Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Що таке "банківська система"? У чому полягає її необхідність?

2. Назвіть причини виникнення банків.

3. За якими принципами будується дворівнева банківська система?

4. Яка структура сучасної банківської системи? Які основні ланки її утворюють?

5. Яку роль відіграє центральний банк в економіці країни?

6. Назвіть механізм реалізації грошово-кредитної політики центрального банку.

7. Охарактеризуйте функції центрального банку.

8. Як трансформувались функції банків у зв'язку з побудовою ринкового господарства в Україні?

9. Які функції виконують комерційні банки?

10. Які особливості вияву функції центрального банку України в сучасних умовах?

11. Чому виникла необхідність у нагляді центральних банків за діяльністю комерційних банків?

12. Які форми та методи нагляду центральних банків за діяльністю комерційних банків Ви знаєте?

Бібліографічний список

(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11)

Тема 10. Комерційні банки

Мета роботи:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про діяльність комерційних банків, показники що характеризують їх діяльність, а також про особливості комерційних банків України.

План вивчення теми

  1. Показники діяльності банків.

  2. Організаційна та функціональна структура комерційного банку, їх характеристика.

  3. Особливості формування комерційних банків в Україні

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Виконуючи свої операції комерційні банки привласнюють доходи: відсотки, стягнуті по позичках; відсотки і дивіденди по капіталах, розміщених у цінні папери; різні платежі, стягнуті за виконання розрахункових, довірчих і торгово-комісійних операцій; доходи від спекуляції цінними паперами.

Сукупність таких доходів утворює валовий доход банку. Поряд з доходами, банки несуть витрати у виді сплати відсотків по вкладах і різних витратах, пов'язаних з веденням банківської справи: заробітної плати службовців, амортизації, опалення, освітлення і ремонту приміщень, канцелярських, поштово-телеграфних і інших витрат. Тому прибуток банку дорівнює різниці його валового доходу і сплачених відсотків, а також витрат, пов'язаних з веденням банківської справи.

Для фінансової оцінки роботи комерційних банків використовується показник рентабельності, обчислювальний у трьох варіантах: як відношення прибутку до акціонерного капіталу (статутному фонду), сукупним активам і витратам банку. Більш обґрунтованим є варіант, що відкриває доступ до аналізу більшого числа факторів утворення прибутку. На масу прибутку банку впливають не тільки розмір акціонерного капіталу, але і рівень депозитних і позичкових ставок, структурні зрушення у витратах банку, обсяг і якість послуг, що робляться, зміна в активах частки позичок, що приносять високий відсоток (ступінь диверсифікованості дохідних активів). Ці й інші фактори прибутковості комерційного банку можуть бути виявлені при аналізі динаміки рентабельності, що порівнює прибуток із сукупними активами і витратами банку.

Для аналізу фінансового положення комерційного банку велике значення має визначення ліквідності його активів, що оцінюється на основі вивчення балансу активів і пасивів. Ліквідність банківських активів - це здатність банку вчасно і без втрат перетворювати його зайняті активи в готівку. Ця здатність залежить від структури активів банку. По ступені ліквідності активи банку можна об'єднати в три групи: активи в безпосередньо ліквідній формі, легко і важко ліквідні активи. Студентам рекомендується детальніше розглянути ступінь ліквідності різних видів активів комерційних банків.

Ліквідність банківських активів і їхня прибутковість взаємно протилежні. Активи в безпосередньо ліквідній формі (готівка в касі і засобу на поточному кошторисі в центральному банку) зовсім не приносять прибутки, а найбільш ліквідні зайняті активи (позички до запитання) приносять найменший доход. Найбільш дохідні довгострокові позички й інвестиції в цінні папери є менш усього ліквідними статтями активів. Прагнення банків максимум засобів помістити в найбільш дохідні статті активів веде до погіршення їхньої ліквідності, що може привести до банкрутства. Банкрутство банків підриває довіру до них вкладників і тим самим ще більше ускладнює функціонування банківської системи, що представляє свого роду нервову тканину всього народного господарства. Тому, у розвитих країнах спостерігається усе більш активне втручання держави в банківську сферу для підтримки ліквідності банківських активів. Це втручання здійснюється у формі різного роду заходів:

- уведення системи державного страхування депозитів;

- заборона інвестицій в акції й облігації промислових і торгових корпорацій;

- законодавче встановлення мінімальної норми легко ліквідних статей активів стосовно пасивів банків.

Цю ж мету переслідує і встановлення норм обов'язкових резервів комерційних банків у центральному банку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]