Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indz4.doc
Скачиваний:
89
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
941.57 Кб
Скачать

4

Міністерство фінансів україни

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Індивідуальна робота

Виконала студентка

Групи ФМ-06

Кушнір Т.С.

Дніпропетровськ – 2011

ЗМІСТ

  1. Тема 3. Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві 3

  2. Тема 4. Управління основним капіталом підприємства 19

  3. Тема 5. Управління оборотним капіталом підприємства 27

  4. Тема 6. Оцінка фінансового стану підприємства та перспективи його зміцнення42

  5. Тема 7. Фінансове планування діяльності підприємства 57

Тема 3

Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві

3.1. Аналіз складу фінансових результатів підприємства.

Оскільки базою для дослідження є фінансово-господарська діяльність ПрАТ «Видавництво «Зоря»», необхідно розглянути та проаналізувати склад фінансових результатів даного підприємства.

Для цього, з використанням фінансової звітності за останні три роки (2008-2010рр.), зокрема форми «Звіт про фінансові результати», дослідимо динаміку складових фінансових результатів видавництва та темпи їхнього росту. Дані розрахунків представлені в таблиці 3.1.1..

Відповідно до результатів розрахунків та даних звітності, за останні три роки Видавництво не мало чистого прибутку, що обумовлено дією як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Чисті збитки становлять на 2010р. 1125 тис. грн., що на 1717 тис (на 39,58%)більше ніж у 2009р.; у сумі виручки від реалізації чистий збиток становить 21,01%, 17,09%, та 6,80% відповідно у 2008, 2009 та 2010 роках. Станом на 2010р. збитки зменшились на 39,58% порівняно з 2009р. та мають темп росту -60,42%, що є позитивною тенденцією, оскільки свідчить про поступове покращення стану підприємства.

Якщо говорити про процес формування фінансового результату на підприємстві, то чиста виручка від реалізації майже повністю йде на покриття собівартості продукції, проте спостерігається тенденція до збільшення валового прибутку, що залишається після її покриття.

Фінансовий результат від операційної діяльності у 2010р. складає -813 тис. грн., що на 1882 тис. грн більше, ніж у 2009 (-2695 тис. грн.). Темп зменшення збитків з операційної діяльності складає 69,83%, коли темп росту заборгованості ще в 2008р. складав 101,05%.

Видавництво не має надзвичайних доходів чи витрат, не має доходу від участі в капіталі, не отримує прибутку від впливу інфляції або переоцінки активів та не є платником акцизного збору.

Податковий тягар видавництва складається з ПДВ, який з 2008 по 2010рр. збільшився на 317 тис. грн. і складає 2075 тис. з темпом росту 2,88% у 2010 р.; та податку на прибуток від звичайної діяльності, який у 2008р. склав -157 тис. грн, а в 2010р. -58 тис. грн., що складає близько 1% та 0,35% у складі виручки від реалізації продукції і є податковим кредитом підприємству.

Операційні витрати мають тенденцію до збільшення протягом 2008-2009 рр. зі спадом у 2010р., як видно з таблиці 3.1.2.. Значно збільшились протягом аналізованого періоду матеріальні затрати – на 4715 тис. грн. з 2008 по 2010рр., збільшившись в 2010р. в 0,513 разів.

Інші елементи операційних витрат зменшуються, чим зумовлюють загальний ефект – зменшення операційних витрат з 2009 на 2010рр. на 700 тис. грн, склавши 95,7% витрат попереднього року.

Починаючи з 2008р. спостерігався стрибок у сумі амортизації, пов`язаний зі швидким зношенням обладнання, а з 2009р. сума амортизації зменшується на 6 тис. грн.

Скорочуються відрахування на соціальні заходи порівняно з 2009 роком на 769 тис. грн.(52% від попереднього року).

У видавництва зменшується чистий прибуток на одну просту акцію. Якщо в 2008 він складав 118 грн, то у 2010р. складає лише 45 грн. на просту акцію. У 2009-2010рр. наявний темп росту прибутковості акцій -60,53%, що є негативною тенденцією для підприємства.

