Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Informatika_2015_1_kurs_1_sem_DF.pdf
Скачиваний:
53
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.62 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ІНФОРМАТИКА

Частина 1

Навчально – методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ – 2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ІНФОРМАТИКА

Навчально – методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

(Частина 1)

Дніпропетровськ – 2014

ББК 32.81

Інформатика.: В 3-х ч. Ч.1: навчально-методичний посібник для

І74 студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014. – 128 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи, список рекомендованої літератури.

Посібник укладено за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Автори-

Т.М. Рудянова

- кандидат фізико-математичних

наук,

укладачі:

 

доцент кафедри математичного моделювання

 

 

та інформаційних систем в економіці

 

 

Дніпропетровської

державної

фінансової

 

 

академії

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Л. Кондрус

- старший викладач кафедри математичного

 

 

моделювання та інформаційних систем в

 

 

економіці

Дніпропетровської

державної

Рецензенти:

 

фінансової академії

 

 

 

 

Л.В. Рибальченко

- кандидат економічних наук,

доцент

 

 

кафедри

математичного

моделювання

та

 

 

інформаційних

систем

в

економіці

 

 

Дніпропетровської державної

фінансової

 

 

академії

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Чупілко

-

кандидат технічних наук, доцент кафедри

 

 

математичного

 

моделювання

 

та

 

 

інформаційних

 

систем

в

економіці

 

 

Дніпропетровської

державної

фінансової

Відповідальний О.А. Рядно

академії

 

 

 

 

 

 

 

-

завідувач

кафедри

математичного

за випуск:

 

моделювання

та

інформаційних

систем

в

 

 

економіці

Дніпропетровської

державної

 

 

фінансової академії

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено науково-

методичною комісією економічного факультету Протокол № __ від ___.___.2014 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Протокол № 11 від 16.06. 2014 р.

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА...................................................................................................

4

1.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ..........................................

5

2.

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ..........................................................................................................

15

3.

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ..........................................................................................................

55

Практичне заняття № 1 .................................................................................

55

Практичне заняття № 2 .................................................................................

61

Практичне заняття № 3 .................................................................................

66

Практичне заняття № 4 .................................................................................

69

Практичне заняття № 5 .................................................................................

72

Практичне заняття № 6 .................................................................................

75

Практичне заняття № 7-8 ..............................................................................

81

Практичне заняття № 9 .................................................................................

87

Практичне заняття № 10 ...............................................................................

92

Практичне заняття № 11 ...............................................................................

93

Практичне заняття № 12 ..............................................................................

97

Практичне заняття № 13 ............................................................................

101

Практичне заняття № 14 ............................................................................

105

Практичне заняття № 15 ............................................................................

109

4.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ЇХ ВИКОНАННЯ..................................................................................

110

5.

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ.........................................................................

114

6.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....................

Ошибка! Закладка не

определена.

 

ДОДАТКИ………………………………………………………………… 120

3

ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна ”Інформатика” відноситься до нормативної частини циклу природно-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво».

Дисципліна ”Інформатика” вивчається студентами протягом трьох семестрів. Матеріал дисципліни засвоюється студентами під час лекційних, практичних занять і самостійної та індивідуальної роботи. Формою підсумкового контролю є поточний модульний контроль та іспит.

Метою пропонованого навчально-методичного посібника є допомога студентам в оволодінні системою знань і вмінь використання сучасних інформаційних технологій.

У рекомендаціях до самостійної роботи за всіма темами навчальної програми надається рекомендуємий план вивчення теми, довідковий матеріал, який включає основні теоретичні положення, необхідні для засвоєння матеріалу теми, наводяться приклади, пропонуються завдання для самостійного виконання, питання для самоконтролю. За більш детальним теоретичним матеріалом та практичними прикладами треба звернутися до літератури, яка запропонована в кінці методичних рекомендацій до теми.

В посібнику надано методичні рекомендації до практичних занять, де кожного заняття наводяться план роботи над завданням, методичні рекомендації до виконання, контрольні завдання, бібліографічний список.

Для індивідуальної роботи пропонуються науково-дослідніцькі завдання.

Протягом навчання проводиться контроль у формі практичних завдань, які студенти виконують на комп’ютері самостійно, та у формі комп’ютерного тестування.

