Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

6.2. Перелік питань до екзамену

 1. Походження і суть грошей.

 2. Еволюція форм грошей та їх вартості.

 3. Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції.

 4. Різновиди сучасних кредитних грошей.

 5. Взаємозв’язок грошей і часу.

 6. Функції грошей.

 7. Роль грошей у ринковій економіці.

 8. Металістична та номіналістична теорії грошей.

 9. Класична кількісна теорія грошей.

 10. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

 11. Внесок Д.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

 12. Монетаристська версія кількісної теорії грошей.

 13. Поняття грошового обороту, суб’єкти, структура.

 14. Грошові потоки.

 15. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот. Грошові агрегати.

 16. Регулювання маси грошей в обігу.

 17. Суть грошового ринку.

 18. Інституційна модель ринку грошей.

 19. Економічна структура грошового ринку.

 20. Попит на гроші.

 21. Пропозиція грошей.

 22. Рівновага на ринку грошей.

 23. Суть грошової системи та її елементи.

 24. Типи грошових систем, їх еволюція.

 25. Грошова система України.

 26. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

 27. Державне регулювання грошового обороту, методи здійснення.

 28. Інфляція: суть, види, причини та наслідки.

 29. Теорії інфляції.

 30. Особливості інфляції в Україні.

 31. Поняття, цілі та види грошових реформ.

 32. Необхідність і сутність кредиту.

 33. Функції кредиту.

 34. Форми та види кредиту.

 35. Плата за кредит, гарантії повернення кредиту.

 36. Розвиток кредитних відносин в економіці України.

 37. Поняття кредитної системи та її структура.

 38. Сутність та призначення фінансового посередництва.

 39. Основні види спеціалізованих фінансово-кредитних установ.

 40. Міжбанківські об’єднання

 41. Проблеми розвитку фінансових посередників в Україні.

 42. Поняття банківської системи.

 43. Центральні банки, їх походження, призначення та функції.

 44. Статус та функції НБУ.

 45. Грошово-кредитна політика НБУ.

 46. Банки другого рівня, їх походження та правові основи організації.

 47. Функції і типи комерційних банків.

 48. Операції комерційних банків, їх характеристика.

 49. Показники діяльності банків.

 50. Поняття валюти, її види.

 51. Валютний курс та конвертованість валют.

 52. Валютний ринок.

 53. Валютне регулювання.

 54. Валютні системи.

 55. Поняття та еволюція світового кредитного ринку.

 56. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні та фінансові організації.

 57. Роль МВФ і Світового банку у функціонуванні сучасної світової валютної системи.

 58. Банк міжнародних розрахунків (БМР), його функції та основні напрямки діяльності

 59. Роль регіональних валютно-кредитних організацій.

 60. Участь України в діяльності міжнародних та регіональних валютно-кредитних організацій.

7. Список використаної літературИ

 1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542–ІІІ (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2001. - № 37-38.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2003. - №№ 18, 19-20, 21-22.

 3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 9. – с.47.

 4. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 № 320 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 10. – с. 8.

 5. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах. Затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 9. – с.112.

 6. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 р. № 254/96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30.

 7. Положення про валютний контроль: Постанова КМУ від 08.02.2000. - № 49 (із змінами та доповненнями) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування. – 2000. - № 11.

 8. Положення про процентну політику НБУ. Затверджене постановою Правління НБУ від 08.08.2004 № 389 // Казна. – 2004. - № 10. – с. 11-13.

 9. Положення про регулювання НБУ ліквідності банків України. Затверджене постановою Правління НБУ від 26.09.2006 № 378 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 11. – с.36.

 10. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України. Затверджені постановою Правління НБУ від 30.05.2007 № 168 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007. - № 6. – с.7-11.

 11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // ВВРУ. – 2001. - № 5.

 12. Про грошову реформу в Україні: Указ Президента України від 25.08.1996 № 762/96 // Урядовий кур‘єр. – 29.08.96. – № 161.

 13. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 1996. - № 51.

 14. Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку в Україні: Указ Президента України від 26.03.2001р. №198/2001 // Урядовий кур‘єр. – 2001. - № 60.

