеті та різних позадержавних фондах і призначенні для покриття витрат, пов'язаних з виконанням державою своїх функцій: економічних, соціальних, оборонних, охорони здоров'я, екологічних та ін.).

У свою чергу, ця функція поділяється на дві підфункції (деякі економісти та вчені виділяють ці функції окремо): контрольну та розподільну.

Сутність контрольної функції полягає в організації налагодження, фіксації та обліку кількості податків та розміру кожного з них, а також оцінці ефективності кожного каналу надходження податків. Виконання цієї функції передбачає не тільки здійс­нення контролю за отриманням податків, а й застосування різних штрафних санк­цій до порушників. Крім того виконання цієї функції передбачає також внесення постійних змін у систему оподаткування з метою підвищення її ефективності. Зна­чною мірою ефективність здійснення цієї функції залежить від існуючої в державі податкової дисципліни, законослухняності платників податків та їх відношення до держави. Головною метою цієї функції є досягнення того, щоб всі платники подат­ків сплачували їх своєчасно та в повному обсязі.

Виконання розподільної функції в першу чергу пов'язане з стягненням пода­тків та повнотою наповнення бюджету, який потім буде розподілений. При ви­конанні цієї функції держава повинна збирати постійні, стабільні та рівномірні податки.

Постійність в отримані податків означає, що податки повинні надходити до бюджету не у вигляді разових платежів, а на протязі всього бюджетного періоду в чітко встановленні строки згідно з чинним законодавством.

Стабільність означає, що надходження податків повинно визначатись високим рівнем гарантії того, що передбачені чинним законодавством податки держава отримує в повному обсязі.

Податки повинні розподілятися по території таким чином, щоб забезпечити достатні доходи всім ланкам бюджетної системи — як на державному, так і на місцевому рівні.

Регулююча функція. Вона є теж дуже важливою і її сутність полягає в пере­розподілі вартості валового національного продукту між державою та платниками податків — юридичними та фізичними особами. Податки, коли виконують цю фун­кцію, утворюють такі механізми, які забезпечують баланс особистих та загальноде­ржавних інтересів.

Метою виконання цієї функції є забезпечення безперервності інвестиційних процесів, зростання фінансових результатів бізнесу, сприяння збільшенню грошо­вих коштів.

Виконання цієї функції полягає у наступному:

1. Визначення системи оподаткування, яка діє в державі. В процесі виконання цієї функції визначається система оподаткування, тобто всі податки, які існують в державі, повинні сплачуватись. Але система оподаткування повинна постійно при­стосовуватись до особливостей розвитку економіки держави, ситуацій, які скла­лись, реформ, які заплановані до проведення, та ін. Тому важливе місце займає не тільки визначення, а й удосконалення системи оподаткування, заміна існуючих по­датків іншими, удосконалення діючих податків, заміна методики їх розрахунку, сплати та ін.

2. Ефективність застосування податків залежить від їх прогресивності, можли­вості отримання будь-яких пільг та загального зменшення сплати податкового пла­тежу в межах чинного законодавства. За допомогою пільг по податках держава має можливість регулювати та впливати на кон'юнктуру загальнодержавного ринку товарів та послуг. Встановлення пільг по податках підприємству дає можливість йому збільшити свої доходи, прибуток, знизити витрати та ціну виробу, збільшити реалі­зацію продукції. І, навпаки, збільшення розмірів сплачених податків призводить до збільшення ціни та зменшення обсягів виробництва.

3. Визначення податкових ставок. Держава встановлює ставки оподаткування по податках і здійснює їх диференціацію відповідно до діючої системи та особли­востей розвитку економіки. Диференціація проводиться в залежності від виду під­приємства та форми його власності, напрямку діяльності, обсягів виробництва або надання послуг, важливості його для споживачів або для держави та ін. Крім того диференціація може проводитись в залежності від часу діяльності суб'єкта оподат­кування та ін.

Слід зазначити, що виконання цієї функції податків з подальшим розвитком ринкових відносин повинно бути гнучким (за умов, що загальна система оподат­кування залишається незмінною). Наприклад, від виконання цієї функції зале­жить розвиток підприємства, зацікавленість в розширенні обсягів його діяльнос­ті. Податок на прибуток визначає ту його частину, яка залишається в розпо­рядженні підприємства. Якщо ставка податку на прибуток занадто велика, це зменшує зацікавленість підприємства в його отриманні і підприємство намага­ється не показувати його взагалі і при цьому будь-якими засобами збільшити фонд оплати праці, або інші витрати, або зменшити розміри діяльності. При зме­ншенні податку на прибуток ця функція може впливати на ту його частину, яка підлягає капіталізації. Якщо з боку держави проводиться політика, яка спрямо­вана на стимулювання капіталовкладень (наприклад, надаються пільги при інвес­туванні в нові виробництва, при придбанні обладнання та прискореній його амор­тизації), то більша чистина прибутку використовується на ці цілі. Якщо держава зменшує або взагалі скасовує оподаткування дивідендів, то підприємство заціка­влене в збільшенні споживчої частини прибутку і підвищує розміри дивідендів на свої акції.

В межах виконання цієї функції виділяють два її напрямки: стимулюючий та стримуючий.

Сутність стимулюючого напрямку полягає в наданні пільг по податках або зві­льнення від їх сплати взагалі. Якщо брати в цілому, то податкова пільга являє со­бою частину загальної системи оподаткування, яка спрямована на зацікавленість виробника у виробництві якогось виробу або наданні послуги. З іншого боку, пода­ткові пільги — це можливість зменшення сплати розміру податку його платником на законній підставі.

Стримуючий напрямок податків застосовується тоді, коли держава бажає захис­тити власного виробника Для цього встановлюються підвищенні митні тарифи, або застосовуються додаткові податки, або підвищуються вже діючі (наприклад, акциз­ний збір на горілчані та тютюнові вироби та ін.). В цілому це підвищує ціну на ви­ріб і останній стає неконкурентоспроможним.

Як надання пільг, так і різні стримуючи важелі мають єдиний характер і засто­совуються незалежно від виду підприємства, галузі виробництва чи обслугову­вання.

В сучасних умовах розвитку економіки держави особливе значення відводиться третій функції податків — соціальній. Виконання цієї функції суттєво впливає на добробут громадян держави та справедливий розподіл коштів державного бюджету між усіма верствами населення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.