Посібник розроблено у відповідності до програми навчальної дисципліни ”Інформатика”, яка відповідає галузевим стандартам освіти з підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» з урахуванням організації навчального процесу за кредитномодульною системою.

4

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА»

Навчальна дисципліна ”Інформатика” відноситься до нормативної частини циклу природно-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво».

Метою навчальної дисципліни ”Інформатика” є формування знань з теоретичних основ інформатики, інформаційних технологій, принципів побудови сучасних та перспективних електронних обчислювальних машин, формування вмінь розв’язання економічних задач засобами прикладного програмного комплексу Microsoft Office та користуватися послугами комп’ютерних мереж.

Завданнями дисципліни є вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем оброблення даних та систем програмування для персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж під час дослідження соціальноекономічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні:

-здатність розуміти теоретичні засади інформатики;

-здатність розуміти еволюцію, стан та перспективи розвитку компонентів інформатики;

-здатність розуміти систему принципів оброблення економічної інформації;

-здатність збирати, досліджувати, перевіряти, оцінювати та використовувати економічну інформацію;

-здатність орієнтуватися в системі організації комп'ютерної безпеки та захисту інформації;

-здатність логічно, доступно й ефектно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її подання;

-здатність самостійно здійснювати роботу із структурованими документами та базами даних;

-здатність приймати обґрунтовані та законні рішення, грамотно складати електронні документи під час дослідження соціальноекономічних систем та розв'язування задач фахового спрямування;

5

-здатність використовувати комп'ютерні технології для розв’язання фінансово-економічних проблем.

Міжособистісні:

-здатність працювати у команді,

-здатність брати соціальні та етичні зобов'язані при прийнятті рішень.

Системні:

-здатність застосовувати знання на практиці,

-здатність за допомогою інформаційних технологій досліджувати та моделювати економічні процеси, приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення оптимального вибору за наявності альтернативних можливостей,

-здатність користуватися комп'ютерною технікою та мережними технологіями у майбутній професійної діяльності;

-здібність адаптуватись до нових ситуацій та отримувати нові знання,

-здатність до ініціативи і підприємництва,

-здатність обґрунтовувати застосування вибраних методів під час прийняття оптимальних рішень,

-прагнення до успіху.

Спеціальні:

-здатність доцільно використовувати інформаційні технології діяльності у галузі економіки та підприємництва,

-здатність продемонструвати творчий підхід у дослідженні економічної системи за допомогою обраних інформаційних технологій в умовах інформаційного суспільства.

6

Зміст навчальної дисципліни "ІНФОРМАТИКА"

МОДУЛЬ І. Сучасні комп’ютерні технології оброблення даних

Змістовий модуль 1. Системне забезпечення інформаційних процесів

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ

Предмет інформатики. Теоретичний фундамент інформатики. Інформатика й інформаційні технології. Роль інформатики у сучасному суспільстві. Прикладні задачі інформатики. Економічна інформація та економічна інформатика. Інформаційна система: структура, склад та компоненти системи.

Історія розвитку, класифікація та покоління обчислювальної техніки.

Задачі економічної інформатики на сучасному етапі. Перспективи розвитку інформаційних технологій

ТЕМА 2. АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Призначення, структура і класифікація технічних засобів інформаційних систем. Особливості структури, конструкції персональних комп’ютерів. Вибір конфігурації персональних комп’ютерів.

Класифікація програмного забезпечення. Еволюція розвитку програмного забезпечення та інструментальних засобів програмування, їх порівняльна характеристика.

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Призначення та функції операційних системи. Історія розвитку операційних систем.

Характеристика операційної системи Windows . Встановлення Windows . Файлова система. Інтерфейс користувача Windows . Властивості об’єктів

Windows .

Основні прийоми роботи в середовищі Windows : запуск програм, керування папками, файлами та ярликами. Робота з дисками. Пошук файлів, папок, комп’ютерів. Прикладні програми Windows. Панель управління. Встановлення обладнання. Встановлення та знищення програм. Оновлення програм. Встановлення та знищення компонентів

7

Windows. Робота в мережі. Адміністрування Windows . Управління задачами та процесами. Службові програми.

ТЕМА 4. СЕРВІСНІ ПРОГРАМИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА

Комп'ютерні віруси та антивірусні програми. Робота з антивірусними програмами в середовищі Windows . Програма-детектор

Anti Viral Toolkit Pro (AVP).

