Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_predpriatia_kniga.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
6.18 Mб
Скачать

Остатки

Текущие

(копятся до определенного объема и отгружаются)

Долгосрочного хранения (картофель, овощи – для зимнего периода)

Коэффициент оборачиваемости остатков

Оборачиваемость в днях ( ) , где

- дневной оборот реализации

- средние остатки товаров

, где

, - остатки на отчетные даты, n – количество отчетных дат

Суть, склад і показники поточних витрат

(Заготівля сільськогосподарських продуктів і сировини належить до сфери товарного обігу і виконує дві еконо­мічні функції, а саме:

 • зміна форм вартості;

 • доведення сільськогосподарських продуктів і сиро­ вини від виробників до оптових покупців.

Витрати заготівельно-переробного підприємства яв­ляють собою всі витрати матеріальних, трудових і фінан­сових ресурсів у вартісній формі, що пов'язані із за­купівлею, зберіганням і реалізацією сільськогосподарських продуктів і сировини.

Усі витрати заготівельно-переробного підприємства за часом їх здійснення поділяються на авансовані і поточні.

Авансовані витрати матеріальних і фінансових ресурсів головним чином пов’язані зі створенням матеріально-тех­нічної бази, забезпеченням підприємства обіговими кош­тами, тарою, інвентарем, спецодягом тощо. Ці витрати да­ють віддачу через основні показники господарської діяль­ності протягом багатьох років.

Поточні витрати пов'язані безпосередньо зі здійснен­ням закупівель і реалізації в поточному році. До поточних витрат поступово включається і частина авансованих ви­трат як амортизаційні відрахування.

Усі поточні витрати, у свою чергу, поділяються на дві групи:

 • витрати на закупівлі і реалізацію;

 • інші операційні витрати.

Склад витрат заготівельно-переробного підприємства за економічним змістом поділяються на п'ять груп:

 1. Матеріальні витрати.

 2. Витрати на оплату праці.

 3. Відрахування на соціальні заходи.

 4. Амортизація основних фондів і нематеріальних акти­ вів.

 5. Інші витрати.

Частина витрат заготівельно-переробного підприємства відшкодовується за рахунок прибутку. До них належать витрати на утримання дитячих і оздоровчих закладів, на будівництво житла, поповнення власних обігових коштів, податки і платежі, що здійснюються за рахунок прибутку, відрахування до спільних підприємств, штрафні санкції та інші витрати/^

Облік і планування витрат здійснюються за окремими статтями витрат. За діючим переліком установлено такі статті витрат:

 1. Витрати на перевезення.

 2. Витрати на оплату праці.

 3. Витрати на оренду й утримання основних фондів.

4. Амортизаційні відрахування на повне відновлення ;основних фондів і нематеріальних активів.

 1. Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і витрати на поточний ремонт основних фондів.

 2. Знос та утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 1. Витрати на паливо, газ, електроенергію для вироб­ничих потреб.

 1. Витрати на зберігання, підсортування, оброблення, пакування і консервування товарів і сировини.

 2. Витрати на рекламу.

 1. Відсотки за кредити.

 2. Втрати товарів у межах норм природних втрат під час перевезення, зберігання і реалізації.

 3. Витрати на тару.

 4. Відрахування на соціальні заходи.

 5. Витрати на обов'язкове страхування майна.

 6. Інші витрати.

Витрати заготівельно-переробного підприємства відо­бражаються в бухгалтерському звіті ф. № 2 "Звіт про фінансові результати". В обліку витрати з окремих видів продукції, з окремих категорій господарств не виділяються.

До інших операційних витрат належать такі:

• витрати від списання крадіжок і грабунків;

• збитки від списання дебіторської заборгованості;

 • курсова різниця валютних рахунків і витрати на операції в іноземній валюті;

 • штрафи сплачені, в тому числі пені, неустойки;

 • збитки від операцій з тарою;

 • інші витрати.

Витрати вимірюються в сумі та у відсотках до заготівельного обороту без транзитного обороту і без участі підприємства в розрахунках. Рівень витрат у відсотках до заготівельного обороту є одним із головних показників, що характеризують ефективність використання поточних витрат. Він використовується також для порівняння роботи підприємства за різні періоди і для порівняння з іншими подібними підприємствами.)

У системі споживчої кооперації рівень витрат роз­раховується в розрізі заготівельних ланок за такими фор­мулами:

 • абсолютне відхилення суми витрат порівняно з планом чи попереднім періодом;

 • розмір зміни рівня витрат, що розраховується як різниця між фактичним і плановим (базисним) по­казниками;темп зміни рівня витрат, що розраховується як відсоткове відношення розміру зміни до планового (базисного) рівня;

 • індекс витрат як відношення фактичного рівня ви­трат звітного року до рівня витрат базисного (попе­реднього року)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]