Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indz4.doc
Скачиваний:
90
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
941.57 Кб
Скачать

3.4. Визначення впливу факторів на формування прибутку підприємства.

Для більш точного визначення факторів впливу на фінансовий результат необхідно провести факторний аналіз прибутку підприємства.

Визначимо вплив факторів на формування прибутку видавництва. Дані розрахунків наведені в таблиці 3.4.1.

В загальному вигляді на формування чистого прибутку на підприємстві впливають зміна цін, обсяг реалізованої продукції, обсяг виготовленої продукції, собівартість, витрати на збут, адміністративні витрати, фінансові доходи та витрати, податок на прибуток тощо.

Сформуємо зведену таблицю для факторного аналізу прибутку (таблиця 3.4.1.), з використанням якої можна буде оцінити динамку факторів за три роки та їх співвідношення.

Вплив факторів на прибуток можна представити у вигляді формули:

ЧП=В-С-АВ-ВЗ-ОВ+ФД-ФВ-ПП.

Тепер проаналізуємо вплив кожного з цих факторів на чистий прибуток підприємства.

Таблиця № 3.4.1.

Факторний аналіз прибутку ПрАТ «Видавництво «Зоря»» за 2008-2010рр.

Показники

Джерело

2008р.

2009р.

2010р.

Відхилення, тис.грн.

на 2009

на 2010

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (В)

035

12059

14578

14445

2519

-133

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (С)

040

-11233

-14113

-12836

-2880

1277

Адміністративні витрати (АВ)

070

-3140

-3224

-2184

-84

1040

Витрати на збут (ВЗ)

080

-527

-250

-585

277

-335

Інші операційні витрати (ОВ)

090

-1275

-1894

-1026

-619

868

Інші фінансові доходи (ФД)

120

0

1

1

1

0

Фінансові витрати (ФВ)

140

-114

-147

-214

-33

-67

Податок на прибуток від звичайної діяльності (ПП)

180

-157,4

0

-58

157

-58

Чистий прибуток/збиток (ЧП)

225

-2961

-2842

-1125

119

1717

Почнемо факторний аналіз з виручки. На виручку від реалізації впливають ціна продукції, питома вага виду продукції в загальному обсязі та кількість продукції, що реалізується. Таку залежність можна описати формулою:

В=Ц*ПВ*К,

де Ц – ціна продукції,

ПВ – питома вага або структура продукції,

К – кількість продукції, що реалізується.

Значущим фактором, вплив якого слід проаналізувати, є ціна продукції. З даних Держкомстату ми знаємо, що ціни зростали у 2008р. на 122,3%, у 2009 – на 112,3%, у 2010р. – на 109,1%. Відповідно, що індекс цін по цих роках становить 1,22 (2008), 1,12 (2009), 1,09 (2010). З розрахунків, наведених у таблиці 3.4.1. видно, що за 2009-2010рр. виручка зменшилась на 133 тис. грн.(ΔВ) Визначимо вплив на цю зміну цін:

ΔВц=В1-В1:Іц=14445-14445:1,09=1192,7 тис. грн.

Тобто, зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації на 1192,7 тис. грн.

Тепер розраховуємо, як впливає збільшення обсягу випуску на зміну виручки(ΔВцов): 14445:1,09-14578=13252-14578=-1325,7тис.грн.

Аналогічно розраховуємо вплив факторів на зміну собівартості продукції:

ΔСобщ=С1-С0=12836-14113=-1277 тис. грн.

Станом на 2010р. собівартість виробництва зменшилась. Припустимо, що зміна собівартості відбулась під впливом зміни цін., тоді:

ΔСц=С1-С1:Іц= 1059,9 тис. грн.

Собівартість за рахунок зміни обсягу випуску зміниться на:

ΔСОВ =С1:Іц-С0= -2336,9 тис. грн.

Відповідно, за рахунок зміни випуску продукції собівартість зменшилась на 2336,9 тис. грн., а за рахунок зміни цін – зросла на 1059,9 тис. грн.

Як ми бачимо з розрахунків, зміна цін вплинула на чистий прибуток через два показники: виручку та собівартість. Збільшення виручки сприяє зростанню чистого прибутку, а збільшення собівартості – зменшенню ЧП.

Таким чином, вплив зміни цін на формування чистого прибутку можна визначити наступним чином:

ΔЧПц=ΔВц-ΔСц=1192,7-1059,9=132,85 тис. грн.

З розрахунку видно, що за рахунок збільшення цін чистий прибуток збільшився на 132,85 тис. грн.

Далі розрахуємо вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат:

ΔПв = -((АВ1+ВЗ1+ОВ1)-(АВ0+ВЗ0+ОВ0))=-((2184+585+1026)-(3224+250+1894))= -(5368-3795) =1573 тис. грн.

Це означає, що зменшення витрат призвело до зростання прибутку на 1573 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових доходів на зміну чистого прибутку виражається формулою:

ΔПфд=ФД1-ФД0=1-1=0 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових витрат (ФВ):

ΔПфв = -(ФВ1-ФВ0)= -( 214-147)=-67 тис. грн.

Чистий прибуток зменшився на 67тис. за рахунок фінансових витрат, понесених підприємством.

Вплив податку на прибуток підприємства. Оскільки за 2009р Видавництво податок не сплачувало, то базою для порівняння візьмемо 2008рік.

ΔПппк 2008=-(ПП1-ПП0)= -(58-157,4)=99,4тис.грн.

ΔПппк 2009=-(ПП1-ПП0)=-(58-0)=-58тис.грн.

Тобто, при разі порівняння у 2008 році – зміна суми витрат з податку на прибуток призводить до збільшення чистого прибутку на 99,4тис.грн, а при базі в 2009р. – до зменшення прибутку на 58тис.грн.

Узагальнимо вплив факторів на формування чистого прибутку підприємства у таблиці 3.4.3.

Таблиця № 3.4.3.

Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток ПрАТ «Видавництво «Зоря»» за 2009-2010рр.

Показники

Сума, тис. грн.

зміна цін(ΔЧПц)

132,85

обсяг реалізованої продукції(ΔВцов)

-1325,7

обсяг виготовленої продукції(ΔСов)

-2336,9

адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати(ΔПв)

1573

фінансові доходи(ΔПфд)

0

фінансові витрати(ΔПфв)

67

Податок на прибуток від звичайної діяльності(ΔПппк 2009)

-58

Загалом

-1947,8

Тобто, під впливом зміни перелічених факторів чистий прибуток Видавництва за 2009-2010рр. зменшився на 1947,8 тис. грн. Найбільшим був вплив зміни обсягу виготовленої продукції та невиробничих витрат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]