Операційні оболонки Total Commander, FAR і їх практичне використання.

Архівація даних. Робота з програмами - архіваторами Win Zip, Win Rar та ін.

Змістовий модуль № 2. Прикладні програмні засоби роботи зі структурованими документами

ТЕМА 5 MICROSOFT OFFICE. РЕДАКТОР ТЕКСТІВ WORD.

Характеристика програми Microsoft Word. Склад та призначення елементів вікна Word. Огляд меню.

Створення, збереження, пошук та завантаження текстових документів. Перевірка правопису, використання тезаурусу. Вставлення і редагування тексту, спеціальних знаків. Операції з абзацами та фрагментами тексту: розбиття тексту на стовпчики, установлення виносок, створення та упорядкування списків-бюлетенів нумерованих та ієрархічних, створення та використання автотексту. Форматування тексту, абзаців. Встановлення параметрів сторінки (орієнтація, поля, верхній та нижній колонтитули, нумерація сторінок). Робота з кількома документами одночасно. Робота з великими документами. Таблиці: створення, оброблення, форматування, сортування, обчислення. Редактор формул: запуск, створення та редагування формул. Створення гіперпосилань на інші документи.

Робота з графікою. Створення, вставлення ілюстрацій, створення об’єктів WordArt. Створення документів за допомогою шаблонів. Друк документів.

Ділова документація: вимоги до оформлення, правила оформлення реквізитів, шаблони документів, стилі форматування. Створення стилів користувача. Створювання форм.

Сумісна робота над документом. Захист конфіденціальної інформації. Створення документів для мережі. Створення серійних листів та наклейок.

8

Зміна власних режимів роботи, створення макросів й установлення значень основних параметрів середовищ Word.

Створення поштової кореспонденції, використання сучасних засобів зв’язку (факсів, електронної пошти та Internet). Використання процедур автоформатування, автотексту, текстових спец ефектів і т. ін. Настроювання меню та панелів інструментів.

ТЕМА 6. MICROSOFT ОFFICE. ПРОГРАМА POWER POINT

Поняття та класифікація комп’ютерних презентацій. Види презентацій: зі сценарієм, інтерактивне, автоматичне. Типи презентацій: торгові, маркетингові, навчальні, корпоративні.

Методи і способи організації слайдових і потокових презентацій. Принципи відтворення графічної, аудіота відеоінформації, поняття про комп’ютерну анімацію, принципи дизайну складових елементів презентацій.

Створення мультимедійних презентацій засобами MS Power Point. Основні способи створення презентації. Настроювання параметрів презентацій та їх складових.

Вставлення таблиць, діаграм, рисунків, звуків, фільмів. Використання гіперпосилань. Ефекти анімації. Завдання інтервалів часу показу слайдів. Керування показом презентації.

ТЕМА 7. MICROSOFT OFFICE. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР EXCEL

Загальна характеристика табличного процесора, структура вікна MS Excel. Об’єкти MS Excel. Типи даних в електронних таблицях.

Типові операції редагування даних електронної таблиці. Форматування даних електронної таблиці. Встановлення параметрів сторінки: нумерація сторінок; вставка колонтитулів. Попередній перегляд та друк таблиць.

Керування файлами (книгами) в середовищі MS Excel. Поняття про принципи роботи з функціями і формулами. Табличні обчислення, функції та інформаційні зв’язки між таблицями, групові імена. Створення та оформлення діаграм. Типові операції редагування та форматування об’єктів діаграми.

Поняття про бази даних (список) у середовищі MS Excel, обмеження та особливості створення і використання. Типові операції роботи з базами даних MS Excel. Впорядкування (сортування) та пошук даних в базі.

9

Використання форм для введення та редагування даних бази. Типи та технологія встановлення фільтрів. Функції обробки таблиць як бази даних і правила їх використання. Використання функцій.

Розрахунок загальних підсумків в базах даних і таблицях з використанням команд меню „Данные”. Вставлення загальних підсумків на лист з використанням команди „Итоги”. Підведення підсумків за допомогою команди „Группа и структура”. Підведення підсумків заданими декількох таблиць з використанням команди „Консолидация”.

Робота з зовнішніми базами даних: експорт та імпорт даних, проблеми інформаційної сумісності.

