Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_ukrayinskoyi_kulturi_Den_2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Навчально – методичний посібник

Дніпропетровськ - 2010

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Кафедра гуманітарних дисциплін

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Навчально – методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

Дніпропетровськ – 2010

ББК 71.0

Ч 57 Чечельницька Г.В., Черба В.М.

Історія української культури: Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 150 с.

Навчально-методичний посібник розроблений за програмою з дисципліни «Історія української культури», затвердженої ректором Дніпропетровської державної фінансової академії, 2009р.

Навчально-методичний посібник містить структуру програми навчального курсу, програму навчальної дисципліни, розподіл балів, які присвоюються студентам, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, список рекомендованої літератури.

Автори:

Г.В. Чечельницька –

В.М. Черба -

канд. іст. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

ст. викладач кафедри гуманітарних наук Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

М.Г. Мурашкін -

В.О. Гузенко -

д.філософ.н., професор кафедри Придніпровської державної академії будівництва та архитектури

канд. філос. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за

випуск: В.П. Капітон – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено на

засіданні Вченої ради

факультету управління

персоналом та економіки праці

Протокол 6 від 29.032010 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

Протокол № 9 від 12.03.2010р.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

4

1. Програма навчальної дисципліни

6

2. Зміст навчальної дисципліни

10

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

13

4. Методичні рекомендації до семінарських занять

86

5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

131

6. Підсумковий контроль

133

6.1. Оцінювання знань студентів

133

6.2. Питання до модульного контролю № 1

145

6.3. Питання до модульного контролю №2

146

6.4. Питання до письмового іспиту

147

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

149

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]