Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КТ- методичка.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
2.07 Mб
Скачать

181

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра інформатики та біомеханіки

Ашанін В.С., Філенко Л.В.

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В СПОРТІ

Навчальний посібник

Харків - 2006

Ашанін В.С., Філенко Л.В. Комп’ютерна техніка та математичні методи в спорті. Навчальний посібник. – Харків: ХДАФК, 2006. – 135с.

Навчальний посібник дозволяє організувати самостійну роботу студентів по вивченню дисципліни «Комп’ютерна техніка та математичні методи в спорті».

Він містить в собі структуру навчальної дисципліни, лекційний матеріал, зміст лабораторних робіт та завдання для самостійної роботи, методичні вказівки для виконання контрольних завдань по результатам засвоєння модуля 1. «Інформація та комп’ютерна техніка».

Навчальний посібник розрахований для студентів першого курсу вищих навчальних закладів спортивного профілю денної та заочної форми навчання, які навчаються за кредитно модульною системою.

Рекомендовано Вченою радою Харківської державної академії фізичної культури, протокол № від

Зміст.

Вступ ………………………………………………………………………………………5

Модуль 1. Інформація в спорті ………………………………………………………...11

Змістовий модуль 1. Основні поняття інформаційної грамоти ……………………..11

Лекція 1. Основні напрямки використання комп’ютерної техніки в фізичному вихованні та спорті …………………………………………......................................11

Лекція 2. Основні поняття інформації…....…………………………………………11

Самостійна робота 1. Основні поняття комп’ютерних програм ………………….27

Самостійна робота 2. Основні принципи кодування інформації та одиниці вимірювання інформації.. ……..…………………………………………………….35

Питання до тестів зі змістовного модулю 1 ……………………………..................42

Змістовний модуль 2. Апаратне забезпечення персонального комп’ютера ...……..43

Лабораторна робота 1. Основні пристрої персонального комп’ютера ……..……43

Самостійна робота 3. Допоміжні пристрої персонального комп’ютера …………46

Питання до тестів зі змістовного модулю 2……………………………...................54

Питання до модульного контролю 1 ……………………………………………….55

Модуль 2. Програмне забезпечення прикладних задач в спорті…………………….56

Змістовний модуль 3. Програмне забезпечення персонального комп’ютера ……...56

Лекція 3. Програмне забезпечення ПК ……………………......................................56

Лабораторна робота 2. Практичне освоєння програмного забезпечення ………..60

Лабораторна робота 3. Принципи роботи з офісними прикладними програмами……………………………………………………………………………63

Лабораторна робота 4. Текстовий редактор Microsoft Word ……………………...68

Лабораторна робота 5. Редактор презентацій Power Point ………………………..74

Самостійна робота 4. Альтернативні операційні системи ………………………..79

Самостійна робота 5. Основні принципи роботи з текстовими документами ….83

Питання до тестів зі змістовного модулю 3……………………………..................84

Змістовний модуль 4. Алгоритмізація та програмування……………………………85

Лабораторна робота 6. Алгоритмізація як модель розв’язання практичних задач в фізичному вихованні і спорті………………..………………………………………85

Самостійна робота 6. Програмування обчислювальних задач в фізичному вихованні і спорті з використанням операторів циклу і масивів………………….91

Питання до тестів зі змістовного модулю 4……………………………..................97

Питання до модульного контролю 2 ……………………………………………….98

Модуль 3. Математичні методи в спорті ……………………………………..............99

Змістовний модуль 5. Основи теорії ймовірностей………………………………….99

Лекція 4. Основні поняття теорії ймовірностей …………………….......................99

Лабораторна робота 7. Розрахунок ймовірностей випадкових подій в спорті….104

Самостійна робота 7. Використання комбінаторики в теорії ймовірностей……108

Питання до тестів зі змістовного модулю 5…………………………….................115

Змістовний модуль 6. Методи статистичної обробки даних в фізичному вихованні і спорті ……………………………………………………………………………………116

Лекція 5. Комп’ютерний аналіз даних …………………….....................................116

Лабораторна робота 8. Створення електронних таблиць, введення інформації та редагування осередків………………..…………………………………………….129

Лабораторна робота 9. Робота з елементами електронних таблиць, їх сортування та фільтрація ………………..………………………………………………………135

Лабораторна робота 10. Розрахунки прикладів зі спорту за методикою середніх величин ………………..…………………………………………………………….143

Лабораторна робота 11. Порівняльний аналіз даних в спорті за параметричними критеріями ………………..…………………………………………………………146

Самостійна робота 8. Основи роботи з програмою Microsoft Excel …………….153

Самостійна робота 9. Методи прогнозування ефективності виступів спортсменів………………………………………………………………………….157

