Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Інструментальні компетенції:

 • здатність аналізувати та систематизувати інформацію з основних питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (монографій, статистичних щорічників, наукових статей тощо);

 • вміння оптимально організовувати свій час за «золотим принципом» «час – гроші».

Міжособистісні компетенції:

 • здатність виробляти навички управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

Системні компетенції:

 • здатність застосовувати загальні та професійні знання для організації особистої діяльності.

Спеціальні компетенції:

 • розуміння процесів, що відбуваються у сфері грошового обігу, кредиту та банківській діяльності в умовах ринкової економіки;

 • знання закономірностей грошового обігу та кредиту; специфіки організації грошово-кредитних систем різних країн; особливостей грошово-кредитної політики в різних країнах; функцій та основних операцій центральних і комерційних банків;

 • знання основних елементів грошової та валютної системи;

 • вміння розраховувати на основі даних офіційної статистики такі традиційні економічні показники, як співвідношення готівкової і безготівкової грошової маси, розмір грошових агрегатів, рівень інфляції, коефіцієнт монетизації, грошовий мультиплікатор, швидкість обігу грошей, крос-курс;

 • вміння аналізувати структуру пасивних і активних операцій банку.

Для вивчення дисципліни необхідно засвоєння таких дисциплін як “Політична економія”, “Історія економіки та економічної думки”, “Міжнародна економіка”. У свою чергу дисципліна “Гроші та кредит” є основою для таких спеціальних дисциплін, як “Банківські операції”, “Фінансовий менеджмент у банках”, “Міжнародні валютно-кредитні відносини” “Фінансовий ринок”, “Ринок фінансових послуг”, “Центральний банк і грошово-кредитна політика” та деяких інших.

Вивчення дисципліни “Гроші та кредит” передбачає проведення лекцій, семінарських і практичних занять, самостійну роботу, виконання індивідуального завдання, тестування як форму поточного контролю, модульний контроль та складання іспиту.

Навчально-методичний посібник включає програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи по вивченню дисципліни, до семінарських і практичних занять, індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Гроші та кредит»

  1. 1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

«Гроші та кредит»

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни

Змістовий модуль 1. Історичні аспекти розвитку грошових відносин

Тема 1. Сутність і функції грошей

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи організації грошового обороту

Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса

Тема 4. Грошовий ринок

Тема 5. Грошові системи

Тема 6. Інфляція і грошові реформи

Змістовий модуль 3 Кредитні відносини та роль інституту фінансового посередництва в розвитку економіки

Тема 7. Кредит у ринковій економіці

Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку

Тема 9. Центральні банки

Тема 10. Комерційні банки

Змістовий модуль 4. Теоретичні основи функціонування валютного ринку

Тема 11. Валютний ринок і валютні системи

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]