Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_predpriatia_kniga.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
6.18 Mб
Скачать

Література

1. Закони України (зі змінами і доповненнями):

 1. "Про підприємства в Україні" від 07.02.91.

 2. "Про споживчу кооперацію" від 23.04.92.

 3. "Про оплату праці" від 24.03.95.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку:

 1. № 7 "Основні засоби" від 27.04.00.

 2. № 9 "Запаси" від 20.10.99.

 3. № 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.00.

 4. № 15 "Дохід" від 29.11.99.

 5. № 16 "Витрати" від 31.12.99,

 1. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і то­варних запасів. Наказ Міністерства статистики України від28.12.96.

 2. Методичні рекомендації з формування складу витрат і порядку їх планування в торговельній діяльності: Наказ Мініс­терства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.02. -№ 145.

 3. Бойчук ЇМ., Харів П.С. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2000,

 4. Мазаракі А.Л., Лігоненко Л.Д., Ушакова Н.М. Еконо­міка торговельного підприємства. - К.: Хрещатик, 1999.

 5. Покропивши С.Ф. Економіка підприємства: Струк­турно-логічний навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2005.

 6. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. К.: Наук, думка, 2005.

 7. Фастовець А.А. Економіка підприємства. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000.

 8. Швиданенко Г.О., Покропивний С.Ф. Економіка під­приємства: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни. - К.:КНЕУ,2000.

ІІ.Зкономика предприятия: Учеб. пос. / Под общ. ред. докт, зкон. наук, проф. Л.Г. Мельника. - СумьІ: ИТД "Универ-ситетская книга", 2002.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]