Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Проблемні питання

1. Чи є різниця між поняттями «грошовий оборот» і «грошовий обіг»?

2. З яким ступенем достовірності можна підрахувати грошову масу?

3. Що таке казначейські (скарбничі) білети?

Тести

1. Змiна швидкостi обiгу грошей при сталостi товарообороту впливає на їх масу:

а) обернено пропорцiйно;

б) прямо пропорцiйно;

в) частково через змiни обсягiв купiвлi-продажу товарiв.

2. Обiг готiвкових грошей регулюється:

а) правилами, встановленими Hацiональним банком України, що визначають загальний порядок проведення грошово-готiвкових операцiй;

б) методами впливу на кредитнi вiдносини Hацiонального банку України з комерцiйними банками;

в) встановленням економiчних показникiв впливу на дiяльнiсть комерцiйних банкiв;

г) правилами, встановленими Мiнiстерством фiнансiв України.

3. Дайте визначення поняття грошового обiгу, яке найбiльш повно виражає його сутність:

а) рух грошей в процесi руху товарiв;

б) двоєдиний безперервний рух товарів i грошей;

в) рух грошей в процесi руху товарів, при наданні послуг, при погашенні боргових зобов`язань;

г) частина грошового обороту.

4. Що належить до методів державного регулювання грошового обороту?

а) регулювання кредитних вiдносин центрального банку з комерцiйними банками; проведення операцiй на фондовiй бiржi; установлення економiчних показникiв регулювання дiяльностi комерцiйних банкiв;

б) регулювання кредитних вiдносин центрального банку з комерцiйними банками; традицiйний метод емiсiйно-кредитного регулювання; установлення економiчних показникiв регулювання дiяльностi комерцiйних банкiв;

в) регулювання грошового обороту; традицiйний метод емiсiйно-кредитного регулювання; регулювання кредитних вiдносин центрального банку з комерцiйними банками.

5. При яких умовах може здiйснюватись вихiд грошей з обiгу?

а) зменшення маси товарiв у сферi обiгу; значне збiльшення швидкостi обiгу грошової одиницi;

б) зменшення маси товарiв у сферi обiгу; значне зменшення швидкостi обiгу грошової одиницi;

в) збiльшення маси товарiв у сферi обiгу; значне зменшення швидкостi обiгу грошової одиницi.

6. Чим може визначатися механiзм регулювання грошового обiгу?

а) типом грошової системи;

б) побудовою банкiвської системи;

в) тенденцiями розвитку i закономiрнiстю функцiонування грошової системи.

7. Грошовий обiг передбачає:

а) повернення грошей до початкового пункту;

б) постiйне вiддалення грошей вiд пункту, з якого вони почали свiй рух;

в) пiдвищення вартостi в процесi суспiльного виробництва.

8. Кiлькiсть грошей, необхiдних для обiгу протягом певного часу визначається за формулою:

а) Кн =(сума ЦТ - сума П + сума К - сума ВП) / О;

б) Кн = (сума ТЦ - сума В + сума П + сума ВП) / О;

в) Кн = (сума ЦТ - сума К + сума П - сума ВП) / О;

г) Кн = (сума ЦТ - сума К - сума П + сума ВП) / О.

9. Кредитна емiсiя обумовлює випуск:

а) казначейських бiлетiв; в) розмiнної монети;

б) банкiвських бiлетiв; г) чекiв.

10. При бюджетнiй емiсiї, яка проводиться спецiальним органом Мiнiстерства фiнансiв, в обiг випускаються:

а) банкiвськi бiлети; в) чеки;

б) казначейськi бiлети; г) векселi.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

  1. Аналіз впливу економічних факторів на швидкість обігу грошей.

  2. Балансування грошових потоків в економіці

  3. Аналіз динаміки та структури грошової маси в Україні.

Бібліографічний список

[1;2;3;4;5];

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]