Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Проблемні питання

1. Як Ви розумієте вираз «дорогі гроші» і «дешеві гроші»?

2. Які переваги і недоліки фіскально-бюджетної політики?

3. Як співвідносяться поняття «грошовий ринок» і «фінансовий ринок»?

4. Які фактори визначають рівновагу на ринку грошей?

5. Яка залежність і чи є вона між зміною ставки відсотка і темпами інфляції?

6. Як Ви розумієте процес грошово-кредитної мультиплікації?

7. Яка залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і процентною ставкою? Поясність механізм цього зв’язку.

Тести

1. Грошовий ринок обслуговує:

а) рух оборотних коштiв пiприємств та органiзацiй, короткострокових коштiв банкiв, установ, громадських органiзацiй, держави та населення;

б) рух основного капiталу, довго- та середньостроковi кредитнi операцiї;

в) емiсiю, купiвлю-продаж цiнних паперiв.

2. Пряме фiнансування – це:

а) перемiщення грошей по каналах ринку безпосередньо вiд їх власника до того, хто їх потребує для реального використання;

б) надходження грошей на внутрiшнiй ринок у зв'язку з iнвестицiями фiрм, державними закупками, оплатою експорту;

в) рух коштiв вiд власника до їх споживача по каналах ринку через фiнансових посередникiв.

3. Що вiдбудеться з грошовим оборотом, якщо при чистому iмпортi не буде припливу капiталу? Як це вплине на рiвень банкiвського процента?

а) виникне надлишок капiталу та зниження процента;

б) виникнуть труднощi з реалiзацiєю нацiонального продукту (криза збуту). Банкiвськi проценти будуть зменшуватися;

а) виникнуть труднощi з реалiзацiєю нацiонального продукту (криза збуту). Банкiвськi проценти будуть зростати.

4. Що вiдбудеться з грошовим ринком, якщо при чистому експортi не буде вiдпливу капiталу?

а) виникне надлишок капiталу та зниження процента;

б) виникне втрата грошей з внутрiшнього обороту та зниження процента;

в) виникнуть труднощi з реалiзацiєю нацiонального продукту (криза збуту) i зростуть банкiвськi проценти.

5. Грошовий потік – це:

а) сукупнiсть платежiв, якi обслуговують окремий етап (чи його частину) процесу розширеного вiдтворення;

б) сукупнiсть всiх грошових потокiв в економiцi за певний перiод;

в) рух коштiв вiд власника до їх споживача по каналах ринку через фiнансових посередникiв.

7. Ключовою функцiєю грошового ринку є:

а) прагнення економiчних суб'єктiв мати в своєму розпорядженнi певну, заздалегiдь визначену суму грошей;

б) балансування попиту i пропозицiї грошей i формування ринкового рівня процента як цiни грошей;

в) перемiщення грошей по каналах ринку безпосередньо вiд їх власника до того, хто їх потребує для реального використання.

8. Як ділиться грошовий ринок за iнституцiйною побудовою?

а) сектор прямого фiнансування; сектор опосередкованого фiнансування;

б) ринок грошей; ринок капіталу;

в) сектор пропонування; сектор запозичення.

9. За видами інструментів грошовий ринок поділяється на ринок:

а) цінних паперів; б) короткострокових позик;

в) позичкових капіталів; г) короткострокових фінансових активів;

д) середньо- і довгострокових активів.

10. Попит на гроші залежить від (знайдіть помилку):

а) рівня цін; в) норми відсотка;

б) реальних доходів; г) демографічних процесів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]