 15. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-ХІV(із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 23.07.99. - № 29.

 16. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 № 710/97-ВР (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 13.04.98. - № 15.

 17. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2374-ІІІ (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2001. - № 24.

 18. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2001. - № 29.

 19. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.1993 № 15-93 // ВВРУ. – 1993. - № 17.

 20. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР (із змінами та доповненнями) // ВВРУ від 17.04.98. - № 16.

 21. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ // ВВРУ. – 2002. - № 1.

 22. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006. - № 3480 // ВВРУ. – 2006. - № 31.

 23. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. – 2003. - №№ 40-44.

 24. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит. Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

 25. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті. – Л.: Каменяр, 2000.

 26. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: АО “Финстатинформ”, 1995.

 27. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

 28. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. К.: Лібра, 1998.

 29. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навчально-методичний посібник. Видання четверте, змінене та доповнене. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001.

 30. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні // Вісник НБУ. – 2007. - № 5. – с.12-22.

 31. Гроші та кредит: Підручник / За ред. професора Б.С.Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999.

 32. Гроші та кредит: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. /М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

 33. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2001.

 34. Костіна Н.І.Гроші та грошова політика: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2001.

 35. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – видання четверте, перероб. та допов. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2002.

 36. Общая теория денег и кредита. / Под ред. Е.Ф.Жукова. - М.: Банки и биржи, 1995.

 37. Общая теория финансов: Учебник / Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др./ Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995. – 256с.

 38. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посіб. – 2-ге вид., доп. І перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240с.

 39. Основні засади грошово-кредитної політики на 2008 р. // Фінансовий ринок України. – Київ, 2008. - № 1. – с. 3-10.

 40. Основы банковского дела / Под ред. А.Н.Мороза. - К.: Либра, 1994.

 41. Савлук М.І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України // Фінанси України. – 1997. – № 2.

 42. Савлук М.І.Особливості формування та роль попиту на гроші в грошово-кредитній політиці України // Стратегія соціально-економічного розвитку України та пріоритети грошово-кредитної політики. – Київ, 2007. – с. 87-90.

 43. Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах / Гл. редактор Н.В.Гаретовский. – М.: Финансы и статистика, 1988.

 44. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Навч. посібник. / Л.О. Дробозіна та ін. : Під ред. проф. Л.О. Дробозіної. Видавнича агенція “Вертекс”, 2001. – 352с.

 45. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 1992.

 46. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 2-ге видання, перероблений і доповнений. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999.

 47. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – 3-тє вид. – К.: товариство “Знання”, 2002. – 255с.

 48. Войтюк Д. Грошові потоки: класифікація та вплив на грошову масу і грошову базу // Економіка України. – 1999. – № 5. – С. 22-30.

 49. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. Навчальний посібник. Львів. Видавництво “Центр Європи” 1997. – 208с.

 50. Грищенко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати // Економіка України. – 1999. – № 2. – С. 62 – 67.

 51. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник /За ред. Б.Л. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 52. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.

 53. Деньги кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учебное пособие для вузов/под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – М.: НИТИ – ДАНА, 2001. – 310с.

 54. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання - Прес, 2002. – 214с.

 55. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В.Мочерний (від. ред) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. – 864 с.

 56. Жуков Е.Р. Ценные бумаги и фондовые рынки. Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

 57. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге вид., випр. та доп. – Л.: Центр Європи, 1997. – 576с.

 58. Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.

 59. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навч. посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336с.

 60. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 2002. – 215с.

 61. Марфунин А.С. История золота. М.:Наука, 1987.

 62. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – Переклад з англійської. – К.: Основи, 1999.

 63. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. – № 12.

 64. Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 158 с.

 65. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: “Все для Вас”, 1993.

 66. Фінанси: Навч. посіб. / В.С.Загорський О.Д.Вовчак, І.Г.Благун, І.Р.Чуй. – К.: Знання, 2006. – 247 с.

Посилання на джерела у мережі Інтернет

www.bank.gov.ua

www.liga.net

www.ligazakon.ua/

www.minfin.gov.ua/

www.mvf.ru

www.publications.worldbank.org

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]