Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indz4.doc
Скачиваний:
90
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
941.57 Кб
Скачать

6.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.

Аналіз ліквідності та платоспроможності ПрАТ «Видавництво «Зоря» з 2008 по 2010 роки наведений нижче в таблиці 6.3.1.:

З вище наведених розрахунків можемо констатувати наступні висновки щодо стану ліквідності та платоспроможності підприємства:

1. Відповідно до динаміки коефіцієнта загальної (поточної) ліквідності, який має динаміку до зменшення з 2008 по 2010 роки можемо констатувати, що на підприємстві відчувається недостача обігових коштів для погашення боргів протягом року. Відповідно коефіцієнт загальної ліквідності в 2008 році = 1,48, в 2009 = 0,9 і в 2010 = 0,9.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності на підприємстві має динаміку до зростання з 2008 по 2009 роки та падіння в 2010 році. Відповідно з 2008 року він виріс з 1,21 на 0,12 та в 2009 становив 1,33. З 2009 року показник зменшився на -0,47 та становив 0,86. Це в свою чергу вказує на зменшення одиниць найбільш ліквідних активів, що припадають на одиницю термінових боргів. Крім негативно динаміки до зменшення за останній рік показник також не досягає нормативного значення.

Таблиця № 6.3.1

Аналіз ліквідності та платоспроможності ПрАТ «Видавництво «Зоря» з 2008 по 2010 роки

Показники

Формула

Джерело інформації

2008

2009

2010

Відхилення (2008-2009)

Відхилення (2009-2010)

Нормативне значення

Показники ліквідності та платоспроможності підприємства

1. Коефіцієнт загальної ліквідності

Поточні активи/Поточні пасиви

Ф. 1 260/620

1,48

0,90

0,90

-0,58

0,01

Збільшення, має бути > 1

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

Поточні активи-запаси/Поточні пасиви

Ф. 1 р. 620-(100+110+120+130+140)/Ф. 1 р.620

1,21

1,33

0,86

0,12

-0,47

Збільшення, норматив >=1

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти/Поточні зобов’язання

Ф. 1 (р. 220-240)/Ф. 1 р.620

0,03

0,04

0,01

0,01

-0,03

Збільшення, має бути 02 - 0,25

4. Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборг./Кредиторська заборг.

Ф.1 (р.160+170+180+190+200+210)/Ф. 1 (р.520+530+540)

1,08

0,46

0,56

-0,62

0,10

Збільшення

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на підприємстві за останні три роки має досить критичні значення (нижче норми) та динаміку до спадання за останній рік. В 2008 році даний показник мав значення 0,03, в 2009 – 0,04 і в 2010 знизився до 0,01 тоді як нормативне значення його має становити 0,2-0,25. Тож це вказує на те, що підприємство не готове негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

4. Показник співвідношення короткострокової кредиторської та дебіторської заборгованості на підприємстві в 2008 році становив 1,08. Протягом року він зменшився на -0,62 та на 2009 рік склав 0,46. А до 2010 року він збільшився на 0,10 та становив 0,56. Відповідно це вказує на те, що підприємство має повну можливість розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом року.

Показники ліквідності та платоспроможності видавництва є незадовільними за досліджуваний період, адже багато з них є нижче нормативу, не дивлячись на те що більшість з них на 2010 рік мають тенденцію до збільшення.

    1. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансової стійкості ПрАТ «Видавництво «Зоря» з 2008 по 2010 роки наведений нижче в таблиці 6.4.1.:

Таблиця № 6.4.1

Аналіз фінансової стійкості ПрАТ «Видавництво «Зоря» з 2008 по 2010 роки

Показники

Формула

Джерело інформації

2008

2009

2010

Відхилення (2008-2009)

Відхилення (2009-2010)

Нормативне значення

Показники фінансової стійкості підприємства

1. Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Власні оборотні кошти/Оборотні активи

Ф.1 (р.380-080)/(260+270)

0,23

-0,16

-0,15

-0,39

0,01

Збільшення

2. Маневреність робочого капіталу

Запаси/Робочий капітал

Ф. 1 (р.100+110+120+130+140)/(260+270-620-630)

13,43

-4,24

-4,47

-17,67

-0,23

Зменшення

3. Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

Власні обігові кошти/запаси

Ф. 1 (р. 380+430+080)/(100+110+120+130+140)

19,92

11,86

13,50

-8,06

1,64

Збільшення

4. Коефіцієнт фінансової автономії

Власний капітал/Валюту балансу

Ф. 1 р. 380/640

0,88

0,71

0,73

-0,18

0,02

Зменшення, має бути >=0,5

5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні оборотні кошти/Власний капітал

Ф. 1 р.(380-080)/380

0,04

-0,06

-0,05

-0,1

0,01

Зменшення, має бути >=0,5

6. Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал/Позиковий капітал

Ф.1 р.380/(480+620)