Аналіз даних у середовищі MS Excel з використанням „Мастера сводных таблиц”. Технологія створення макету та налагодження параметрів зведеної таблиці. Операції редагування та форматування об’єктів зведеної таблиці. Використання підсумків, формул та діаграм в зведених таблицях.

Апарат економіко-математичної обробки та аналізу даних в середовищі MS Excel: математичні, статистичні, фінансові функції.

Аналіз даних в Excel: фінансовий аналіз, статистичний аналіз, аналіз типу „А що, коли...”. Аналіз даних з використанням апарату „Подбор параметров” та „Поиск решений”. Розв’язання прикладних задач. Обмін інформацією між додатками Microsoft Оffice.

ТЕМА 8. ОСНОВИ ОФІСНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. VISUAL BASIC FOR

APPLICATION

Поняття про обчислювальний процес. Типові види обчислювальних процесів та їх особливості. Етапи підготовки та організації розв’язання задач на комп’ютері. Поняття про задачу, її організаційно-економічну сутність, формалізація, постановка і алгоритмізація.

Поняття про алгоритм. Основні властивості алгоритмів. Форми запису алгоритмів: неформальна мова і логічні схеми. Основні типи блоків, що використовуються в схемах алгоритмів. Основні конструкції структурного програмування і їх відображення за допомогою логічних схем: конструкція вибору; цикли за умовами; цикли за лічильниками.

Поняття програми, мови програмування, синтаксису і семантики даних. Поняття про середовище програмування, транслятор і компілятор.

Візуальне середовище програмування. Елементи вікна середовища програмування. Керування профілем користувача. Додавання кількох рядків коду до обробника події клацання кнопки, їх аналіз. Поняття

10

форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події.

Поняття оператора. Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних. Структура й складові елементи програм, записаних мовою Visual Basic.

Розробка й застосування форм. Настроювання атрибутів форм. Елементи керування та їхні атрибути. Поняття про події, їх активізацію та обробку. Використання вікон повідомлень. Поняття про об’єкт, властивості об’єкта.

Поняття змінної і константи. Поняття ідентифікатора. Типи даних у мові Visual Basic. Оголошення змінних. Надання змінним значень, вікно введення, оператор присвоювання. Використання змінних. Об’єкти, пов’язані з елементи керування та стандартні методи цих об’єктів.

Арифметичні, логічні й рядкові операції, а також операції порівняння в мові Visual Basic. Основні правила побудови, обчислення та використання виразів. Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій у мові Visual Basic. Арифметичні й логічні операції. Операція порівняння та конкатенації рядків.

Формулювання умов. Алгоритмічна конструкція розгалуження.

Умовні оператори в мові Visual Basic: If…Then, If…Then…Else.

Оператор вибору Select Case. Виконання програм з розгалуженнями в покроковому режимі. Вкладені оператори розгалуження.

Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з постумовою та з передумовою. Оператори циклів у мові Visual Basic: For…Next, Do While…Loop, Do Until…Loop, Do…Loop While, Do…Loop Until, For Each… Аналіз виконання циклів у покроковому режимі. Обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел. Розв’язування задач, що потребують обчислень за ітеративними формулами. Вкладені цикли. Оператори переривання циклів. Розв’язування задач, що потребують комбінування циклічних операторів з операторами розгалуження.

Поняття підпрограми. Оголошення підпрограми, її тіло та оператор її виклику. Створення і виклик підпрограм у мові Visual Basic. Підпрограми з аргументами. Поняття локальної та глобальної змінної. Поняття процедури і функції. Створення й використання власних функцій. Вбудовані процедури й функції в мові Visual Basic: рядкові, перетворення типів даних, генератор псевдовипадкових чисел.

Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація

11

елементів. Уведення даних у масив та відображення його вмісту. Пошук даних у масиві. Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям. Вибирання елементів з масиву за певним критерієм. Злиття масивів. Стандартна функція сортування масиву. Двовимірні масиви. Операції зі стовпцями та рядками.

Змістовий модуль № 3. Мережні технології

ТЕМА 9. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Визначення, призначення, класифікація комп’ютерних мереж. Архітектура та принцип роботи комп'ютерної мережі, апаратні та

програмні засоби. Поняття протоколу. Семирівнева еталонна модель узагальненого мережевого протоколу. Передавання повідомлень у мережі: формування блоку, фрагмента, пакета та кадру. Модель «клієнтсервер».