Найбільший вплив на формування фінансового результату підприємства здійснює операційна діяльність підприємства, собівартість продукції та адміністративні витрати. Окрім чистого прибутку на підприємстві утворюється балансовий прибуток.

Таблиця № 3.1.1.

Аналіз складу фінансових результатів ПрАТ «Видавництво «Зоря»» за 2008-2010рр.

Питома вага статей у доходах від реалізації, %

Відхилення

Темп росту, %

абсолютне, тис.грн

відносне, %

Стаття

джерело

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2009 від 2008

2010 від 2009

2009

2010

2009- 2008

2010 - 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

14091

16631

16540

100,00

100,00

100,00

2540,00

-91,00

118,03

99,45

18,03

-0,55

Податок на додану вартість

15

1758

2017

2075

12,48

12,13

12,55

259,00

58,00

114,73

102,88

14,73

2,88

Інші вирахування з доходу

30

-274

-36

-20

-1,94

-0,22

-0,12

238,00

16,00

13,14

55,56

-86,86

-44,44

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

12059

14578

14445

85,58

87,66

87,33

2519,00

-133,00

120,89

99,09

20,89

-0,91

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-11233

-14113

-12836

-79,72

-84,86

-77,61

-2880,00

1277,00

125,64

90,95

25,64

-9,05

Валовий прибуток:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- прибуток

050

826

465

1609

5,86

2,80

9,73

-361,00

1144,00

56,30

346,02

-43,70

246,02

- збиток

055

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші операційні доходи

060

1449

2208

1373

10,28

13,28

8,30

759,00

-835,00

152,38

62,18

52,38

-37,82

Адміністративні витрати

070

-3140

-3224

-2184

-22,28

-19,39

-13,20

-84,00

1040,00

102,68

67,74

2,68

-32,26

Витрати на збут

080

-527

-250

-585

-3,74

-1,50

-3,54

277,00

-335,00

47,44

234,00

-52,56

134,00

Інші операційні витрати

090

-1275

-1894

-1026

-9,05

-11,39

-6,20

-619,00

868,00

148,55

54,17

48,55

-45,83

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- збиток

105

-2667

-2695

-813

-18,93

-16,20

-4,92

-28,00

1882,00

101,05

30,17

1,05

-69,83

Інші фінансові доходи

120

0

1

1

0,00

0,01

0,01

1,00

0,00

100,00

0,00

Інші доходи

130

24

684

2

0,17

4,11

0,01

660,00

-682,00

2850,00

0,29

2750,00

-99,71

Фінансові витрати

140

-114

-147

-214

-0,81

-0,88

-1,29

-33,00

-67,00

128,95

145,58

28,95

45,58

Інші витрати

160

-47

-685

-43

-0,33

-4,12

-0,26

-638,00

642,00

1457,45

6,28

1357,45

-93,72

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- збиток

175

-2804

-2842

-1067

-19,90

-17,09

-6,45

-38,00

1775,00

101,36

37,54

1,36

-62,46

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-157

0

-58

-1,11

0,00

-0,35

157,00

-58,00

0,00

-100,00

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- збиток

195

-2961

-2842

-1125

-21,01

-17,09

-6,80

119,00

1717,00

95,98

39,58

-4,02

-60,42

Чистий:

- прибуток

220

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- збиток

225

-2961

-2842

-1125

-21,01

-17,09

-6,80

119,00

1717,00

95,98

39,58

-4,02

-60,42

Таблиця № 3.1.2.

Зміна операційних витрат ПрАТ «Видавництво «Зоря»» за 2008-2010рр.

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Код рядка

2008

2009

2010

Питома вага статей у доходах від реалізації, %

Абсолютне відхилення, тис.грн

Відносне відхилення, %

Темп росту, %

Найменування показника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні затрати

230

4403

6032

9118

31,25

36,27

55,13

1629,00

3086,00

137,00

151,16

37,00

51,16

Витрати на оплату праці

240

4321

4172

1890

30,66

25,09

11,43

-149,00

-2282,00

96,55

45,30

-3,45

-54,70

Відрахування на соціальні заходи

250

135

1603

834

0,96

9,64

5,04

1468,00

-769,00

1187,41

52,03

1087,41

-47,97

Амортизація

260

1516

1697

1691

10,76

10,20

10,22

181,00

-6,00

111,94

99,65

11,94

-0,35

Інші операційни витрати

270

2746

2968

2239

19,49

17,85

13,54

222,00

-729,00

108,08

75,44

8,08

-24,56

Разом

280

14621

16472

15772

103,76

99,04

95,36

1851,00

-700,00

112,66

95,75

12,66

-4,25

Таблиця 3.1.3.