7,98

2,45

2,77

-5,53

0,32

Нормативне значення >0,8

7. Показник фінансового левериджу

Позиковий капітал/Власний капітал

Ф. 1( р.430+480+620+630)/Ф. 1р.380

0,13

0,42

0,37

0,29

-0,05

Зменшення, має бути <=0,25

8. Коефіцієнт фінансової стійкості

(Власний капітал+довгострокові зобов’язання)/Валюта балансу

Ф. 1( р.380+480)/Ф. 1р.640

0,89

0,71

0,74

-0,18

0,03

Нормативне значення 0,75 - 0,90

З вище наведених розрахунків можемо констатувати наступні висновки щодо стану фінансової стійкості підприємства:

1. Аналізуючи коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами можемо зазначити , що в період з 2008 по 2009 років він має динаміку до зменшення, а в 2010 дещо зріс. Так в 2008 році показник склав 0,23, в 2009 – -0,16, і в 2010 році становив -,015. З 2009 року значення коефіцієнта є набагато нижчим від нормативу, а це вказує на відсутність можливості у підприємства можливості перетворення активів у ліквідні кошти.

2. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу в 2008 році становив 13,43, в 2009 році зменшився до -4,24, а в 2010 зменшився до -4,47. Тобто загалом показник має тенденцію до зменшення і відповідно це вказує на зменшення частки запасів, тобто матеріальних виробничих активів у власних обігових коштах і крім того це обмежує свободу власними коштами підприємства.

3. Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів в 2008 році становив 19,92, в 2009 – 11,86 і в 2010 році складав 13,5. Відповідно можемо зазначити, що коефіцієнт має загальну динаміку до зростання з 2009 року і відповідно це вказує на те, що кількість запасів, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування.

4. Коефіцієнт фінансової автономії в 2008 році становив 0,88, у 2009 складав 0,71 і в 2010 становив 0,73. Тобто динаміка показника є досить неоднозначною: з 2008 по 2009 роки він зменшився, але з 2009 по 2010 зріс і крім того значення коефіцієнта на протязі трьох років, не дивлячись на його зменшення є більшим за нормативне значення. Тобто підприємство має повну можливість виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів і вказує на його незалежність від позикових джерел.

5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу з 2008 по 2010 роки має динаміку до зменшення та значення нижче нормативу. У 2008 він становив 0,04, у 2009 він зменшився до -0,06 і в 2010 році збільшився до -0,05. Дана динаміка вказує до різкого зменшення частки власних обігових коштів у власному капіталі.

6. Коефіцієнт фінансової стабільності на підприємстві в 2008 році становив 7,98, в 2007 – 2,45 і в 2010 склав 2,77. Тож, значення коефіцієнта за даний період має негативну тенденцію до зменшення та знаходиться нижче нормативу, а це відповідно вказує на те, що забезпеченість заборгованості власними коштами на підприємстві є недостатньою.

7. Показник фінансового левериджу на підприємстві має динаміку до зростання в період з 2008 по 2010 роки. За цей період його значення становили відповідно 0,13, 0,24 та 0,37, що відповідно вказує на залежність підприємства від довгострокових зобов’язань і вказує на підвищення фінансового ризику. Та не дивлячись на те, що коефіцієнт має негативну динаміку ще він в 2010 році вийшов за межі нормативу.

8. Коефіцієнт фінансової стійкості на підприємстві в 2008 році склав 0,89, в 2009 – 0,71 і в 2010 – 0,74. Дивлячись на ці значення можемо зазначити, що частка стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі значно зменшилась та за останні два роки значення показника вже є нижчим за нормативне.

Показники фінансової стійкості видавництва в більшості мають позитивне значення та динаміку станом на 2010 рік, в порівнянні з показниками 2009 та 2008 років.

    1. Аналіз показників ділової активності та ефективності роботи підприємства.

Аналіз показників ділової активності та ефективності роботи ПрАТ «Видавництво «Зоря» з 2008 по 2010 роки наведений нижче в таблиці 6.5.1.:

З вище наведених розрахунків можемо констатувати наступні висновки щодо стану ліквідності та платоспроможності підприємства:

1. Показник ресурсовіддачі на підприємстві на протязі 2008 – 2010 років має досить нерівномірну динаміку. Так, в 2008 році показник становив 0,39, в 2009 збільшився до 0,52, а в 2010 зменшився до 0,51. Тож, це вказує та те, що в період з 2008 по 2009 роки сума отриманої чистої виручки від реалізації продукції, що припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи збільшилась, а в період з 2009 по 2010 роки дещо зменшилась. Останні зміни показники є негативними для підприємства.

