Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_predpriatia_kniga.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
6.18 Mб
Скачать

Номенклатура статей витрат від звичайної діяльності, їх характеристика.

Загальна сума витрат операційної діяльності під­приємства безпосередньо впливає на фінансовий результат від неї.

До витрат звичайної діяльності включають фінансові витрати на відсотки (за користування кредитами отри­маними, облігаціями випущеними, фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, їх обсяг впливає на фінансові результати від звичайної діяльності підприємства До оподаткування.

Підприємства можуть мати і так звані надзвичайні вит­рати, їх розмір (за вирахуванням збитків від надзвичайних подій) разом з податком на прибуток від звичайної діяль­ності безпосередньо впливає на величину чистого прибутку (збитку) від діяльності підприємства.

Витрати операційної діяльності підприємства залежно від функцій, які вони виконують, поділяють на:

 • адміністративні витрати;

 • витрати на збут;

 • інші операційні витрати.

Під адміністративними розуміють загальногосподарсь­кі витрати, що спрямовані на обслуговування та управління підприємством (на утримання основних засобів, апарату управління, на зв'язок, відрядження, на винагороди за професійні послуги юристів, аудиторів тощо).

Найбільшу питому вагу в цій групі витрат мають витрати на збут.

До них входять витрати:

 • пакувальних матеріалів;

 • на ремонт тари;

 • на оплату праці та комісійні винагороди продав­цям, торговим агентам та ін.;

 • на передпродажну підготовку товарів;

 • на відрядження працівників, зайнятих збутом;

 • на транспортування основних засобів;

 • на транспортування, перевалку та страхування то­варів;

 • інші витрати зі збуту.

До інших операційних витрат відносять різного роду непродуктивні витрати (безнадійну дебіторську заборгова­ність, втрати від знецінення запасів, настачі й втрати від псування цінностей, штрафи, пені, неустойки тощо).

Левову частку витрат торговельного підприємства становлять витрати обігу.

Витрати обігу це грошова форма витрат живої і уречевленої праці з реалізації товарів й доведення їх до конкретного споживача.

Витрати це грошова форма витрачених за певний період задіяних чинників виробництва, необхідних для здійс­нення підприємством своєї виробничої і реалізаційної діяль­ності.

Економічні витрати підприємства е) складаються із зовнішніх і внутрішніх, або явних і неявних витрат.

Зовнішні (явні) витрати я) це кошти, що сплачу­ються на користь постачальників і організацій, самостій­них відносно даного підприємства, які надають різного роду послуги.

До них відносять бухгалтерські витрати б) і витрати фінансування, які здійснюються за рахунок прибутку п).

Внутрішні (неявні) витрати (Вн) включають у себе вартість чинників виробництва, що є власністю даного підприємства. Вони не потребують оплати, але мають альтернативну вартість.

Під альтернативними витратами (витратами втрачених можливостей) мають на увазі витрати і втрати доходу, що виникають за рахунок віддачі переваги (при наявності вибору) одному зі способів здійснення господарських опе­рацій при відмові від іншого можливого способу.

Сукупність всіх явних і неявних витрат складає економічні витрати.

Отже, підприємство, валова виручка якого лише покриє суму економічних витрат, буде беззбитковим. Якщо ж будуть покриті лише бухгалтерські витрати, то сума збитків буде відповідною до величини альтернативних витрат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]