Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_predpriatia_kniga.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
6.18 Mб
Скачать

Тема: „роздрібний товарооборот та його економічне обґрунтування” Сутність роздрібного товарооборота.

Роздрібний товарооборот - це кількісний показник, що характеризує кінцеву стадію руху товарів у сфері обігу, коли товари зі сфери обігу надходять у сферу особистого (індивідуального або спільного) споживання шляхом їх об міну на графові доходи. Товарно-грошова форма обміну зу­мовлює вартісну оцінку роздрібного товарообороту, що дає можливість віддзеркалити в одному узагальненому показ­нику продаж різних за уречевленою формою та якістю товарів.

Рух товарів до споживачів здійснюється у вигляді мно­жини актів купівлі-продажу. Роздрібний товарооборот від­дзеркалює сукупність усіх одиничних актів купівлі-прода­жу, що здійснюються протягом певного періоду.

Роздрібний товарооборот можна розглядати у трьох основних аспектах:

  1. як систему суспільних відносин відтворення;

  1. як систему відносин обміну грошових доходів насе­лення на товари народного споживання;

3) як систему зворотного зв'язку з виробництвом. Ефективність зв'язків між виробництвом, розподілом і споживанням реалізується у структурних показниках і по­казниках обсягу. У роздрібному товарообороті відображаю­ться суспільні відносини розподілу, що стосуються не тіль­ки грошових доходів населення, але й товарної маси, яка направляється для обміну на грошові доходи. Роздрібний товарооборот виступає важливою характеристикою жит­тєвого рівня населення. Приблизно 80% матеріальних благ надходить населенню через торгівлю.

Роздрібний товарооборот має тісний взаємозв'язок із грошовим обігом. У ньому бере участь значна кількість грошової маси, що знаходиться в каналах обігу, і збільшен­ня або зменшення обсягу реалізації товарів зумовлює від­повідні зміни в надходженні грошей до банків. У розвитку роздрібного товарообороту знаходять віддзеркалення на­родногосподарські пропорції між виробництвом і спожи­ванням, попитом населення і пропозицією товарів, роздріб­ним продажем і грошовим обігом.

В умовах товарно-грошових відносин вироблений про­дукт отримує суспільне визнання не в самому споживанні, а вже у ході його реалізації кінцевому споживачу. Тобто роздрібний товарооборот виступає конкретним результатом процесу визнання товарів споживачами. Реалізація товарів формує імпульс зворотного зв'язку виробництва і спожи­вання. Завдяки каналам зворотного зв'язку виробники от­римують інформацію про попит на товари, що виробляють­ся ними. Реалізація виробленої продукції виступає поштов­хом для виробництва нових товарів, що прийдуть на зміну тим, які вже реалізовані.

До складу роздрібного товарообороту включається від­пускання товарів по безготівковому розрахунку із розд­рібної мережі і мережі громадського харчування окремим категоріям установ.

У роздрібному товарообороті враховується продаж як нових, так і товарів, які вже перебували у сфері споживан­ня, куплених у населення, і прийнятих торговельними під­приємствами на комісію.

Роздрібний товарооборот визначається у фактичних ці­нах на момент продажу товарів покупцю незалежно від ча­су сплати грошей.

Роздрібний товарооборот виступає одним із основних показників діяльності торговельного підприємства. Він є основою при визначенні потреби в матеріальних, трудових і фінансових ресурсах. Але в умовах ринку він займає під­порядковане місце відносно прибутку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]