Питання до тестів зі змістовного модулю 6…………………………….................161

Питання до модульного контролю 3 ……………………………………………...162

Контрольні завдання з дисципліни………………………………................................163

Методичні вказівки до виконання контрольних завдань …………………………..176

Список літературних джерел ………………………………………………………….181

Вступ

Сучасний рівень розвитку суспільства України на етапі його переходу до інформаційної фази ставить перед фахівцями в галузі фізичного виховання та спорту нові вимоги. Інтенсивна комп’ютеризація та математизація професійної діяльності потребує розвитку нового комплексу знань, умінь та практичних навичок випускників вищих навчальних закладів фізичної культури. Перш за все це стосується вміння логічно й грамотно формулювати свої професійні задачі, правильно застосувати математичні методи для обробки та дослідження числових інформаційних масивів засобами комп’ютерних технологій. Правовою основою підготовки таких фахівців є Закон України «Про національну Програму інформатизації», згідно якого першочерговим завданням закладів освіти являється кадрове забезпечення усіх напрямків інформатизації України шляхом спеціалізації та інтенсифікації підготовки відповідних фахівців. По друге, широке впровадження інформаційних технологій в фізичному вихованні і спорті потребує фахівців, які досконало володіють теорією та методикою масової фізичної культури, спортивного тренування і інформаційних технологій одночасно. Ці умови відповідають вимогам держави до підвищення якості професійної підготовки фахівців галузі фізичного виховання і спорту на рівні світових стандартів.

Курс «Комп’ютерна техніка та математичні методи в спорті» в комплексі з дисциплінами «Нові інформаційні технології» та «Методи комп’ютерної обробки інформації» створює відповідне навчальне середовище для вирішення такої мети.

Метою викладання дисципліни є формування наукового світогляду в процесі навчання математичним методам розв’язання практичних фізкультурно-спортивних та педагогічних задач з використовуванням ПЕОМ.

Завданнями курсу «Комп’ютерна техніка та математичні методи в спорті» є:

  • ознайомити студентів із сучасним станом та перспективами розвитку засобів обчислювальної техніки в галузі фізичної культури і спорту;

  • навчити студентів логічно і грамотно формулювати свої професійні задачі, правильно застосувати математичні методи для обробки та дослідження числових інформаційних масивів;

  • навчити студентів основам інформаційної культури, включаючи вміння створювати алгоритми і програми для вирішення задач в практиці фізичної культури і спорту;

  • набуття студентами початкових навиків користувачів персональних ЕОМ для професійної діяльності викладача фізичної культури, тренера та організатора фізичної культури і спорту.

Таблиця 1.

Опис дисципліни

Курс: перший

Семестр: перший

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 національних – 2

 ECTS – 3

Модулів: 3

Змістовних модулів: 5

Загальна кількість годин: 108

0102 «Фізичне виховання і спорт»

Бакалавр

Нормативна

Лекції – 10 годин

Лабораторні роботи – 22 годин

Самостійна робота

72 годин

Індивідуальна робота – 4 години

Форма підсумкового контролю: диференційований залік – 1-й семестр

Таблиця 2.

Структура дисципліни

Зміст

Кількість годин

лекції

лабораторні

роботи

самостійна

робота

індивідуальна

робота

всього

Модуль 1. «Інформація в спорті» (36 годин)

1

Змістовний модуль 1. Основні поняття інформаційної грамоти

4

-

16

20

2

Змістовний модуль 2. Апаратне забезпечення персонального комп’ютера

-

2

10

4

16

Форма поточного контролю – тестування, захист самостійних робіт

Форма модульного контролю – комп’ютерне тестування

Всього годин за 1 модуль:

4

2

26

4

36

Модуль 2. «Комп’ютерна техніка» (36 годин)

3

Змістовний модуль 3. Програмне забезпечення персонального комп’ютера

2

8

16

-

26

4

Змістовний модуль 4. Алгоритмізація та програмування

2

8

-

10

Форма поточного контролю – тестування, захист лабораторних та самостійних робіт

Форма модульного контролю – контрольна робота, комп’ютерне тестування

Всього годин за 2 модуль:

2

10

24

-

36

Модуль 3. «Математичні методи в спорті» (36 годин)

4

Змістовний модуль 4. Основи теорії імовірності.

2

2

8

-

12

Форма поточного контролю – тестування, захист лабораторних та самостійних робіт

5

Змістовний модуль 5. Методи статистичної обробки даних в фізичному вихованні і спорті

2

8

14

-

24

Форма поточного контролю – тестування, захист лабораторних та самостійних робіт

Форма модульного контролю – контрольна робота, комп’ютерне тестування

Всього годин за 3 модуль:

4

6

22

-

36

Форма контролю з дисципліни – диференційний залік, тестування

Разом за дисципліну:

10

22

72

4

108

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.