Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_predpriatia_kniga.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
6.18 Mб
Скачать

Дохідність і прибутковість заготівельно-переробного підприємства

Метою будь-якої підприємницької діяльності є одер­жання доходів, необхідних для відшкодування витрат і формування прибутку в обсязі, необхідному для виробни­чого та соціального розвитку підприємства і трудового ко­лективу.

Доходи підприємства визначають фінансовий стан, можливості розвитку діяльності, впровадження нової техніки і нових технологій, рівень оплати праці, соціальні га­рантії працівників, конкурентоспроможність та інші показ­ники господарсько-фінансової діяльності.

В умовах переходу до ринкової економіки підвищення суми доходів досягається головним чином за рахунок збіль­шення обсягів господарської діяльності, розширення асор­тименту, підвищення якості, подовження терміну служби товарів, надання покупцям додаткових послуг.

Валовий дохід заготівельно-переробного підприємства являє собою результат усіх галузей господарської діяльно­сті: закупівель, переробки, торгівлі, транспорту, сільського господарства тощо.

Доходи від діяльності заготівельного підприємства в бухгалтерському обліку класифікуються за такими групами:

а) дохід від реалізації продукції;

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи.

Дохід від реалізації продукції - це загальна сума виручки в оптово-відпускних цінах із податками.

Чистий дохід від реалізації обчислюється як різниця доходу від реалізації і податків.

Інші операційні доходи складаються з доходів від операційної оренди активів, доходів від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, доходів від реалізації оборотних активів тощо.

До складу фінансових доходів належать дивіденди, проценти, інші доходи, що отримані від фінансових інвестицій.

Інші доходи - це доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів, доходів від неопераційних курсових різниць тощо.

Для оперативного управління доходами, витратами і прибутком, обґрунтування закупівельних і оптово-відпуск­них цін та націнок необхідно розраховувати дохід, що скла­дається з суми націнки на закупівельну ціну без податку на додану вартість.

Сума заготівельної націнки обчислюється як різниця між чистим доходом від реалізації та вартістю продукції в закупівельних цінах

— сума заготівельної націнки; ЧД — чистий дохід.

Для обгрунтування заготівельної націнки й оптово-відпускних цін необхідно обчислювати рівень заготівельної націнки в процентах до заготівельного обороту.

Облік доходів на заготівельно-переробному підприєм­стві здійснюється за галузями і в цілому по підприємству без розподілу за видами продукції, категоріями господарств і формами товаропросування.

(Дохід у заготівлях використовується на відшкодування витрат і для формування прибутку

На рівень і суму заготівельної націнки впливають різні чинники.

Усі чинники можна поділити на дві групи:

1. Загальноекономічні, тобто такі, які не залежать від діяльності підприємства.

2. Такі, що повністю залежать від роботи підприємства. До першої групи належать такі чинники:

 • рівень розвитку ринкових відносин;

 • співвідношення попиту і пропозиції;

 • рівень грошових доходів і купівельної спроможно­сті населення;

 • стан сільськогосподарського виробництва;

 • державне регулювання посередницької націнки і доходів підприємства;

 • діючий порядок ціноутворення закупівельних і оптово-відпускних цін;

 • розвиток кредитно-фінансової системи і розмір банківського відсотка;

 • можливості розвитку експорту продукції;

 • податкова політика держави.

До чинників, що впливають на суму і рівень заготівель­ної націнки та залежать від роботи заготівельно-пере­робного підприємства, належать:

 • обсяг закупівель і реалізації сільськогосподарських продуктів та сировини. Зростання обсягу реалізації не тільки підвищує доходи, а й зменшує витрати в розрахунку на одиницю продукції, чим підвищує рентабельність і суму прибутку;

 • підвищення якості сільськогосподарської продук­ції. На якісну продукцію складається більш висока ціна, вища сума доходів при незмінному рівні націнки;

 • розширення асортименту продукції, що закуповується заготівельно-переробним підприємством;

 • збільшення закупівель ранньої продукції, на яку, як правило, доходи значно вищі, ніж при закупівлі пізньої продукції;

 • розвиток комерційної діяльності на підприємстві, вміння знайти ринок збуту, повне використання можливостей експорту продукції;

 • розвиток диверсифікації виробничої діяльності під­приємства. Створення нових видів господарської діяльності буде сприяти збільшенню обсягів заку­півель і доходів;

 • знання кон'юнктури ринку та їх використання в комерційній діяльності;

 • рівень кваліфікації кадрів, їхній досвід роботи, ді­лові якості, підприємницькі здібності тощо.

Знання і вміння використати ці чинники в практичній діяльності будуть сприяти збільшенню суми доходів заготі­вельно-переробного підприємства.

В умовах самофінансування і жорсткої конкуренції підвищується значення економічного аналізу показників доходів.

Завданнями аналізу доходів заготівельно-переробного підприємства є:

• контроль за виконанням плану по галузях діяльно­сті в цілому і по підприємству зокрема;

 • виявлення чинників і розрахунок їх впливу на зміну суми й рівня доходів порівняно з планом і показ­ником минулих періодів;

 • вивчення ролі окремих джерел формування дохо­дів;

 • виявлення найбільш прибуткових видів продукції та каналів її збуту;

 • пошук резервів і шляхів збільшення суми і рівня націнки.

Дохід заготівельно-переробного підприємства аналі­зується по галузях в цілому і по підприємству зокрема. Джерелом даних для проведення аналізу доходів є:

 • планові показники суми доходів від націнки по галузях в цілому і по підприємству зокрема;

 • фактичні дані за звітний період, що відобража­ються в бухгалтерському звіті ф. № 2 "Звіт про фінансові результати";

 • розрахункові документи з покупцями сільськогос­подарської продукції;

 • калькуляції закупівельних, оптово-відпускних і роздрібних цін;

 • показники обсягу закупівель, реалізації і залишків;

 • обсяг заготівельного обороту і його структура;

 • показники якості закуплених та реалізованих про­дуктів і сировини.

У ході аналізу доходів у заготівлях розраховується рі­вень виконання плану доходів і відповідність фактичного рівня націнки плановому показнику. В умовах інфляції і зростання цін сума доходів від націнки постійно збіль­шується. Але зростання суми доходів не характеризує підвищення ефективності роботи підприємства. Для оцінки досягнутих результатів необхідно використовувати показ­ник рівня націнки відносно заготівельного обороту.

Після загальної оцінки виконання плану доходів вив­чається динаміка доходів і виявляються закономірності розвитку суми і рівня націнки.

У процесі аналізу доходів із заготівель необхідно ви­значити розміри впливу на суму доходів від націнки зміни обсягу закупівель, цін і рівня націнки.

Для цього можна використати метод ланцюгових під­становок і залежність доходів, обсягу закупівель, цін і рівня націнки, що виражається такою математичною залежністю:

де Дт — сума доходів від націнки; О — обсяг закупівель.

Ц — закупівельна ціна; Р — рівень націнки у відсотках до заготівельного обороту;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]