Аналіз структури доходів ПрАТ «Видавництво «Зоря»» за 2008-2010рр., тис. грн

Показники

2008

2010

Відхилення

Темп зростання, %

сума

питома вага,%

за планом

фактично

від плану

від минулого року

сума

питома вага, %

Дохід (виручка) від реалізації продукції

14091

90,68

16074

16631

92,37

557

2540

18,03

Операційні доходи

1449

9,32

1460

1373

7,63

-87

-76

-5,24

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

-

Інші фінансові доходи

0

0

2

1

0,01

-1

1

-

Усього доходів

15540

100

17536

18005

100

469

2465

15,86

Згідно з розрахунками, наведеними у таблиці, можна сказати, що за період 2008-2010рр. доходи у складі фінансових результатів збільшились на 15,86%, дохід від реалізації продукції зріс на 18,03%, а операційні доходи зменшились на 5,24% порівняно 2008 роком. Питома вага доходу від реалізації у доходах збільшилась до 92,4% з одночасним зменшенням питомої ваги інших елементів доходів у фінансових результатах Видавництва. Якщо порівнювати фактичні показники з плановими, то спостерігається перевиконання плану по обсягу виручки внаслідок зміни цін та обсягів виробництва, а по інших доходах йде недовиконання планових показників з певних внутрішніх та зовнішніх причин.

Необхідно шукати резерви для збільшення доходів видавництва, щоб мати змогу покривати витрати, наведені в таблиці 3.1.4.

Таблиця 3.1.4

Аналіз структури витрат ПрАТ «Видавництво «Зоря»» за 2008-2010рр., тис. грн..

Показники

За 2008 рік

За 2010р.

Відхилення

Темп зростання, %

 

фактично

сума, тис.грн.

питома вага,%

за планом, тис.грн.

сума, тис.грн.

питома вага,%

від плану

від минулого року

Податок на додану вартість

1758

9,49

2070

2075

10,90

5

317

18,03

Інші відрахування з доходу

274

1,48

13

20

0,11

7

-254

-92,70

Собівартість реалізованої продукції

11233

60,64

13500

12836

67,41

-664

1603

14,27

Адміністративні витрати

3140

16,95

3300

2184

11,47

-1116

-956

-30,45

Витрати на збут

527

2,84

235

585

3,07

350

58

11,01

Інші операційні витрати

1275

6,88

11279

1026

5,39

-10253

-249

-19,53

Фінансові витрати

114

0,62

204

214

1,12

10

100

87,72

Інші втрати

47

0,25

500

43

0,23

-457

-4

-8,51

Податок на прибуток від звичайної діяльності

157

0,85

140

58

0,30

-82

-99

-63,06

Усього витрат і відрахувань

18525

100

31241

19041

100

-12200

516

2,79

Згідно з наведеними в таблиці 3.1.4. розрахунками, за період 2008-2010рр. загальна сума витрат та відрахувань видавництва була менше від запланованої, проте більша частина витрат перевищує показники 2008 року. Зокрема, перевищеними є витрати по податку на прибуток (зросли на 18%), собівартість – зросла на 14,27%, витрати на збут зросли на 11%, фінансові витрати – на 87,7%. Інші елементи витрат зменшились порівняно з 2008р.: відрахування доходу – на 92,7%, адміністративні витрати зменшились на 30,45%, інші операційні витрати - на 19,53%, податок на прибуток зменшився на 63,1%, інші витрати – на 8,5%. Це є позитивною тенденцією, оскільки створює додатковий резерв коштів для покриття термінових витрат і збитків Видавництва. Проте, в підсумку зберігається зростання сукупних витрат на 2,8% та збільшення витрат. Хоча, плановий показник і не був перевищений.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]