Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Проблемні питання

 1. Що таке бартер? Яку економіку називають бартерною?

 2. Чим поняття ролі грошей відрізняється від поняття функції грошей? Як вони між собою пов’язані?

 3. Як впливає на виробництво сама наявність грошей в економіці?

 4. Як впливає на економіку зміна кількості грошей в обороті?

 5. Як реалізується роль грошей у ринковій економіці?

 6. Чому відбувається еволюція форм грошей? Чому не використовують лише металеві гроші?

 7. Чи можна говорити про повноцінні і неповноцінні гроші? Є такі насправді?

 8. Чи тотожні поняття «види грошей» і «форми грошей»?

 9. Чи можна вважати електронні гроші ірраціональним виразом?

 10. Чи згодні Ви з існуючим в літературі поняттям «кредитні гроші»? Що це?

Тести

1. Чим вiдрiзняються функцiя грошей як засобу платежу вiд функцiї грошей як засобу обiгу?

а) тим, що грошi протистоять обов`язкам по оплатi товарiв i послуг, а не товару;

б) тим, що грошi виступають як готiвка i в безготiвковiй формi;

в) тим, що для визначення вартостi товару не обов`язково мати гроші в наявностi.

2. У чому полягає сутність грошей?

а) загальна безпосередня обмінюваність;

б) матеріалізація загальновиробничого часу;

в) засіб реалізації загального вартісного еквіваленту;

г) законний платіжний засіб, створений державою.

3. Країна, де з’явилися першi паперовi гроші:

а) Росiя; в) США;

б) Японiя; г) Китай.

4. Чому роль грошей у докапiталiстичних формацiях була незначною?

а) суспiльство було вiдсталим у своєму розвитку;

б) господарство мало натуральний характер;

в) грошова одиниця була не вдосконалена.

5. Щоб виконувати функцiю мiри вартостi грошi повиннi бути:

а) з благородних металiв; в) товаром i обладати вартiстю;

б) тiльки з чистого золота; г) загальним еквiвалентом.

6. Вартiсть неповноцiнних грошей проявляється:

а) в їх купiвельнiй спроможностi;

б) у функцiї мiри вартостi;

в) у кiлькостi переходiв грошової одиницi вiд одного суб'єкта економiки до iншого.

7. В якiй функцiї грошi обслуговують процес цiноутворення?

а) у функцiї засобу нагромадження;

б) у функцiї мiри вартостi;

в) у функцiї засобу платежу.

8. В якiй функцiї грошi найбiльше потерпають вiд iнфляцiї?

а) у функцiї мiри вартостi;

б) у функцiї засобу платежу;

в) у функцiї засобу нагромадження.

9. Що з переліченого є функцією грошей?

а) емісія; б) засіб обігу;

в) мастаб цін, г) купівельна спроможність.

10. Первісно гривнею були:

а) жіночі прикраси, в) чоловічій святковий одяг,

б) збір у Київській Русі, г) перлини.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

 1. Порівняльна характеристика раціоналістичної та еволюційної концепцій походження грошей.

 2. Роль грошей як загальновартісного еквівалента.

 3. Роль грошей у ринковій економіці.

 4. Суть бартерного обміну. Оцінка позитивних та негативних ознак. Причини та передумови трансформації бартерного обміну в грошовий.

 5. Роль грошей в регулюванні суспільного процесу відтворення.

 6. Функції грошей у ринковій економіці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]