ТЕМА 10. ЗАСТОСУВАННЯ INTERNET В ЕКОНОМІЦІ

Апаратні і програмні засоби Internet. Історія створення Інтернету. Протоколи TCP/IP. Послуги Інтернету. Підключення до Інтернету, вибір провайдера. Доступ користувачів до мережі Internet, система адресації у мережі Internet. Робота з браузером Microsoft Internet Explorer. Перегляд документів у World Wide Web (WWW). Визначення: гіпертекст, гіпермедіа, Web-сторінка, Webсайт (HTMLдокументи). Операції з файлами: завантаження, пряме відкриття та робота з файлами. Пошук даних у мережі.

Система електронної пошти. Ведення електронної кореспонденції: створення, відправлення повідомлень і відповідей на листи, пошук і накопичення адрес. Адресні книги. Приєднання файлу к повідомленню. Настроювання програми. Використання адресної книги, списків розсилки. Безкоштовні сервери електронної пошти. Етикет електронної переписки.

ТЕМА 11. СТВОРЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ВЕБ-СТОРІНОК

Основні поняття мови HTML. Поняття тегу й атрибуту Структурні теги документів HTML і форматування тексту. Колір фону і тексту, стилі і заголовки, списки, текстові ефекти, гіпертекстові посилання, графіка, таблиці, звук у HTML-документах. Основні правила дизайну при

12

оформленні HTML-документа. Підготовка електронної публікації у PDFформаті.

ТЕМА 12. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Класифікація загроз безпеці та вразливостей інформації в комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту інформації. Інтелектуальна власність, авторське право та комерційна таємниця. Стандарти інформаційної безпеки. Політика безпеки.

Загрози, що походять з Інтернету. Правила безпечної роботи в Інтернеті.

Призначення й використання брандмауера. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Cookie-файли, спливаючі вікна та потенційні загрози, пов’язані з їх використанням.

Поняття небажаного та шпигунського програмного забезпечення й способи захисту від нього. Захист від спаму. Фішинг.

Шифрування даних.

МОДУЛЬ ІІ.

Індивідуальне науково - дослідне завдання (ІНДЗ)

Змістовий модуль № 4. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

ТЕМА 13. MICROSOFT OFFICE. СУБД ACCESS

Загальна характеристика систем управління базами даних (СУБД). Основні визначення: дані, структура даних, база даних (БД), банк даних.

Реляційна модель даних. Основні поняття: реляційна таблиця, поле, запис, атрибут, схема відношень, типи зв’язків між таблицями.

Етапи роботи з базою даних: побудова інформаційно-логічної моделі даних, визначення структури БД, конструювання таблиць, створення схеми зв’язків, введення даних до таблиць, введення бази даних.

Загальна характеристика СУБД Microsoft ACCESS. Основні об’єкти СУБД MS ACCESS: таблиці, форми, запити, звіти, сторінки, макроси, модулі.

Вікно MS ACCESS, характеристика команд меню. Створення баз даних і таблиць, режими створення. Редагування структури таблиць.

13

Створення індексів полів. Введення даних до таблиць, створення схеми даних у базі. передача інформації у базу даних та з бази даних.

Конструювання форм і роботи з ними. Додавання у форму різних елементів керування. Конструювання багато сторінкових форм. Друкування форм.

Запити та їх застосування. Формування полів, що визначаються засобами запитів. Конструювання запитів різних типів.

Конструювання звітів. Розроблення багатотабличного звіту в режими Майстра.

Передача інформації у базу даних та з бази даних. Зв’язок з іншою базою даних. Обмін інформацією між додатками Microsoft Office.

ТЕМА 14. ПРОГРАМУВАННЯ НА МОВІ SQL

Основні поняття мови SQL. Опис SQL-інструкцій. Інструкції

SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE. Параметри From, Where, In, Group by, Having, Order by. Предикати All, Distinct і Distinctrow. Операція Inner join. Функції SQL-запитів. Функція Count, First/Last,

Min/Max, Avg, StDev/StDevP, Sum, Var/VarP.

МОДУЛЬ ІІІ.

Індивідуальне науково - дослідне завдання (ІНДЗ)

14

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]