Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_predpriatia_kniga.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
6.18 Mб
Скачать

Аналіз і планування прибутку

Прибуток — це форма чистого доходу госпрозрахун­кового підприємства, один із узагальнюючих показників господарської діяльності.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати розрізняють такі і види прибутку:

1. Валовий прибуток, що розраховується як різниця і між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю

реалізованої продукції

ВП=ЧД-С,

де ВП - валовий прибуток; і С -собівартість.

Собівартість у заготівлях включає вартість продукції за І заготівельними цінами та витрати від закупівель і реалізації.

2. Прибуток від операційної діяльності, що визна­чається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

  1. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, що розраховується як алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів і витрат.

  2. Прибуток від звичайної діяльності, що визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і сумою податків із прибутку.

  3. Чистий прибуток, що розраховується як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайних витрат і податку з надзвичайного прибутку.

Сукупний прибуток заготівельно-переробного під­приємства утворюється як результат господарсько-фінан­сової діяльності всіх галузей.) Облік прибутку на заготі­вельно-переробному підприємстві здійснюється в цілому і за галузями діяльності зокрема. Не здійснюється облік прибутку за окремими видами продукції, окремими категоріями господарств, видами заготівельного обороту, формами товаропросування, що ускладнює аналіз прибутку і пошук шляхів збільшення суми прибутку.

Прибуток вимірюється в сумі і за його рівнем у відсот­ках до різних показників. Рівень прибутку характеризує рентабельність. Рентабельність у заготівлях розраховується відносно заготівельного обороту, ресурсів, витрат і фондів.

Рентабельність заготівельної діяльності в процентах до заготівельного обороту обчислюється за формулою

де П - прибуток від звичайної діяльності до оподаткування.

Прибуток це головне джерело формування еконо­мічних фондів підприємств У підвищенні прибутку заці­кавлені власник підприємства, трудовий колектив і пайо­вики. Поєднання інтересів власника, трудового колективу і пайовиків дає можливість найбільш ефективно використо­вувати виробничі можливості заготівельного підприємства.. За рахунок прибутку підприємство сплачує державні і місцеві податки та платежі, що передбачені Законами Ук­раїни. Після сплати податків прибуток залишається на під­приємстві і розподіляється власником підприємстві.

Мета економічного аналізу прибутку полягає в пошу­ках шляхів збільшення суми прибутку.

Завданнями аналізу прибутку і рентабельності підпри­ємства є:

  • контроль і всебічна оцінка виконання плану при­бутку і рентабельності;

  • розрахунок впливу чинників на прибуток порівняно з планом і попередніми періодами;

  • вивчення закономірностей розвитку суми прибутку і рентабельності;

  • виявлення резервів і шляхів збільшення прибутку і підвищення рівня рентабельності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]