Таблиця № 6.5.1

Аналіз показників ділової активності та ефективності роботи ПрАТ «Видавництво «Зоря» з 2008 по 2010 роки

Показники

Формула

Джерело інформації

2007

2008

2009

Відхилення (2007-2008)

Відхилення (2008-2009)

Нормативне значення

Показники ділової активності та ефективності роботи підприємства

1. Ресурсовіддача

Виручка від реалізації продукції/Середньорічна вартість майна підприємства

Ф.2 р.035/ Ф.1 1/2(гр.3 280+гр. 4 280)

0,39

0,52

0,51

0,13

-0,01

Збільшення

2. Фондовіддача

Обсяг реалізованої продукції/Середньоріна вартість основних засобів

Ф.2 р.035/ Ф.1 1/2(гр.3 080+гр. 4 080)

0,48

0,65

0,68

0,17

0,03

Збільшення

3. Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Виручка від реалізації продукції/Середньорічна вартість оборотних коштів

Ф.2 р.035/ Ф.1 1/2(гр.3 260+270+гр. 4 260+270)

2,00

2,53

2,10

0,53

-0,43

Збільшення

4. Період одного обороту обігових коштів(днів)

360/Коефіцієнт оборотності обігових коштів

-

179,70

248,88

171,63

69,18

-77,25

Зменшення

5. Коефіцієнт оборотності запасів

Собівартість реалізованої продукції/Середньорічна вартість запасів

Ф.2 р.040/ Ф.1 1/2(гр.3 сум. З 100-140+гр. 4 100-140)

3,11

4,73

3,87

1,63

-0,86

Збільшення

6. Період одного обороту запасів(днів)

360/Коефіцієнт оборотності запасів

 -

115,86

76,07

92,92

-39,79

16,85

Зменшення

7. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації продукції/Середньорічна вартість чистої дебіт. Заборг.

Ф.2 р.035/ Ф.1 1/2(гр.3 160+гр. 160)

7,21

6,95

5,97

-0,26

-0,98

Збільшення

8. Період погашення дебіторської заборгованості(днів)

360/Коефіцієент оборотності дебіторської заборгованості

-

49,96

51,81

60,34

1,85

8,53

Зменшення

9. Коефіцієнт оборотності готової продукції

Виручка від реалізації продукції/Середньорічна вартість готової продукції

Ф.2 р.035/ Ф.1 1/2(гр.3 130+гр. 130)

6,57

12,35

14,69

5,78

2,34

Збільшення

2. Показник фондовіддачі в 2008 році на підприємстві становив 0,48, в 2009 він збільшився до 0,65, а в 2010 зменшився до 0,68. Це говорить про те, що в період з 2008 по 2010 рік кількість виручки, що припадає на одиницю основних виробничих фондів на підприємстві збільшилась. Дана динаміка є позитивною.

3. Коефіцієнт оборотності обігових коштів в 2008 році становив 2,00, в 2009 він виріс до 2,53, а в 2010 знизився до 2,10. Відповідно це вказує не те, що в період з 2008 по 2009 рік кількість оборотів обігових коштів значно збільшилась і кількість виручки, що припадає на одиницю обігових коштів. А в період з 2009 по 2010 рік зменшилась. Дана динаміка для підприємства є негативною.

4. Період одного обороту обігових коштів в 2008 році на підприємстві становив 180 днів, в 2009 році – 249 днів, в 2010 році – 172 дні. Відповідно це вказує на те, що середній період від витрачання коштів виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію значно зріс в період з 2008 по 2009 рік, і значно зменшився в період з 2009 по 2010 роки. Остання динаміка для підприємства є позитивною.

5. Коефіцієнт оборотності запасів на підприємства має дещо неоднозначну динаміку. В 2008 році він становив 3,11, в 2009 виріс до 4,73, а в 2010 знизився до 3,87. Тобто в період з 2008 по 2009 році кількість оборотів коштів, інвестованих у запаси збільшилась, а у період з 2009 по 2010 значно зменшилась.

6. Період одного обороту запасів на підприємстві в 2008 році становив 116 днів, в 2009 році – 76 днів, а в 2010 році – 93 дні. Тобто, в період з 2008 по 2009 роки період протягом якого запаси трансформуються в кошти в кошти зменшився і це добре. Та в період з 2009 по 2010 рік цей період зріс на 17 днів і це є негативною тенденцією для підприємства.

7. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на підприємстві має стрімку динаміку до зменшення. Так в 2008 році він становив 7,21, в 2009 зменшився до 6,95 і в 2010 році склав вже 5,97. Тобто протягом останніх трьох звітних років кількість разів у які виручка перевищує середню дебіторську заборгованість на підприємстві значно зменшилась.

8. Період погашення дебіторської заборгованості на підприємстві має динаміку до зростання. В 2008 році цей показник становив 50 днів, в 2009 році скал 52 дні, в 2010 році збільшився до 60 днів. Тож, період погашення дебіторської заборгованості на підприємстві значно зріс.

9. Коефіцієнт оборотності готової продукції на підприємстві в 2008 році становив 6,57, в 2009 році виріс до 12,36 і в 2010 зріс до 14,69. Тож, можемо зазначити, що в період з 2008 по 2010 роки кількість разів у які виручка перевищує середні запаси готової продукції мали динаміку до з збільшення.

Аналіз показників ділової активності та ефективності видавництва показав, що в даному аспекти підприємство знаходиться не зовсім доброму становищі адже більшість показників знаходяться нижче нормативного значення не дивлячись на те, що показники 2010 року є значно кращими в деяких аспектах в порівнянні з 2009 та 2008 роком.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]