Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Formuvannya_biznes-modeli_pidpriyemstva_Oporny.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Формування бізнес-моделі підприємства

Опорний конспект лекцій

Дніпропетровськ 2009

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Формування бізнес-моделі підприємства

Опорний конспект лекцій

для студентів усіх форм навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Дніпропетровськ – 2009

УДК 334.75:338.26

ББК 65.291.231.1

С 65

Формування бізнес-моделі підприємства: опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». / Сорока К.О., Гессен А.Є. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 97 с.

Конспект лекцій призначений надати допомогу студентам у вивченні дисципліни "Формування бізнес-моделі підприємства". Конспект лекцій розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво", програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання, а також викладачів дисципліни "Формування бізнес-моделі підприємства".

Автори (укладачі):

К.О. Сорока

 • старший викладач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

А.Є. Гессен

 • старший викладач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

І.Д. Падерін

 • д.е.н., завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

С.К. Кучеренко

 • к.е.н., доцент кафедри економіки і управління підприємством Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Відповідальний за випуск:

Н.І. Редіна

 • к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол №___від________

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № ___ від _______

Зміст

Передмова 5

1.Визначення бізнес-моделі. 9

2.Шість компонентів бізнес-моделі. 12

3.Відмінність бізнес-моделі від стратегії підприємства. 13

4.Три рушійні сили нової економіки. 14

5.Особливості сучасного бізнесу. 15

6.Причини появи нових бізнес-моделей 20

Тема 2. Інноваційна пропозиція споживчої цінності 24

1.Нове визначення споживчої цінності 24

2.Стадії створення споживчої цінності корпоративних компаній. 25

3.Близькість до покупця або задоволення покупця. 26

4.Баланс стратегії «Зовні всередину» і «Зсередини назовні». 27

Тема 3. Інноваційна сегментація ринку 29

1.Тенденції розвитку ринку. 29

2.Динаміка потреб покупців. Крива ухвалення ринком нової технології 30

3. Психографічна класифікація покупців відповідно до їх наборів цінностей. 31

4.Диференціювання різних типів людей 32

Тема 4. Інноваційні структури створення цінності 35

1.Ланцюжок створення цінності. 35

2.Основні функції ланцюжка цінності. 38

3.Розширене підприємство. 39

4.Роль інформаційних технологій 40

5.Віртуальна інтеграція 41

6.Системне управління бізнес-процесами. 43

7.Принципи системного управління процесами 44

8.Надання співробітникам повноважень 47

9.Стратегічні альянси. 50

10.Створення альянсів швидкозростаючими фірмами. 52

11. Партнерські стосунки з покупцями 53

Тема 5. Інноваційні моделі отримання прибутку 56

1.Управління інтелектуальною власністю. 56

2.Використання інтелектуальної власності малими технологічними фірмами. 59

3.Традиційні і нові моделі отримання прибутку. 62

4.Моделі бізнесу в Інтернеті: дев'ять основних категорій. 63

5.Ресурсна модель отримання надприбутків. 66

Тема 6. Інноваційні конкурентні стратегії 69

1.Чотири типи маркетингових війн. Стратегічний квадрат. 69

2.Стійка конкурентна перевага. 71

3.Критерії стійкої конкурентної переваги 72

4.Підприємницька фірма. 74

5.Підприємницький менталітет 75

6.Нові реалії і нові стратегії виживання 76

7.Диференціюючі стратегії 80

8.Складники диференціюючої стратегії. 82

Тема 7. Інноваційні стратегії зростання 84

1.Стратегічна піраміда vs. Стратегічне направлення. 84

2.Венчурне управління на різних стадіях бізнесу. 86

3.Чотири підприємницькі стратегії П. Друкера 87

4.Компоненти стратегії стійкого зростання. 88

5.Оптимізація операцій або венчурні стратегії. 89

6.Перетворення бізнес - моделі General Electric. 90

7.Бунша – японська модель 92

Список рекомендованої літератури 94

Передмова

Бізнес-модель – це один з найважливіших інструментів забезпечення динамічного розвитку компанії. Досвід успішного підприємництва свідчить: спочатку потрібно створити вихідну бізнес-модель, яка надалі буде постійно аналізуватися і коректуватися. Тобто створення бізнес-моделі це безперервний процес, і необхідність її коректировки продиктована ринковими умовами, які постійно змінюються. І тільки бізнес-модель, яка постійно удосконалюється, є запорукою ефективної діяльності.

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» є оволодіння системою фундаментальних знань, умінь та навичок з теорії і практики формування бізнес-моделі підприємства.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- формування уявлення про бізнес-моделювання;

- вивчення сучасних бізнес-моделей;

- оволодіння практичними навичками із здійснення процесу формування бізнес-моделі підприємства.

Предметом навчальної дисципліни є: процеси планування діяльності підприємства та розробка бізнес-моделі підприємства.

Метою цього конспекту лекцій є виклад основоположних понять бізнес-моделювання комерційних організацій, необхідних для вирішення як учбових, так і практичних завдань комерційної діяльності.

Послідовність вивчення програмного матеріалу є традиційною для навчальної літератури з формування бізнес-моделей і обумовлена внутрішньою логікою тем предмета: на матеріалах, які вивчаються спочатку, ґрунтується вивчення наступних.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сутність та зміст формування бізнес-моделей;

 • принципи і функції формування бізнес-моделей;

 • основні напрями формування бізнес-моделей;

 • шляхи побудови бізнес-моделей організації.

Студент повинен вміти:

 • отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.);

 • ефективно організовувати свій робочий час;

 • працювати в команді;

 • здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • застосовувати знання з формування бізнес-моделей у професійній діяльності в сучасних організаціях;

 • перекладати реальний світ комерційної діяльності на мову бізнес-моделювання;

 • отримати найбільш точне уявлення про світ комерційної діяльності та його істотні властивості і передбачити майбутні події;

 • творчо і нестандартно мислити.

Основними виховними цілями є формування суспільної активності, професійної спрямованості, виховання моральної свідомості та моральних ідеалів.

Основними цілями розвитку особистості студента, які реалізуються в процесі вивчення дисципліни, є розвиток ділових якостей особистості та вміння реалізовувати професійну підготовку.

Основними формами організації навчання є: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота і контрольні заходи.

Основні види навчальних занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота, індивідуальна робота.

Навчальна лекція – це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, відповідно ілюстрований. Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас, методів навчання. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також, визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни.

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач закріплює теоретичні знання щодо формування бізнес-моделі підприємства.

Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Зміст самостійної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, електронно-обчислювальною технікою тощо.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

Індивідуальна робота – є формою організації навчального процесу, направлена на розвиток та реалізацію творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності, сприяє розвиткові творчої самостійності студентів, поглиблює їх інтерес до науки і наукових досліджень. Індивідуальна робота виконується студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. Допускаються випадки виконання комплексної тематики (проекту) кількома студентами. Індивідуальні завдання сприяють поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для розв’язання відповідних практичних завдань.

Консультація – це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень, аспектів, їх практичного застосування.

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється в формі опитування та перевірки результатів виконання домашніх завдань, перевірка завдань на практичних заняттях. При цьому, контроль засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом, також обов’язково завершується оцінкою.

Поточний контроль складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даної дисципліни: виконання та захист індивідуальних завдань, виконання завдань на практичних заняттях тощо.

Підсумковий контроль здійснюється в формі виконання студентом модульної контрольної роботи.

Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

Оцінювання студентів здійснюється за рейтинговою 100 бальною системою.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» надає мінімум систематизованих знань відповідно до тем навчальної програми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]