Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра фінансів підприємств та банківської справи

Гроші та кредит

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”

за напрямами підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” Дніпропетровськ 2011

Індекс ББК 65.262

Д-81

Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямами підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит", 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 146 с.

Навчально-методичний посібник складений відповідно до програми навчальної дисципліни і містить програму дисципліни, методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи, індивідуальних науково-дослідних завдань, список рекомендованої літератури.

Автори:

О.Ю. Дудчик

  • старший викладач кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

І.І. Туболець

  • к.е.н., доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

В.І. Фоміних

  • асистент кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Н.І. Шевченко

  • к.н.держ.упр., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

Павлов Р.А.

  • к.е.н., доцент кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету ім.. О.Гончара

Відповідальний за випуск:

Власюк В.Є.

  • д.е.н., доцент завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

фінансового факультету

Протокол № 2 від 03.10.2011 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів підприємств та банківської справи

Протокол № 2 від 12.09.2011 р.

зміст

Вступ

1.

Програма навчальної дисципліни

2.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

3.

Методичні рекомендації до семінарських занять

4.

Методичні рекомендації до практичних занять

5.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

6.

Підсумковий контроль

6.1. Ситуаційні завдання

6.2. Перелік питань до екзамену

7.

Список рекомендованої літератури

Додатки

Вступ

Дисципліна “Гроші та кредит” – є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямами підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». Вона вивчає фундаментальні положення економічної теорії з питань грошей та конкретні форми прояву економічних законів у сфері грошового обігу.

Предмет дисципліни: кредитні, фінансово-грошові відносини суб’єктів господарювання в ринкових економічних умовах.

Мета дисципліни – формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи. Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб оволодіти практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміти оцінювати й аналізувати грошово-кредитну політику, що проводиться в країні.

Метою навчально-методичного посібника є надання допомоги студентам під час опанування навчальним курсом.

Після вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти певними компетенціями, які необхідні висококваліфікованому фахівцю, а саме:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]